Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Điệp Long
Ngày gửi: 22h:36' 10-02-2019
Dung lượng: 7.1 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
To Our Class
WEDDINGS IN EARLY 20TH CENTURY
WARM UP
WEDDINGS DURING 60S AND 70S
WARM UP
WEDDINGS DURING 80S AND 90S
WARM UP
MODERN WEDDINGS
WARM UP
CULTURAL DIVERSITY
UNIT 7
GETTING STARTED
LISTEN AND READ
VOCABULARY
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED
assignment(n)
VOCABULARY
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED
proposal ceremony(n)
VOCABULARY
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED
engagement ceremony(n)
VOCABULARY
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED
complicated (adj) = complex >< uncomplicated
VOCABULARY
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED
expenses(n)
VOCABULARY
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED
reception(n)= welcoming or greeting
VOCABULARY
assignment /ə`sainmənt/ (n): bài tập
proposal ceremony /proposal `seriməni / (n): lễ cầu hôn
engagement ceremony /in`geidʤmənt/ (n): lễ đính hôn
complicated (adj) = complex >< uncomplicated: phức tạp
expenses /iks`pens/(n)= spending: chi phí, chi tiêu
reception /ri`sepʃn/ (n)= welcoming or greeting: lễ tân
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED
a.The Vietnamese weddings
b.The Vietnamese
c.The Vietnamese idea of success
Read the conversation again and choose the best answer for the question:
What is the conversation about?
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY - GETTING STARTED
Read the conversation again and answer the question:
1. Why is Kevin reading a book about Vietnamese weddings?
2. What are the similarities between a traditional Vietnamese wedding and a modern one?3. How have wedding ceremonies changed?


4. Do the couples get any kind of support?

 
=> Because he is preparing for his presentation about the similarities and differences between a traditional Vietnamese wedding and a modern one.
=> They follow the same core procedure which consists of the proposal ceremony, the engagement ceremony and the wedding ceremony.
=> The modern weddings are less complicated.
=> Yes, they get some help from their parents and the attending guests.
HOMEWORK
1. Learn by heart the words.
2. Prepare for the next lesson.
 
Gửi ý kiến