Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn phạm quỳnh loan
Ngày gửi: 16h:25' 18-11-2022
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 0 người
KHỞI ĐỘNG

KHỞI ĐỘNG

Chọn câu trả lời đúng.

Câu 1: Người tổ chức phong trào Đông du là ai ?
A. Phan Châu Trinh.
B. Nguyễn Trường Tộ
C. Phan Bội Châu
D. Nguyễn Tất Thành

Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Lịch sử

Chọn câu trả lời đúng.

Câu 2: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu
nước vào ngày nào ?
A. 6 - 5 - 1911
B. 5 - 6 - 1911
C. 6 - 5 - 1930
D. 5 - 6 - 1930

Câu 3: Điền vào chỗ chấm:
Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ khẳng định:
“ Nước Việt Nam có quyền hưởng……….và………….,
tự do
độc lập
và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn
tinh thần và
thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả…….......
lực
lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự
…………….,
do, độc lập ấy.”

.

Lịch sử

1. §¶ng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày, tháng, năm
nào? Tªn cña B¸c Hå trong héi nghÞ thµnh lËp §¶ng
Cộng sản Việt Nam?
3- 2 - 1930

NguyÔn AÝ Quèc

2. N¬i næ ra phong trµo X« viÕt?

NghÖ - TÜnh

3. Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám của nước ta?
19- 8
4. Tªn qu¶ng tr­ưêng nơi B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n
®éc lËp?
Ba Đình

Lịch sử
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng Tám
Đoïc sgk ñoaïn “Töø cuoái 1945 -> nghìn caân treo sôïi
toùc” keát hôïp quan saùt hình aûnh treân maøn hình thaûo
luaän nhoùm ñoâi traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
Câu 1: Hoaøn caûnh nöôùc ta luùc ñoù coù nhöõng khoù
khaên, nguy hieåm gì?
Câu 2 : Em hieåu theá naøo laø “nghìn caân treo sôïi
toùc”?

Quaân Phaùp ôû Saøi Goøn năm 1945

Hơn 20 vạn quân Tưởng tiến ra Bắc năm 1945.

Nạn ñoùi naêm 1945

Ngư­êi chÕt ®ãi kh«ng kÞp ch«n
năm 1945

Xöông cuûa naïn nhaân traän ñoùi
1945

Lòch söû
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
1. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng Tám.

Người chết đói
không kịp chôn

Quân Tưởng tràn
vào Hải Phòng

Quân Pháp ở Sài Gòn

*Thảo luận nhóm đôi ( 4 phút )

Câu 1. Hoaøn caûnh nöôùc ta luùc ñoù coù nhöõng khoù
khaên, nguy hieåm gì?
Câu 2. Em hieåu theá naøo laø “nghìn caân treo sôïi
toùc”?

Vượt qua tình thế hiểm nghèo

 Các nước đế quốc và các thế lực
phản động bao vây và chống phá
cách mạng.

Giặc ngoại xâm

Quân Trung Hoa Quốc dân đảng ở Hải Phòng 1945

Quân Anh đến Sài Gòn 9/1945

Quân Pháp ở Sài Gòn 1945

Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta gặp những
khó khăn:
 Các nước đế quốc và các thế lực
phản động bao vây và chống phá
cách mạng.
 Luõ luït, haïn haùn laøm cho noâng
nghieäp ñình ñoán. Naïn ñoùi naêm
1944 - 1945 laøm hôn 2 trieäu ngöôøi
cheát.

Giặc ngoại xâm

Giặc đói

Dân đói năm 1945

Xương của nạn nhân trận đói 1945

Nhân dân góp gạo chống “giặc đói”

(10-1945)

Mít tinh cứu đói ở Hà Nội

Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta gặp những
khó khăn:
Các nước đế quốc vaø caùc theá

löïc phaûn ñoäng choáng phaù caùch
maïng.
 Luõ luït, haïn haùn laøm cho noâng
nghieäp ñình ñoán. Naïn ñoùi naêm
1945 laøm hôn 2 trieäu ngöôøi cheát.

 Hơn

90% ñoàng baøo khoâng
bieát chöõ.

Giặc ngoại xâm

Giặc đói

Giặc dốt

Lớp Bình dân học vụ

Phong trào chống nạn thất học ở Hà Nội

Đồ dùng học tập trong lớp Bình dân học vụ

Lịch sử
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
1. Hoaøn caûnh nöôùc ta sau caùch maïng thaùng taùm:
 Caùc nöôùc ñeá quoác vaø caùc theá löïc phaûn ñoäng choáng phaù caùch
maïng.
 Luõ luït, haïn haùn laøm cho noâng nghieäp ñình ñoán. Naïn ñoùi naêm
1945 laøm hôn 2 trieäu ngöôøi cheát.
 Hơn 90% ñoàng baøo khoâng bieát chöõ.

Giaëc ngoaïi xaâm
Giaëc ñoùi
Giaëc doát

Tình thế
“Nghìn cân treo
sợi tóc”

* Những khó khăn của nước ta sau Cách
mạng tháng Tám.

“nghìn cân treo
Việt tóc”
Nam
sợi

Giặc đói

Giặc dốt

Giặc ngoại xâm

Lịch sử
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
2. Nhöõng giaûi phaùp ñöa ñaát nöôùc ta vöôït qua tình theá
hieåm ngheøo.
Đoïc sgk keát hôïp quan saùt hình aûnh treân maøn hình neâu nhöõng
giaûi phaùp maø Baùc, Ñaûng vaø chính phuû ta ñaõ thöïc hieän ñeå:

1. Choáng giaëc ñoùi.
2. Giaûi quyeát khoù khaên veà taøi chính.
3. Choáng giaëc doát.
4. Choáng giaëc ngoaïi xaâm.

Lễ Mít-tinh cứu đói.

Cuï Ngoâ Töû Haï- Ñaïi bieåu cao tuoåi nhaát Quoác Hoäi khoùa I
caàm caøng xe ñi quyeân goùp gaïo cöùu ñoùi naêm 1946

Nhân dân góp gạo chống “giặc đói” (10-1945)

Lịch sử:
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

Bé ®éi gióp d©n s¶n xuÊt

Bác Hồ phát động “Quỹ Độc Lập”

Phaùt ñoäng phongLớp
traøoBình
choándân
g naïhọc
n thaá
t hoïc ôû Haø Noäi 1945
vụ
Hồ Chủ tịch thăm lớp bình dân học vụ.

Bác Hồ kí hiệp định Sơ bộ với Chính phủ Pháp ngày 6-3-1946

Lòch söû
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
2. Nhöõng giaûi phaùp ñöa ñaát nöôùc ta vöôït qua tình theá
hieåm ngheøo.( Thảo luận nhóm 4)
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Diệt giặc đói
Khó khăn về tài chính
Diệt giặc dốt
Giặc ngoại xâm

Lịch sử
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Diệt giặc đói

Lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”.
Chia ruộng đất cho dân nghèo. Tăng gia sản xuất

Khó khăn về tài
chính
Diệt giặc dốt
Giặc ngoại xâm

Lập “Quỹ độc lập” ( góp được 60 triệu) , “Quỹ
đảm phụ quốc phòng”, “Tuần lễ vàng” (thu được
4 tạ vàng).
Mở lớp bình dân học vụ. Mở trường cho trẻ em.
Bằng biện pháp ngoại giao khôn khéo, ta đã
đẩy được quân Tưởng về nước.
Hoà hoãn nhượng bộ với Pháp để có thời gian
tăng cường lực lượng chuẩn bị kháng chiến lâu
dài.

Lịch sử
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
Ghi nhớ
Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”,
chính quyền cách mạng non trẻ đã vượt qua
hiểm nghèo, từng bước đẩy lùi “giặc đói, giặc
dốt, giặc ngoại xâm”.

Chợ Bến Thành

Sài Gòn về đêm

Đường hoa Nguyễn Huệ

Đường Phạm Văn Đồng.

Lịch sử
VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO

Sự lựa chọn thông thái

Ba đội chơi : Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3

Luật chơi: Mỗi câu hỏi có 3 đáp án cho bạn lựa
chọn. Thời gian tối đa là 5s, bạn ghi nhanh đáp án
vào bảng con, khi có tiếng chuông các bạn giơ đáp
án, tổ nào có nhiều bạn đúng , tổ đó sẽ thắng cuộc.

1. Em hiểu câu thành ngữ “Nghìn cân
treo sợi tóc” như thế nào?
a. Sự tài giỏi của người treo được
nghìn cân trên sợi tóc.
b. Tình thế hết sức bấp bênh nguy
hiểm.
c. Sự dẻo dai của sợi tóc có thể
treo được vật nặng nghìn cân.

2. Để đẩy lùi giặc dốt, Bác Hồ và Đảng
đã làm:
a. Lập “hũ gạo cứu đói” để
lấy gạo giúp dân nghèo.
b. Tăng cường lực lượng chuẩn
bị kháng chiến lâu dài.
c. Phát động phong trào xóa
nạn mù chữ khắp cả nước.

3. Hình ảnh Bác Hồ làm cho nhân dân cảm
động lúc bấy giờ?
a. Thường xuyên tập thể dục.
b. Quan tâm đến thiếu nhi.
c. Thực hiện 10 ngày nhịn ăn
một bữa.

15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0

Bắt đầu

Hết giờ

1
2
3

G

Ì

N

H

D

Â

N

HH

È

O

P

H

Á

P

IC

Đ

Ó

I

H

IM

N

GN

G

B

À

O

4
5

B

Đ

C

V5.
4. Ai
Giai
đoạn
đóng
1944
góp
-1946
cholà
Quỹ
nước
độc
tangười
lập,
đứng
Quỹ
trước
đảm
2.Ta
3.
1.đã
Bác
Đây
đã
Hồ

nhân
lớp
gọi
nhượng
học
đây
dành
giặc
với
cho

quân
đã
cướp
giặc
lớn
nào
đi
phụ
tình
quốc
thế
raphòng
sao?
được
60triệu
triệu
đồng.
để
sinh
tuổi
chuẩn
mạng
sau
buổi
bịcủa
kháng
lao
hơn
động
chiến
2
lâu
người?
dài?

dgsdhjas
pháp

12 –12
9 =– 9 = 3

12 –12
7 =– 7 = 5

12 – 6 =
12 - 6 = 6

12 – 5 =
12 – 5 = 7

12 –124–=4 = 8
 
Gửi ý kiến