Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. A vacation abroad

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: sen trang
Ngày gửi: 15h:38' 17-04-2020
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 729
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 8
UNIT 12. A VACATION ABROAD
SECTION: LANGUAGE FOCUS
(page 119)
1/ The boy ……..to Miss Lien is Nam.
a) talk b) talking c) to talk
2/ The case …………..green is one dollar.
a) painted b) painting c) to paint
3/ Do you mind ……………me some coffee?
a) get b) getting c) got
4/ Would you mind ……………out your cigarette?
a) put b) putting c) to put
5/ Do you mind if she ……………on the air conditioner?
a) turns b) turning c) to turn
6/ Would you mind if I ……………?
a) smoke b) smoking c) smoked
Homework correcting
Combine two sentences into one, using -ing or -ed
1/ The old man is a good doctor. He lives near my house.
?

2/ The book is interesting. The book was written by her
?

3/ The house belongs to my uncle. It is made of wood.
?

4/ The girl is very intelligent. She sits next to me.
?

The old man living near my house is a good doctor.
The book written by her is interesting.
The girl sitting next to me is very intelligent.
The house made of wood belongs to my uncle.
Look at the pictures and say what the people are doing
They are talking to each other.
She is writing a letter.
Warm up
I. The present progressive tense
Form: S + am/is/are + V-ing…
Dấu hiệu nhận biết: now, at the moment, right now, Look!, Listen! ,v.v...
She is always talking on the phone
S + be + always + V-ing…
always
She is writing a letter now.
Trạng từ always có thể được dùng với thì tiếp diễn để diễn tả:
+ Hành động được lặp đi lặp lại trong quá khứ gây cho người nói dực mình, khó chịu.
II. Progressive Tense With Always
Nam/watch/TV
Bao/ forget/ homework
Bao is always forgetting his homework.
Nam is always watching
TV.
Mrs.Nga/lose/umbrella
Mr. and Mrs.Thanh/miss/bus
Na/ talk/phone
Liem/go/ out
Exercise 3 / 120: Look at the pictures. Write the sentences . Say what the people are always doing .
Mrs Nga is always losing her umbrella.
Mr and Mrs Thanh are always missing the bus.
Na is always talking on the phone.
Liem is always going out.
Form: S + was/ were + V-ing… .
Use: Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian nhuư: at... last..., from...to., between... and...
Ba was taking a shower at 8 o’clock last night.
Hoa was eating dinner at that time.
II.THE PAST PROGRESSIVE TENSE:
Ba is taking a shower now.
a)
d)
AT 8 O’CLOCK LAST NIGHT
Ba was taking a shower.
Hoa was eating dinner.
Bao was reading a comic.
Nga was writing a letter.
Na was walking with her dog.
Lan was talking with
her grandmother.
II: Exercise 2:
Ba was taking a shower when I came.
Ba was taking a shower at 8 o’clock last night.
ADV
S + was/ were + V_ing when S + V2/ed
while S + was/ were + V_ing
Exercise 3. Look at the pictures and answer
Who came while the Le family was sleeping?
What happened while Nga was eating?
The Le family was sleeping when the mailman came.
The phone rang while Nga was eating.
a. The Le family was sleeping when the mailman came
when
b.The phone rang while Nga was eating
while
III. Past progressive with when and while
Be +V-ing
V-ed/c2
Past progressive
Past simple
when
Be +V-ing
V-ed/c2
Past progressive
Past simple
while

Ex:My father was playing chess while my mother was sewing .
Mrs.Thoa/cook
Look at the picture and match
a. The Le family was sleeping
b. While Hoa was eating ,
c. When Nam won the race,
d Mrs Thoa was cooking.
e.When Lan arrived at school,
f .It was raining
C. when the mailman came
E. the crowd was cheering
D.the school drum was sounding
A. when the plane got to Ha Noi
B. when Tuan arrived home
F. the phone rang.
Matching
a-C. The Le family was sleeping when the mailman came.
b-F: While Hoa was eating , the phone rang.
c.E : when Nam won the race, the crowd was cheering.
d-B: Mrs Thoa was cooking when Tuan arrived home.
e-D: When Lan arrived at school, the school drum was sounding.
f-A: It was raining when the plane got to Ha Noi.
Write full sentences in your exercise book.
A. Choose the best answer:
I was studying _________ the light went out. (when/while)
The boys were playing soccer _________ the girls were skipping(when/while)
My sister _________ the chores now. (is doing/ was/doing)
Tom _________ handing in his notebooks on time. (is always forgetting/ was always forgetting)
Homework
B. Supply the correct form of verbs:
The phone (ring) while I (cook).
Nam (take) a shower at 6 o’clock yesterday afternoon.
When I (see) him ,he (sit) asleep in a chair.
What you (do) from 7 to 9 yesterday evening?
Mai (always/ watch) TV.
Thanks for your watching
 
Gửi ý kiến