Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: nguyễn lê trung kiên
Ngày gửi: 09h:02' 21-04-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS 10A
Teacher: Nguyen Thi Huong – K6fld – Hong Duc university
Game:
A
N
N
O
U
N
C
E
M
E
N
T
Key word: It is written in occasions such as: the birth of their children, the death of a close relative, the engagement or wedding of their children, the retirement of a person,....
Team A
Team B
Unit 14: The World Cup
D. Writing
Writing an announcement
Announcement
Announcer
Event
Time
Place
Reason
Prediction
Vocabulary
Announce (v) /`ənaus/: th«ng b¸o
 Announcer (n) /ə`nausə/: ng­êi th«ng b¸o Announcement (n) /ə`nausmənt/: c¸o thÞ, th«ng b¸o
Committee (n) /kə`miti:/: ñy ban
Postpone (v) /pəs`pəun/: tr× ho·n
Severe /si`viər/ (adj): nghiªm träng
Collect /kə`lekt/ (v) : thu thËp
Disabled /dis`eibld/ (adj) khuyÕt tËt
Enhance /in`ha:ns/ (v): thóc ®Èy

Task 1: Read the following announcement and then answer the questions that follow.
The national football championship organizing committee wishes to announce that the match between Nam Dinh and Binh Duong on Sunday, April 18 has been postponed due to severe weather conditions. The match will be now be played at 3 p.m on Sunday, April 25 at My Dinh National Stadium.

Who is the announcer?
What is the announcement about?
When will the match be played?
Where will the match be played?


1. Who is the announcer?
 The national football championship organizing committee.
2. What is the announcement about?
 The match between Nam Dinh and Binh Duong.
3. When will the match be played?
 At 3 p.m on Sunday, April 25.
4. Where will the match be played?
 At My Dinh National Stadium.
Announcer
Event
Time
Place
Style of writing an announcement
S + would like to
wish to
is/are sorry to + announce that + ....
regret to
is/ are pleased to
Event
Reason
Time
Place
Announcer
Note: Use the simple future tense.
1. Dao Duy Tu high school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union/ wish/ announce/ school’s football team/play/ friendly/ match / New Stars Football Club
2. Match/ played/ 5 p.m/ Sunday, April 20th / New Stars Football Club/
3. Ticket price/ be/ 5.000 VND/ each person
4. All/ money/ collect/ from/ match/used/ help disabled students/ Thanh Hoa city
Task 2: Use the prompts below to make up complete sentences
Answer:
1. Dao Duy Tu high school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union wishes to announce that the school’s football team will play a friendly match with New Stars Football Club.
2. The match will be played at 5 p.m on Sunday, April 20th in the football field of New Stars Football Club.
3. The ticket price is 5.000 VND each person.
4. All the money collected from the match will be used to help disabled students in Thanh Hoa city
Dao Duy Tu high school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union wishes to announce that the school’s football team will play a friendly match with New Stars Football Club. The match will be played at 5 p.m on Sunday, April 20th in the football field of New Stars Football Club. The ticket price is 5.000VND each person. All the money collected from the match will be used to help disabled students in Thanh Hoa city.
Sample writing
Announcer
Event
Time
Place
Reason
Free - practice
Write an announcement, using the following cues:
Announcer: the monitor of class 10A7
Event: the football match between class 10A7 and class 10B7
Reason: enhance the friendship between 10A7 and 10B7
Time: 5 p.m on Sunday, April 4th
Place: Hoang Hoa stadium.
The monitor of class 10A7 wishes to announce that the class football team will play a friendly match with the football team of class 10B7 to enhance the friendship between class 10A7 and class 10B7. The match will be played at 5 p.m on Sunday, April 4th at Hoang Hoa stadium.
Free - practice
Rewrite the announcement in “Free – practice”
Do the task remaining in textbook
Prepare the next lesson
Homework
Thank you for your attention
 
Gửi ý kiến