Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Clothing

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nhi
Ngày gửi: 21h:35' 23-07-2020
Dung lượng: 10.3 MB
Số lượt tải: 723
Số lượt thích: 0 người
CLOTHING
UNIT 2 :

Week 5 - Period : 7
Lesson 1:
Getting started - Listen and Read
Getting started.
Look at the pictures below
Tuesday, September 16th2014
a. Japan/Kimono
b. Vietnam/Ao dai
c. Scotland/Kilt
c. India/Sari
d.The USA/Jeans
e. Arabia/ Veil
1
3
2
4
5
6
Getting started. Decide where each person come from and what he / she is wearing ( Matching)
New words

Kimono (n)
Sari (n)
Kilt (n)
Veil (n)
A long silk tunic :
Áo lụa dài, rộng
(to) slit –slit-slit :
xẻ
Designers have added these
to the Ao dai.
hoa văn
patterns
- Patterns: hoa văn
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II, Listen and Read
1, Vocabularies:
ex: Ao dai is a traditional dress of Vietnamese people.

- Patterns: hoa văn
- Unique (adj.):duy nhất, độc đáo
unique
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I. Getting Started
II. Listen and Read
1.Vocabularies:
- A long silk tunic : Áo lụa dài, rộng
- Slit – slit – slit : xẻ
- Patterns (n) hoa văn
- Unique (adj.):duy nhất, độc đáo
striped
- Stripe (n)- Striped(adj): sọc
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1, Vocabs:
- A long silk tunic : Áo lụa dài, rộng
- Slit – slit – slit : xẻ
- Slit (n) : đường xẻ
The designers have taken inspiration from Vietnam’s
ethnic minorities.
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1, Vocabs:
- Pattern (n) hoa văn
- Unique (adj.):duy nhất, độc đáo
- Striped:(adj) sọc
Ethnic minorities:dân tộc thiểu số
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I. Getting Started
II. Listen and Read
1. Vocabularies:
- A long silk tunic : Áo lụa dài, rộng
- Slit – slit – slit : xẻ / slit (n): đường xẻ
- (to) take inspiration from …: lấy cảm hứng từ…
CLOTHING
UNIT 2 :

- Loose pants (n) : quần dài rộng
ex: To Huu is a great in Vietnamese Literature. He has many famous
poet
poems.
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I. Getting Started
II. Listen and Read
1. Vocabularies:
Tố Hữu
hoa văn
duy nhất, độc đáo
- Stripe (n)- Striped (adj):
- Ethnic minorities:
- Poet (n): nhà thơ – Poem (n):bài thơ
- Poetry (n) : thơ ca
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I. Getting Started
II. Listen and Read
1. Vocabularies:
- Pattern (n):
- Unique (adj.):
sọc
Các dân tộc thiểu số
- A long silk tunic : Áo lụa dài, rộng
- Slit – slit – slit : xẻ / slit (n): đường xẻ
- (to) take inspiration from …: lấy cảm hứng từ…
- Loose pants : quần dài rộng
loose (adj): rộng thùng thình
hoa văn
duy nhất, độc đáo
- Stripe (n):
- Ethnic minorities:
- Poet (n):
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1, Vocabs:
- Pattern (n):
- Unique (adj.):
sọc
dân tộc thiểu số
nhà thơ
- A long silk tunic:
- Slit – slit – slit :
- Loose pants :
Áo lụa dài, rộng
xẻ
quần dài rộng
- Patterns (n) hoa văn
- Unique (adj.):duy nhất, độc đáo
- Stripe: (n) sọc
- Ethnic minorities:dân tộc thiểu số
- Poet (n) nhà thơ
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1, Vocabs:
- A long silk tunic : Áo lụa dài, rộng
- Slit – slit – slit : xẻ
->Loose pants : quần dài rộng
You are listening to the text about the traditional dress of Viet Nam. Pay attention to the pronunciation of difficult words.
Listen again,
check the meaning of the text.
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started :
II. Listen and Read:
1, Vocabs:
2, Listening:
lines of poetry on it.
to wear modern clothes at work.
symbols such as suns, stars, crosses and stripes.
poems, novels and songs.
long silk tunic with slits up
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1. Vocabs:
2. Listening:
3. Reading: a> Complete the sentences:
the sides worn over loose pants./ a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants.


Who used to wear the ao dai by tradition ?
Traditionally, men and women used to wear the ao dai.
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1, Vocabs:
2, Listening:
3, Reading: a, Complete the sentences:
b,Answer the questions
Because it is more convenient.
2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days?
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1. Vocabulary:
2. Listening:
3. Reading: a> Complete the sentences:
b> Answer the question:


They have printed
lines of poetry on it
or have added symbols
such as suns, stars,
crosses and stripes to the
ao dai.
3. What have fashion designers done to modernize the ao dai ?
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1, Vocabs:
2, Listening:
3, Reading: a, Complete the sentences:
b, Answer the question:
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1, Vocabs:
2, Listening:
3, Reading: a, Complete the sentences:
b, Answer the question:

1,Who used to wear the ao dai by tradition ?
Traditionally, men and women used to wear the ao dai.
2. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear
modern clothing at work these days?
Because it is more convenient.
3. What have fashion designers done to modernize the ao dai ?


They have printed lines of poetry on
it or have added Symbols such as suns, starts, crosses
and stroped to the ao dai

hoa văn
duy nhất, độc đáo
- Stripe (n)- Striped (adj):
- Ethnic minorities:
- Poet (n): nhà thơ – Poem (n):bài thơ
- Poetry (n) : thơ ca
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I. Getting Started
II. Listen and Read
1. Vocabularies:
- Pattern (n):
- Unique (adj.):
sọc
Các dân tộc thiểu số
- A long silk tunic : Áo lụa dài, rộng
- Slit – slit – slit (v): xẻ -> (n) : đường xẻ
- (to) take inspiration from …: lấy cảm hứng từ…
Loose (adj): rộng thùng thình
Fashion (n) : thời trang
- Fashion designer (n): nhà thiết kế thời trang
- fashionable (adj) : hợp thời trang
->Loose pants : quần dài rộng
Lesson 1: Getting Started – Listen and read
I, Getting Started
II. Listen and Read
1, Vocabs:
2, Listening:
3, Reading: a, Complete the sentences:
b, Answer the question:
4, Language note:
Use: to express an action started from the past to present
and even lasts to the future.
Eg: . . . . . . musicians have mentioned the ao dai in poems.
- Some have printed lines of poetry on the ao dai
Other designers have taken inspiration from Vietnam’ ethnic minorities
. . . . . . . . .etc . . .
Form: Subject + have / has + Past participle.
The present perfect tense
(Thì hiện tại hoàn thành)
Discussion
Do you like wearing Ao dai or modern clothing
(a suit)? Why? Why not?
HOMEWORK:
Learn vocabulary by heart.
Write a short paragraph discribing “ao dai” you like.
Unit 2
CLOTHING
Speak - Listen
flowered pants
kaki pants
striped pants
Floral dress
Cargo shorts
a long-sleeved white T-shirt
overalls
Gray hoodie
1
2
3
4
5
6
7
8
Black & white dress
Tank top
a purple coat
Checked dress and leggings
a cardigan
A denim jacket
black pants
9
10
11
12
13
14
15
1. Plaid (adj):
2. striped (adj):
4. baggy (adj):
5. plain (adj):
6. suit (n):
3. sleeve (n) / sleeveless (adj):
NEW WORDS
kẻ ca rô
kẻ sọc
tay áo / không có tay
rộng thùng thình, thụng
trơn
bộ com lê
7. sweater (n):
áo len
Unit 2 : CLOTHING
I/ SPEAK
4. A short- sleeved blouse
9. Blue shorts
7. Baggy pants
5. A sleeveless sweater
A striped shirt
1. A colorful T - shirt
2. A plaid skirt
3. A plain suit
8. Faded jeans
a
b
c
f
e
d
g
h
i
*a/ Match the phrases to the pictures
*b/Work in small groups .
1. What do you usually wear on the weekend?
5. What do you wear to the party/ wedding/
on Tet holidays?
4. Do you like your uniform? Is it comfortable?
2. Why do you wear these clothes?
3. What is your favorite type of clothing? Why?
6. Do you wear traditional dress?/
Do you want to wear your favorite clothing at school/
at home?
Casual clother
Favorite clother
School uniform
Clothes for special occasions
NEW WORDS
1. announcement (n):
4. carry (v):
2. lost (adj.): missing
3. car fair (n):
5. doll (n):
lời thông báo
mang
mất tích
hội chợ xe hơi
Búp bê
Unit 2 : CLOTHING
II/ Listen
Label these pictures:
flowered pants
brown shoes
boots
sandals
long-sleeved
white blouse
short-sleeved
white blouse
short-sleeved
pink blouse
pink skirt
blue shorts
A B C
A B C
A B C
flowered pants
brown shoes
boots
sandals
long-sleeved
white blouse
short-sleeved
white blouse
short-sleeved
pink blouse
pink skirt
blue shorts
A B C
A B C
A B C
You are going to hear a public announcement about a lost little girl called Mary.
blue shorts
long-sleeved
white blouse
brown shoes
Choose the best answer:
1. Mary is years old.
a. 5 b. 6 c.
2. She was last seen minutes ago.
a. b. 15 c. 30
3. Mary has hair.
a. long dark b. c. brown
4. She may be carrying a ( an )
a. bag b. c. umbrella
5. If you see Mary, please bring her to the
a. Car fair b. main entrance c.
6. Her is waiting for her.
a. b. mom c. sister
3
doll
20
information desk
dad
short dark
Announcer (on Public Announcement)
Attention, please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 minutes ago near the main entrance to the Car Fair. Her name’s Mary and she is 3 years old. She has short dark hair. She’s wearing shorts - blue shorts and a long - sleeved white blouse. She’s wearing a pair of shoes - brown shoes. She may be carrying a large doll.
If you see Mary, please bring her to the Information Desk. Her father’s waiting for her there. Thank you.
Listen to the tape then answer the question:
What is Mary wearing?
brown shoes
long-sleeved
white blouse
blue shorts
READ
Shark attack
Guess the word that has five letters
J
E
A
N
S
What do you want to know about jeans?
a) Who loves wearing jeans?

b) What was jean cloth made from?
c) Have jeans never been out of fashion ?
Unit 2:Clothing
Lesson 4 : Read
A. New words
Out of fashion (phase)
Lçi mèt  In fashion
cotton (n)
Bông, sợi bông
wear out (v-phrase):
R¸ch
style (n)
Kiểu dáng
embroider (v)
Thêu
cotton
wear out
embroidered
out of fashion
Unit 2: Clothing
Lesson 4 : Read
New words
Out of fashion (phrase) Lỗi mốt ?In fashion
cotton (n) Bông, sợi bông
wear out (v-phrase) Rách
style (n) Kiểu dáng
embroider (v) Thêu

B- Filling in the missing dates and words
1……………..:Workers liked to wear ..…….…because the material made from cotton was very strong and could hardly wear out.
2…………:A lot of university and college …..…..wore jeans.
3…………:Jeans became ………., so many, many people began wearing jeans
4 ……….: Jeans became high ……………clothing.
5. ……….: The ………..of jeans stopped going up.B- Filling the missing dates and words.
…………...: Workers like to wear …………..…….…because the material
made from cotton was very strong and could hardly wear out.
2. ………….: A lot of university and college ………………..…..wore jeans.
3. …………..Jeans became ………., so many, many people began wearing
jeans.
4. ………….: Jeans became high ……………clothing.
5. ………….: The …………..of jeans stopped going up.
18th century
jean cloth
1960s
students
1970s
cheaper
1980s
fashion
1990s
sale
Unit 2:Clothing
Lesson 4 : Read
New words
Out of fashion (phrase) Lỗi mốt ?in fashion
cotton (n) Bông, sợi bông
wear out (v-phrase) Rách
style (n) Kiểu dáng
embroider (v) Thêu
B- Filling in the missing dates and words


C- Answer. Then write the answers in your exercise book.
1. Where does the word Jeans come from?
2. What were the 1960s` fashions?
3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?
4. When did jeans at last become high fashion clothing?
5. Why did the sale of jeans stop growing?


C- Answer. Then write the answers in
your exercise book.

1 .Where does the word Jeans come from?

2 . What were the 1960s` fashions?

3. Why did more and more people begin wearing jeans
in the 1970s?

4. When did jeans at last become high fashion clothing?

5. Why did the sale of jeans stop growing?

Lucky numbers
Where does the word jeans come from?
What were the 1960`sfashions?
Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?
When did jeans at last become high fashion clothing?
Why did the sale of jeans stop growing ?
Are people font of wearing jeans today?
Have jeans never been out of fashion ?
The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe.
The 1960’sfashions were embroidered jeans, painted jeans and so on
Because jeans became cheaper.
Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s
The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse in the 1990s
Yes ,They are
Yes, they have.
C- Answer. Then write the answers in your exercise book.
1. Where does the word Jeans come from?
2. What does the 1960s’ fashions?
3. Why did more and more people begin wearing jeans
in the 1970s?
4. When did jeans at least become high fashion clothing?
5. Why did the sale of jeans stop growing?
The word jeans comes from a kind of material that was
made in Europe.
The 1960s’ fashions were embroidered jeans, painted
jeans and so on…
because they became cheaper.
Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s.
The sale of jeans stopped growing because the
worldwide economic situation got worse in the 1990s.
Discussion:
1. Do you like wearing jeans? Why? Why not?
2. What type of jeans do you love wearing?
3. Do you think jeans are in fashion?

LANGUAGE FOCUS
UNIT 2
Adverbs used with
the present perfect
since
for
recently
ever
already
yet
UNIT2 : LANGUAGE FOCUS
I/ The present perfect
Have/Has + V3/V(ed)….
* SOME FAMOUS PLACES IN HO CHI MINH CITY:
UNIT 2 : LANGUAGE FOCUS
Ben Thanh Market
Nha Rong harbor
Reunification palace
Dam Sen Amusement Park
Giac Lam Pogoda
Zoo and Botanical Gardens
UNIT2 : LANGUAGE FOCUS
Have you seen Giac Lam Pagoda ?
Have you eaten Vietnamese food yet?
Yes ,I’ve already seen it
No,I haven’t
Sights
Food
vegetarian
French food
Chinese food
Vietnamese food
Zoo and Botanical
Gardens
Reunification Palace
Dam Sen
Amusement Park
Giac Lam Pagoda.
Do visit see go eat
2/
Nam
Nga
Nam: Have you ever gone to Hue?
Nga: Yes, I have.
Nam: When did you last go to Hue?
Nga: Last year.
-Nam: Have you ever been to Singapore
Nga: No, I haven’t.
3/ Work with a partner .Ask and answer questions about each sights
1/ Simple present tense.
Active : S + Vs/ es + O ………
Passive:  S + is / are / am + V3/( ed )+ by O
2/ Simple past tense.
Passive:  S + was/were + V3( ed ) + by O
Active : S + Ved/ V2 + O ………
Passive:  S + have /has + been + V3( ed )+ by O
Active : S + have / has +V3(ed) + O ………
3/ Present perfect tense
Passive:  S + MD + be + V3( ed )+ by O
Active : S + MD + V (inf) + O ………
UNIT2 : LANGUAGE FOCUS
II.The passive voice
4/ modal Verbs, Have to, Be going to:
.
4. Read the first sentence and then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form.
Example: They sell jeans all over the world. 
=> Jeans are sold all over the world.
a) They made jeans cloth from cotton in the 18th century.
Jean cloth............................................................. 
b) They grow rice in tropical countries.
Rice..................................................................
c) They will produce five milllion bottles of champagne in France next year.
Five million bottles of champagne.............................
d) They have just introduced a new style of jeans in the USA.
A new style of jeans..........................................
e) They have built two depatment stores this year.
Two departments stores...................................... 


a) Jean cloth was made from cotton in tho 18th century.
b) Rice is grown in tropical countries.
c) Five million bottles of champagne will be produced in France next year.
d) A new style of jeans has just been introduced in the USA.
e) Two departments stores have been built this year.


5. Change the sentences from the active into the passive.
(Đổi các câu từ chủ động sang bị động.)
Example: You must do this exercise carefully.
This exercise must be done carefully.
a) We can solve the problem.
b) People should stop experiments on animals.
c) We might find life on another planet.
d) We have to improve all the schools in the city.
e) They are going to build a new bridge in the area.


a) The problem can be solved.
b) Experiments on animals should be stopped.
c) Life might be found on another planet.
d) All the schools in the city have to be improved.
e) A new bridge is going to be built in the area.
Thanks for your attendance
Goodbye!
 
Gửi ý kiến