Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Như
Ngày gửi: 10h:46' 19-07-2014
Dung lượng: 437.0 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Alphabet Buttons Appear Here
return
receive
come
take
improve
buy
have
see
speak
think
teach
give
make
remember
Write the past form of the verbs
wear
look
Wednesday, January13th, 2010
Lesson 5: B3-4 P.93-94
1. New words:
Unit 9: at home and away
a hobby:
a sewing machine:
a cushion:
(to) sew
(to) decide
(to) try
Verb
Past
sewed
decided
tried
sở thích riêng
máy khâu
tấm đệm gối
may
quyết định
thử, cố gắng
(to) fit
fitted
vừa, hợp
2. Put these statements in order.
First, she made a cushion.
Next she made a skirt.
Hoa bought some material.
Hoa’s neighbor helped her.
She tried it on.
It fitted well.
It was too big.
2
3
4
5
6
1
7
3. Put the verbs in brackets in the simple past tense .
Hoa ……………… her neighbor made her a dress. (watch)
First, she ……………… some material. (buy)
Then, she ……………… the dress out. (cut)
Next, she ……………… a sewing machine to sew the dress. (use)
Hoa ……………… that sewing …………… a useful hobby. (decide/ be)
She ……………a cushion and a dress. The cushion was fine, but the dress ……………… (make/ be + not)
Then, her neighbor ……………………her, so finally it ……………………her. (help/ fit)
Hoa ……………… her neighbor made her a dress. (watch)
watches
watch
watched
First, she ……………… some material. (buy)
buy
bought
buyed
5
Then, she ……………… the dress out. (cut)
cut
cutted
cuts
5
Next, she ……………… a sewing machine to sew the dress. (use)
used
use
uses
5
Hoa ……………… that sewing …………… a useful hobby. (decide/ be)
decide/ was
decided/ was
decided/ were
5
She …………a cushion and a dress. The cushion was fine, but the dress ………… . (make/ be + not)
makes/ wasn’t
made/ weren’t
made/ wasn’t
5
Then, her neighbor ……………………her, so finally it ……………………her. (help/ fit)
helped/ fitted
helped/ fited
helps/ fits
5
4. Answer the questions B3 P.93.
a. What did Hoa learn to use?
She learnt to use a sewing machine.
What did she make first?
Alphabet Buttons Appear Here
She made a cushion for her armchair first.
What color was it?
Alphabet Buttons Appear Here
It was blue and white.
What did she make next?
Alphabet Buttons Appear Here
Next, she made a skirt.
What color was it?
Alphabet Buttons Appear Here
It was green with white flowers on it.
How did it look?
Alphabet Buttons Appear Here
It looked very pretty.
What was the problem?
Alphabet Buttons Appear Here
She tried it on but it didn’t fit.
Who helped her?
Alphabet Buttons Appear Here
Hoa’s neighbor helped her.
How did it fit finally?
Alphabet Buttons Appear Here
Finally, It fitted very well.

Homework
Do B4 P. 94 (Ss’ book) ,
Do B3-4 P. 56-58 (Workbook)
 
Gửi ý kiến