Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: buì quang tuyên
Ngày gửi: 15h:36' 01-10-2018
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
---2010---
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Tập thể Lớp 8A
GV: BI QUANG TUYN
ca dao:
Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau
Bạn bè là nghĩa trước sau
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai
(?) Em hãy nêu ý nghĩa của câu ca dao trên?
Tiết 6 - Bài 6
XÂY DỰNG TÌNH BẠN
TRONG SÁNG, LÀNH MẠNH
XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONGSÁNG, LÀNH MẠNH
I. Đặt vấn đề:
NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CÁC MÁC

Các Mác lúc trẻ Các Mác (Karl Heinrich Marx)
(Sinh ngày 5-5-1818 tại Đức, mất ngày 14-3-1883)
NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ ĂNG-GHEN
Ăng-ghen (Friedrich Engels)
Sinh ngày 28-11-1820, mất ngày 5-8-1895
I. Đặt vấn đề:
- Thảo luận nhóm: (6 nhóm)
Nhóm 1+2:
(?) Nêu những việc làm mà Ang- ghen đã làm cho Mác?
Nhóm 3+4:
(?) Nêu những nhận xét về tình hình của Mác và Ang- ghen?
Nhóm 5+6:
(?) Tình bạn giữa Mác và Ang-ghen dựa trên cơ sở nào?
I. Đặt vấn đề:
- Thảo luận nhóm: (6 nhóm)
Nhóm 1+2:
(?) Nêu những việc làm mà Ang- ghen đã làm cho Mác?
- Ang- ghen là một đồng chí trung kiên luôn sát cánh bên Mác trong sự nghiệp đấu tranh với hệ tư tưởng tư sản và truyền bá tư tưởng vô sản.
- Người bạn thân thiết của gia đình Mác.
- Ông luôn giúp đỡ Mác trong lúc khó khăn nhất.
- Ông đi làm kinh doanh lấy tiền giúp đỡ Mác .
I. Đặt vấn đề:
- Thảo luận nhóm: (6 nhóm)
Nhóm 3+4:
(?) Nêu những nhận xét về tình hình của Mác và Ang- ghen?
- Tình bạn giữa Mác và Ang- ghen thể hiện sự quan tâm giúp đỡ nhau.
- Đó là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất.
I. Đặt vấn đề:
- Thảo luận nhóm: (6 nhóm)
Nhóm 5+6:
(?) Tình bạn giữa Mác và Ang-ghen dựa trên cơ sở nào?
* Đồng cảm sâu sắc.
* Có chung xu hướng hoạt động.
* Có chung lý tưởng.
II. Nội dung bài học:
TÌM HIỂU TÌNH HUỐNG
TÌM HIỂU TÌNH HUỐNG
Em hãy cho biết ý kiến về đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh dựa vào những thông tin dưới đây.Giải thích vì sao ?
a. Chỉ có trong sách vở
b. Thông cảm, đồng cảm sâu sắc
c. Tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, chân thành.
d. Bao che cho nhau
f. Quan tâm giúp đỡ nhau
g. Tụ tập, rủ rê ăn chơi, hội hè
h. Giúp con người sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn.
b
c
f
h
* Truyện kể : Cõng bạn đi học.
- Hồng và Tứ là đôi bạn thân quê ở Thái Bình Hồng bị liệt từ nhỏ, hai chân em teo quắt lại không đi được . Vậy mà rất ham học. Tứ ở cùng xóm với hồng thương Hồng tàn tật, thương mẹ bạn già yếu, lại bận sản xuất. Tứ xin được giúp bạn. Hằng ngày, Tứ cõng Hồng đến trường rồi lại từ trường cõng Hồng về nhà, chẳng quản mưa nắng, đường xa. Có những hôm bị ốm mệt nhưng sợ Hồng mất buổi. Tứ vẫn cố gắng cõng Hồng đi học như vậy tấm gương của Tứ được bạn bè khắp xa học tập. Biết câu chuyện này, Bác Hồ đã khen ngợi và gửi tặng đôi bạn huy hiệu của người.
II. Nội dung bài học:
1. Tình bạn là gì?
 Tình baïn laø tình caûm gaén boù giöõa hai ngöôøi hoaëc nhieàu ngöôøi treân cô sôû hôïp nhau veà tính tình, sôû thích hoaëc coù chung xu höôùng hoaït ñoäng coù cuøng lí töôûng soáng. . .
II. Nội dung bài học:
Tình bạn trong sáng- lành mạnh có tính đăc điểm gì?
 Tình baïn trong saùng laønh maïnh coù nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn sau:
+ Phuø hôïp vôùi nhau veà quan nieäm soáng
+ Bình ñaúng vaø toân troïng laãn nhau
+ Chaân thaønh, tin caäy vaø coù traùch nhieäm ñoái vôùi nhau, thoâng caûm , ñoàng caûm saâu saéc.
+ Tình baïn trong saùng – laønh maïnh coù theå coù giöõa nhöõng ngöôøi cuøng giôùi hoaëc khaùc giôùi.
II. Nội dung bài học:
2. Ý nghĩa của tình bạn?
 Tình baïn trong saùng – laønh maïnh giuùp con ngöôøi caûm thaáy aám aùp töï tin yeâu cuoäc soáng hôn bieát töï hoaøn thieän ñeå soáng toát hôn.
III. Bi t?p:
Hãy đưa ra cách xử sự phù hợp khi :
Bạn bị người khác rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy.
Bạn gặp chuyện buồn, khó khăn hoặc rủi ro trong cuộc sống.
Bạn mắc khuyết điểm, bạn không che giấu khuyết của em.
Bạn thấy bạn mình đối xử thân mật với bạn khác trong lớp.
Cách xử sự phù hợp :
Khuyên ngăn bạn
Hỏi thăm, an ủi, động viên, giúp đỡ bạn.
Hiểu ý tốt của bạn, không giận bạn và cố gắng sửa chữa khuyết điểm.
Coi đó là chuyện bình thường, là quyền của bạn và không khó chịu, giận bạn.
* Có những câu tục ngữ, ca dao nào nói về tình bạn:
* Tục ngữ:
An chọn nơi, chơi chọn bạn.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
* Ca dao:
Thĩi thu?ng g?n m?c thì den
Anh em b?n h?u ph?i nn ch?n ngu?i
Nh?ng ngu?i lu l?ng choi b?i,
Cung l lu?i bi?ng ta th?i trnh xa.
TÌNH HUỐNG
Trong lớp, Hồng và Trang ngồi gần nhau. Hồng học kém, gia đình khá giả, Trang học giỏi, nhà rất nghèo. Hồng tìm mọi cách để chơi thân với Trang. Mỗi lần vào giờ kiểm tra, Hồng thường thủ thỉ bảo Trang cho mình chép bài và hứa sẽ "bù đắp" xứng đáng. Lúc đầu, Trang phân vân sau đó thì đồng ý.

Theo em, giữa hai bạn có thể có một tình bạn trong sáng, lành mạnh không? Vì sao?

Tình bạn không trong sáng, lành mạnh. Vì tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có thiện chí và sự cố gắng từ cả 2 phía.
* Câu hỏi, bài tập củng cố:

Hướng dẫn tự học
 * Hoïc thuoäc noäi dung baøi hoïc sgk/16,17
* Laøm baøi taäp 3,4 sgk/17
* Chuaån bò baøi:
Tieát 7 - Baøi 7 Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò- xaõ hoäi.
* Xem tröôùc:
+ Ñaët vaán ñeà sgk/18
+ Gôïi yù a,b,c sgk/18
+ Noäi dung baøi hoïc sgk/18,19
+ Baøi taäp sgk/19,20
Chúc các em học tốt!
 
Gửi ý kiến