Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Duẫn
Ngày gửi: 22h:34' 28-10-2017
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 298
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
Giáo viên : Nguyễn Anh Duẫn
Môn dạy : Lịch sử
2
Chương ii
Việt Nam từ đầu thế kỉ xx đến hết chiến tranh thế giới lần thứ nhất
Tiết PPCT : 30
Bµi 22: x· héi viÖt nam trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn th­a nhÊt cña ph¸p
1. Những chuyển biến về kinh tế
*Năm 1897: Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở VN
3
Toàn quyền Đông Dương
-Pôn Đume
* Các chính sách:
Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, l?p d?n di?n tr?ng lỳa, c phờ, cao su
Pháp đéc chiÕm thÞ tr­êng, nguyªn liÖu vµ thu thuÕ
b. T¸c ®éng:
Vơ vét sức người sức của, biến Việt Nam thành thị trường riêng và làm giàu cho chính quốc.
- Giao thông vận tải:
Mạng lưới GTVT được chú trong phát triển nhằm phục vụ cho mục đích khai thaùc thuộc địa vaø nhu cầu quân sự của Pháp.
* Mục đích:
- Nông nghiệp:
+ Tập trung khai thác m? ( than dỏ, thi?c, k?m ...)
+ cụng nghi?p ph?c v? d?i s?ng c?ng l?n lu?t ra d?i nhu di?n, nu?c ..
- Thương nghiệp:
Phương thức sản xuất TBCN t?ng bu?c du?c du nhập vào VN .
- Tích cực:
Mục đích khai thác thuộc địa của thực dân Ph¸p ë ViÖt Nam là gì?
Nội dung chương trình khai thác của thực dân Ph¸p ë ViÖt Nam như thế nào?
- Công nghiệp:
a. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp dó có tác động nhu th? no đến nền kinh tế kinh t? Vi?t Nam ?

- Tích cực:
=> Kinh teỏ Vieọt Nam cụ baỷn vaón laứ nen saỷn xuaỏt nhoỷ, laùc haọu, phuù thuoọc .
*T¸c ®éng:
- Tiờu cực:
+ Tài nguyên thiên nhiên bị vơ vét cn kit, lm giu cho TB Php.
+ Nông nghiệp: Ch?m pht tri?n, nông dân bị mất ruộng đất, b? bóc lột tàn nhẫn.
+ Công nghiệp: phát triển y?u ?t, m?t cn d?i, thiếu hẳn CN nặng.
+ Thương nghiệp:Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp.
5
2. Những chuyển biến về x· hội.
Hoạt động nhóm ( 2 nhóm)
Nhóm 1:
Trong xaõ hoäi Vieät Nam ñaàu theá kæ XX coøn toàn taïi caùc giai caáp cuõ khoâng? Ñoù laø giai caáp naøo? Thaân phaän cuûa hoï coù gì khaùc tröôùc?
Nhóm 2:
Cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa cuûa thöïc daân Phaùp ñaõ laøm naûy sinh nhöõng löïc löôïng xaõ hoäi môùi naøo? Thaùi ñoä chính trò và khuynh höôùng gaûi phoùng daân toäc cuûa töøng giai caáp vaø taàng lôùp aáy ra sao?

- DTVN >< TDP - ND >< PK
Là tay sai của Pháp => giàu có
Một số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép => ít nhiều có tinh thần dân tộc.
Mất ruộng đất => bị bần cùng hóa
Phần lớn là tá điền, một số trở thành công nhân trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy.
Là lực lượng to lớn trong phong trào yêu nước.
Xuất thân từ những người buôn bán, địa chủ phong kiến hóa, sĩ phu yêu nước tiến bộ.
Bị chèn ép nặng nề, ít có khả năng cạnh tranh.
→ Có ý thức dân tộc -> là cơ sở thuận lợi để tiếp thu khuynh hướng DCTS từ bên ngoài.
Thành phần: tiểu thương, viên chức nhà báo, học sinh, sinh viên…
Có ý thức dân tộc, dễ tiếp thu trào lưu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài .
Giai
Cấp

Địa
chủ
PK
Nông
dân
Giai-
tầng
mới
Công
nhân
Tư sản
Tiểu

sản
Vừa mới ra đời còn non trẻ, xuất thân từ ND
Chịu 2 tầng áp bức ( thực dân và phong kiến ).
Sớm có tinh thần đấu tranh chống áp bức dân tộc và áp bức giai cấp. Giai đoạn đầu họ mới dừng lại ở đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế.
Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN là:


Nêu những mâu thuẩn chủ yếu của xã hội nước ta giai đoạn này?
NỘI DUNG
Cơ cấu
kinh tế
Cơ cấu
xã hội
Hai giai cấp cơ bản
là địa chủ và nông dân
Ngoài hai giai cấp củ là
địa chủ và phong kiến,
đã xuất hiện những
giai – tầng mới như
công nhân, TS,TTS
Chủ yếu là nông nghiệp,
thủ công nghiệp, thương
nghiệp kém phát triển
Công – thương nghiệp,
giao thông vận tải bước
đầu phát triển nhưng chủ
yếu vẩn là nông nghiệp
TRƯỚC CUỘC KHAI THAC
TRONG CUỘC KHAI THÁC
Bài tập củng cố
Hãy ghép cột a với cột b cho đúng
Tính chất mới của nền kinh tế-xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thứ nhất là gì?
9
Là nền kinh tế-xã hội
thuộc địa nửa phong kiến.
 
Gửi ý kiến