Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 02. Your Body and You. Lesson 3. Reading

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: NGUYỄN VĂN KHÁNH
Ngày gửi: 15h:32' 15-09-2016
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 924
Số lượt thích: 1 người (Lã Thị Thanh Hương, NGUYỄN VĂN KHÁNH)
WELCOME
TO OUR CLASS!

Teacher: Dinh Thi Hoa Sen
THE ROAD TO OLYMPIA PEAK
ROUND 1
RULES
Work in 4 groups
Watch a video clip and answer the given question“What are they talking about?”
/`ækjupʌŋkt∫ə(r)/
RULES
Work in 4 groups
Look at the pictures and answer the question.
/`ækjupʌŋkt∫ə(r)/

- What’s the doctor doing?

Unit 2 : YOUR BODY AND YOU
Lesson 3: READING
-ACUPUNCTURE-
Vocabulary:
1. originate (v) /ə`ridʒineit/

=> To happen or appear for the first time
Com Chay is said to have originated in Gia Vien District.
Vocabulary:
2. Yin and Yang (n) /jin ənd jæŋ/

= (thuyết) âm dương
Vocabulary:
=> Hair-thin needle = ....?
=> kim (tiêm, châm cứu,...)
3. needle (n) /`ni:dl/
Vocabulary:
4. Side effect (n)
=> Tác dụng phụ
Vocabulary:
5. Inner body parts
Vocabulary:
6. reliable (n) /ri`laiəbl/

=> Đáng tin cậy
ROUND 2
RULES
Work in pairs in 1 minute
Practice reading aloud the words/ phrases
Some will perform in front of the class
Practice reading aloud the words/ phrases:
ROUND 3
RULES
Work in 4 groups in 5 minutes
Read the text
Find words that are closest in meaning to the ones given in the box
Find words (in the text) that are closest in meaning to the following:
= the act of making a person/ an animal healthy again after an illness
= increase the good quality, value or status of sth/sb
= information, documents,...showing that sth is true
Answers:
Ailments (n) /`eilmənt/
Ease (v) /i:z/
Acupoints (n) /`ækjupɔints/
Precaution (n) /pri`kɔ:ʃn/
Alternative (n) /ɔ:l`tɜ:nətiv/

Treatment (n) / `tri:tmənt/
Evidence (n) /`evidəns/
Promote (v) /prə`məʊt/
ROUND 4
RULES
Work individually in 5 minutes
Read the text again
Answer the given questions:
Group 1 + 2: Questions 1-2-3
Group 3 + 4: Questions 4-5-6
Discuss with your group members

ROUND 5
RULES
Work in pairs in 3 minutes
Ask your partners at least two questions about acupuncture – an alternative to modern medicine
Report in front of the class
INTERVIEW
A: Do you know about anything about ...?
B: Well, it is ……………….
A: ...............................?
B: ...................…………..
A: .................…………?
B: …...............…………
A: Thank you very much.
B: You’re welcome.
REPORT
Hi. My name is..(A).. I’ve talked to ..(B)..about acupunture. It’s one of the oldest medical treatment. It …
Thank you for listening.
No_avatarf

thank you

 
Gửi ý kiến