Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Phú Hưng
Ngày gửi: 11h:43' 03-12-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người
CẦN GIUỘC : 5/12/2012
GIÁO THỰC HIỆN : NGUYỄN THÀNH NON
TRƯỜNG THCS PHU?C LM
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
kiểm tra bài cũ
1* Vẽ trục số Ox. Biểu diễn điểm 1,5 trên trục số .
2* Vẽ trục số Oy vuông góc với trục số Ox tại điểm O .
Đáp án :
o
x
y
.
.
.
.
.
1,5
.
.
.
.
Hai trục số thực vuông góc với nhau tại điểm O tạo thành một mặt phẳng và mặt phẳng đó có tên gọi là gì ?
?
-2
-1
2
1
3
2
1
-1
Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
1. Đặt vấn đề .
a /VÍ DỤ 1. Toïa ñoä ñòa lí cuûa muõi Caø Mau laø :
104040’Ñ
8030’B
Traû lôøi : Toïa ñoä ñoù laø kinh ñoä vaø vó ñoä .
? Tọa độ này nói lên ý nghĩa gì ?
b/ Ví dụ 2.
CÔNG TY ĐIệN ảNH BĂNG HìNH LONG AN

Vé xem chiếu bóng
Rạp: TTVH HUY?N CN GIU?C giá: 15000đ
Ngày 15/12/2012 Số ghế: H1
Giờ : 19 h

Xin giữ vé để kiểm soát No:257979
? H1 có nghĩa như thế nào
Đáp án : Chữ in hoa H chỉ số thứ tự của dãy ghế, số 1 bên cạnh chỉ số thứ tự của ghế trong dãy.( xác định chỗ ngồi của người cầm tấm vé đó ).
Số ghế H1
B
A
D
C
F
E
H
G
I
K
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
1. Đặt vấn đề .
b/ Ví dụ 2.
a/ Ví dụ 1.
Qua các ví dụ trên cho ta thấy được rằng : Muốn xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng trong thực tế ta cần đến hai chỉ số . Vậy trong toán học thì sao ?
Trong toán học ,để xác định vị trí của một
điểm trên mặt phẳng người ta thường
dùng một cặp gồm hai số .
Làm thế nào để có cặp số đó ?
Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
1. Đặt vấn đề .
b/ Ví dụ 2.
a/ Ví dụ 1.
2. Mặt phẳng tọa độ .
II
I
III
IV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
-1
1
2
-1
-2
2
3
-2
3
-3
0
-3
x
y
- Ox goïi laø truïc hoaønh ( truïc toïa ñoä ) ; Oy goïi laø truïc tung (truïc toïa ñoä ) ; O goïi laø goác toïa ñoä ;thöôøng veõ Ox naèm ngang ,Oy thaúng ñöùng .
- Hệ trục tọa độ Oxy gồm hai trục số Ox , Oy vuông góc với nhau tại O.
Hai trục tọa độ chia mặt phẳng thành 4 góc : góc phần tư thứ I ,II,III,IV.
Chú ý : Các đơn vị dài trên hai trục tọa độ được chọn bằng nhau ( nếu không nói gì thêm ).
Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
1. Đặt vấn đề .
b/ Ví dụ 2.
a/ Ví dụ 1.
2. Mặt phẳng tọa độ .
Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống
trong các câu sau :
Hệ trục tọa độ Oxy gồm hai
trục số Ox , Oy .....................
- Trong đó : Ox gọi là ......... thường vẽ nằm .......
Oy gọi là .......... Thường vẽ ...........
O gọi là .........
- Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là ....................
II
I
III
IV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
-1
1
2
-1
-2
2
3
-2
3
-3
0
-3
x
y
vuông góc với nhau tại O
trục hoành
ngang
trục tung
thẳng đứng
gốc toạ độ
mặt phẳng toạ độ Oxy
y
Bạn Minh vẽ hệ trục tọa độ như hình bên đã chính xác chưa ? Vì sao ?
?
Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
1. Đặt vấn đề .
2. Mặt phẳng tọa độ .
Đáp án : Chưa chính xác . Vì hai trục số không vuông góc với nhau
Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
1. Đặt vấn đề .
2. Mặt phẳng tọa độ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
-1
1
2
-1
-2
2
3
-2
3
-3
0
-3
x
y
.
P
3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
Cặp số ( 1,5;3) gọi là tọa
độ của điểm P.
Kí hiệu : P(1,5;3) . Số 1,5 gọi là hoành độ và số 3 gọi là tung độ của điểm P.
1,5
.
?1. Veừ moọt heọ truùc toùa ủoọ Oxy (treõn giaỏy keỷ oõ vuoõng ) vaứ ủaựnh daỏu vũ trớ cuỷa caực ủieồm P,Q lan lửụùt coự toùa ủoọ laứ (2;3) ; ( 3; 2).
? Mỗi một điểm trên mặt phẳng tọa độ ta xác định được mấy cặp số và ngược lại ?
Trên mặt phẳng tọa độ ( hình vẽ )
Mỗi điểm M xác định một cặp số thực (x0 ; y0 ) . Ngược lại, mỗi cặp số thực (x0 ;y0) xác định một điểm M.
Cặp số (x0;y0) gọi là tọa độ của điểm M , x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M.
Điểm M có tọa độ (x0;y0)
Được kí hiệu là M (x0 ; y0 ).
x0
Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
1. Đặt vấn đề
2. Mặt phẳng tọa độ
3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
Bài 6: MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
1. Đặt vấn đề
2. Mặt phẳng tọa độ
3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
?2. Viết tọa độ gốc O.
Đáp án : O ( 0 ; 0 )
.
.
1,5
.
.
Bài tập : Viết tọa độ các điểm cho trong mặt phẳng tọa độ Oxy ở hình bên .
4
3
2
1
4
3
2
1
-4
-3
-2
-1
-3
-2
-1
M
.
.
A(3 ; 4 )
A
B
D
C
B( -2 ; 3)
D (4 ; -1)
C(-4;-2 )
M( - 3; 0 )
E( 0;1,5 )
E
Nếu một điểm nằm trên trục hoành thì tung độ của điểm đó là bao nhiêu ?
?
Chú ý : - Nếu điểm M nằm trên trục hoành thì tung độ bằng 0 .Thường viết : M(x0; 0).
Nếu điểm N nằm trên trục tung thì hoành độ bằng 0.
Thường viết : N ( 0 ; y0 )
a/ Điểm A ( 0 ; 1 ) nằm trên trục hoành . Sai

b/ Điểm B ( -3,5 ; 7 ) nằm trong góc phần tư thứ hai. Đúng

c/ Điểm C ( -2 ; -3 ) nằm trong góc phần tư thứ tư. Sai

d/ Điểm D ( 3 ; 0 ) nằm trên trục hoành. Đúng

e/ Điểm M ( 2 ; 5 ) nằm trên góc phần tư thứ nhất . Đúng

f/ Điểm E ( 2; 3 ) và F( 3 ; 2 ) là hai điểm trùng nhau. Sai
Bài tập : Các câu sau đúng hay sai .
Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
2. Mặt phẳng tọa độ
1. Đặt vấn đề
3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
4. Kiến thức cần nhớ :
Heä truïc toïa ñoä Oxy goàm hai tuïc soá Ox , Oy vuoâng goùc vôùi nhau taïi O :
- Ox goïi laø truïc hoaønh ( truïc toïa ñoä ) , Ox naèm ngang ; Oy goïi laø truïc tung
( truïc toïa ñoä ) , Oy thaúng ñöùng ; O goïi laø goác toïa ñoä vaø coù toïa ñoä laø O(0;0).
Hai truïc toïa ñoä chia maët phaúng thaønh 4 goùc : goùc phaàn tö thöù I ,II,III,IV.
Mỗi điểm M xác định một cặp số (x0 ; y0 ) . Ngược lại, mỗi cặp số (x0 ;y0) xác định một điểm .
Cặp số (x0;y0) gọi là tọa độ của điểm M , x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M.
Điểm M có tọa độ (x0;y0) . Được kí hiệu là M (x0 ; y0 ).
Bài 6: Mặt Phẳng Tọa Độ
2. Mặt phẳng tọa độ
1. Đặt vấn đề
3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
4. Kiến thức cần nhớ :
5. Dặn dò .
Về học thuộc các kiến thức đã học trong bài thông qua làm các bài tập 32 đến bài 38 SGK.
Làm thêm các bài tập trong SBT và đọc phần có thể em chưa biết sgk.
Rơ- Nê Đề-Các ( 1569 - 1650)
Là nhà bác học phát minh ra phương pháp tọa độ .
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY TẠM DỪNG
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ
CÁC EM HỌC SINH MẠNH KHỎE .
 
Gửi ý kiến