Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Thành
Ngày gửi: 15h:19' 26-11-2015
Dung lượng: 872.5 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Hãy cho biết các điều kiện sau đây cho kết quả là đúng hay sai?
a. 15 mod 6=2
b. 112 < 120
c. x > 1
Bài 6
CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
(Ti?p theo)
Tiết: 24
Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện
Điều kiện và phép so sánh
Tính đúng hoặc sai của các điều kiện
Bài 6: Câu lệnh điều kiện
4. Cấu trúc rẽ nhánh
Bài toán 1: Cửa haøng A thöïc hieän ñôït khuyeán maõi:
Neáu mua haøng vôùi toång soá tieàn töø 1.000.000ñ trôû leân, khaùch haøng seõ ñöôïc giaûm 25% toång soá tieàn phaûi thanh toaùn.
Thuật toán:
B1: Tính tổng số tiền T khách đã mua.
B2: Nếu T >= 1000000, tiền phải trả T x 75%.
B3: In hóa đơn.

4. Cấu trúc rẽ nhánh
Nếu T>=1000000 thì số tiền phải thanh toán là 75%*T
điều kiện
Nếu
thì
hoạt động
Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
Bài 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
* Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
4. Cấu trúc rẽ nhánh
4. Cấu trúc rẽ nhánh
Bài toán 2: Cöûa haøng B thöïc hieän ñôït khuyeán maõi:
Neáu mua haøng vôùi toång soá tieàn töø 1.000.000ñ trôû leân seõ ñöôïc giaûm 25% vaø döôùi 1.000.000ñ giaûm 15%.
Thuật toán:
B1: Tính tổng số tiền T khách đã mua.
B2: Nếu T >= 1000000, tiền phải trả T x 75%;
Ngược lại, tiền phải trả T x 85%.
B3: In hóa đơn.
Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
4. Cấu trúc rẽ nhánh
điều kiện
Nếu
thì
hoạt động1
Nếu T >=1000000 thì số tiền phải thanh toán là 75%*T; Ngược lại, số tiền phải thanh toán là 85%*T;
hoạt động 2
Ngược lại thì
Bài 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
* Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
4. Cấu trúc rẽ nhánh
* Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
* Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
5. Câu lệnh điều kiện
Điều kiện
Đúng

Câu lệnh
Sai

Câu lệnh
Đúng

Câu lệnh
Điều kiện
Điều kiện
Nếu <điều kiện> ủửụùc thoỷa maừn thỡ ủửụùc thửùc hieọn, ngửụùc laùi bị bỏ qua.
If <điều kiện> then ;
a) Câu lệnh điều kiện dạng thiếu
5. Câu lệnh điều kiện
If <điều kiện> then ;
a) Câu lệnh điều kiện dạng thiếu
VD 1: Nếu a không chia h?t cho 2 thì in ra màn hình a l s? l?.
If a mod 2 <> 0 then writeln (`a la so le`);

5. Câu lệnh điều kiện
b) Câu lệnh điều kiện dạng đủ
Điều kiện
Đúng

Câu lệnh 1
Sai

Câu lệnh 2
Điều kiện

Câu lệnh 1

Câu lệnh 2
Điều kiện

Câu lệnh 1
Điều kiện
N?u du?c th?a mónư thỡ du?c th?c hi?n, ngu?c l?i du?c th?c hi?n.
If <điều kiện> then else ;
5. Câu lệnh điều kiện
VD 2: Nếu a > b thì in giá trị của a
Ngược lại, in giá trị của b.
If a > b then write(a) else write(b);
b) Câu lệnh điều kiện dạng đủ
If <điều kiện> then
else ;
VD 3: Viết chương trình tính tổng số tiền phải thanh toán ở bài toán 2.
* Sử dụng câu lệnh điều kiện dạng thiếu
* Sử dụng câu lệnh điều kiện dạng đủ.
Bài tập 1: Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?
a) If x:=a+b then x:=x +1;
b) If a > b then max = a ;
c) If a > b then max: = a; else max := b;
d) If 5 = 6 then x := 100;
Bài tập củng cố
x = a+b
max := a;
Bài tập 2: Sau mỗi câu lệnh sau đây
If (X mod 2) = 0 then x:= x + 1;
If X > 10 then X:=X + 1;
giá trị của biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó X bằng 10?
 
Gửi ý kiến