Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Diện tích hình thang

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Văn Điệp
Ngày gửi: 18h:05' 08-01-2018
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô về dự GIỜ THĂM LỚP
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TOÁN 8
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ỨNG HOÀ
TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TÚ
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN:
LƯƠNG VĂN ĐIỆP
Nêu công thức tính diện tích tam giác trong hình veõ sau ?
S = a.h
?
?1 Hãy chia hình thang ABCD thành hai tam giác rồi tính diện tích hình thang theo hai đáy và đường cao .
H

SADC =
SABC =
SABCD =
DC . AH
AB . CK= AB . AH
DC . AH
AB . AH
+
= AH ( DC + AB)
K
?2. Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành?
Hình bình hành là một hình thang có hai đáy bằng nhau.
3. Ví dụ:
Cho hình chữ nhật kích thước a, b (Hình 137/SGK) a) Haõy veõ moät tam giaùc coù moät caïnh baèng moät caïnh cuûa hình chöõ nhaät vaø coù dieän tích baèng dieän tích cuûa hình chöõ nhaät ñoù b) Haõy veõ moät hình bình haønh coù moät caïnh baèng moät caïnh cuûa hình chöõ nhaät vaø coù dieän tích baèng nöûa dieän tích cuûa hình chöõ nhaät ñoù
a=3 cm
b = 2 cm
Giải :
S hình chữ nhật = ab
S tam giác = ah
Khi đó ah = ab
<=> h = 2b
Vậy tam giác cần vẽ cạnh a thì chiều cao h = 2b
Nếu tam giác cần vẽ cạnh b
khi đó ab = bh
<=> h = 2a
Vậy nếu tam giác cần vẽ cạnh a thì chiều cao h = 2b = 4 cm
Nếu tam giác cần vẽ cạnh b thì chiều cao là h = 2a = 6 cm
a
b
a
b
2a
2b
b) S hình bình hành = S hình chữ nhật

<=> a.h = a.b <=> h = b hoặc h = a
a
b
a
b
Hãy nhắc lại công thức tính diện tích hình thang và diện tích hình bình hành
Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao: S = (a + b).h
Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó: S = a .h

Muốn tính diện tích hình thang
Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào
Xong rồi nhân với chiều cao
Chia đôi lấy nửa thế nào chẳng ra.
Bình hành diện tích không sai
Chiều cao nhân đáy ai ai cũng làm.
S = (a + b).h
S = a .h
Bài tập 26 trang 125 sgk
Tính di?n tích m?nh ddd?t hình thang
ABED theo cc d? di d cho trn hình
140 v bi?t di?n tích hình ch? nh?t
ABCD l 828 m2
Hình 140
828 m2
Bài tập 26 trang 125 sgk
828m2
SABED =
?
( AB + DE).BC
Để tính BC ta dựa vào điều gì ?
Dựa vào diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 828m2
BC = 828 : 23 = 36m
SABED = (23 + 31). 36
= 54. 18 = 972m2
Bài tập 27 trang 125
SABCD =
AB.BC
SABEF =
AB.BC
<=> SABCD = SABEF
Vì sao hình ch? nh?t ABCD v hình bình hnh ABEF ( hình .141)
l?i cĩ cng di?n tích ? Suy ra cch v? m?t hình ch? nh?t cĩ cng
di?n tích v?i m?t hình bình hnh cho tru?c.
Hình 141
HƯỚNG DẪN H?C T?P
+ Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy:
Bieát quan heä giöõa hình thang, hình bình haønh, hình chöõ nhaät vaø bieát so saùnh coâng thöùc tính dieän tích cuûa caùc hình ñoù.
Baøi taäp veà nhaø: baøi 29,30, 31 SGK/125, 126.
Laøm theâm caùc baøi taäp 35, 36, 37 SBT/161-162.
+ Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo:
Xem tröôùc baøi “Dieän tích hình thoi” ( Chuaån bò caùc coâng thöùc tính dieän tích ñaõ hoïc)
 
Gửi ý kiến