Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
Ngày gửi: 15h:46' 03-04-2014
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 589
Số lượt thích: 2 người (nguyễn thị quỳnh, Nguyễn Ti Na)
Saturday, March 22nd, 2014
Tan Binh secondary school

Welcome to our class 7A1
Teacher: Nguyễn Thị Tươi

Swimming
Baseball
Roller-skating
Skateboarding
Rollerblading
Tennis
Write names of the sports
6
1
5
3
2
4
3
Ocean
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
Teacher : Nguyễn Thị Tươi
Unit 13: ACTIVITIES
Saturday, March 22nd , 2014
Section B: Come And Play
Lesson 5: B3
New Words
- world’s surface :
- Pearl (n):
- Diver (n):
- Special breathing equipment:
- Invent (v) :
- Deep-sea diving vessel:
bề mặt trái đất
Thiết bị thở đặc biệt
Phát minh
tàu ngầm
- Underwater life:
- Scuba-diving (n):
- Explore (v):
- Ocean (n):
Thợ lặn
Ngọc trai
Đại dương
Sự phát minh
Cuộc sống dưới nước
Lặn có bình dưỡng khí
Khám phá
- Invention (n):
MATCHING
1) world’s surface :
3) Pearl (n):
2) Diver (n):
6) Invent (v) :

7) Deep-sea diving vessel:
G) Bề mặt trái đất
A) Phát minh
D) Tàu ngầm
5) Underwater life:
8) Scuba-diving (n):
4) Ocean (n):
B) Thợ lặn
E) Ngọc trai
F) Đại dương
C) Cuộc sống dưới nước
H) Lặn có bình dưỡng khí
1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8-
G
B
E
F
C
A
D
H
Answer keys:
Questions:
True or False? Check, and then correct the false sentences.
* Before the invention of special breathing
equipment, man couldn’t swim freely underwater.
* Now, scuba-diving is a popular sport.
* Most of the world’s surface is
* Jacques Cousteau invented
* We can learn more about the undersea world
thanks to Jacques Cousteau’s invention.
water.
deep-sea diving vessel
F
T
T
F
T
Guess
Keys
land.
special TV camera
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
Most of the world’s surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans.
Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example, couldn’t stay underwater for longer than two minutes.
But now, with special breathing equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport.
A Frenchman, Jacques Cousteau ( 1910-1997), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study the underwater life.
Now, we can explore the oceans, using the special TV camera as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.

Read. Then answer the questions
Answer the questions
a) How long could a pearl diver stay underwater?
He could stay underwater for 2 minutes
b) What helps us to stay underwater for a long time?
It’s a special breathing equipment
c) Did Jacques Cousteau invent a deep-sea diving vessel?
Yes, he did
d) When did he invent it?
He invented it in the early 1940s
e) What could he do in the vessel?
 He could explore the ocean of the world and study underwater life.
Most of the world’s surface is water but people know very little about the (1).……… We couldn’t stay (2)……………. for long. After the invention of special breathing (3)……………. , people could (4)………. freely underwater and (5)……………. also became a popular sport. In the early 1940s, (6)……………………. invented the deep-sea diving vessel and he could (7)………….. the oceans of the world and study underwater life. Now, we can also (8)…………. more about the undersea world by using special TV (9)……………. .
Complete the summary:
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
swim
oceans
cameras
learn
explore
Jacques Cousteau
underwater
equipment
Scuba-diving
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
B3 Read. Then answer the questions
I. New Words
III. Read. Then answer the questions
IV. Complete the summary:
II. Decide the sentences are true or false. Then
correct the false one
- Learn the new words by heart.
- Prepare Unit 14 (A1 ).
- Do exercises in the workbook (unit 13 B).
Homework
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
GOODBYE.
SEE YOU AGAIN!
Most of the world’s surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans
Most of the world’s surface is land.
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport
Before the invention of special breathing equipment, man couldn’t swim freely underwater.
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba-diving became a popular sport.
Now, scuba-diving is a popular sport.
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
A Frenchman, Jacques Cousteau ( 1910-1997), invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s.
Jacques Cousteau invented special TV cameras.
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
We can learn more about the undersea world thanks to Jacques Cousteau’s invention.
In the vessel, he could explore the oceans of the world and study the underwater life
Unit 13: ACTIVITIES
Section B: Come And Play
 
Gửi ý kiến