Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. Family Life. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mạnh Bùi Trang Linh
Ngày gửi: 22h:30' 17-10-2021
Dung lượng: 18.9 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Unit 1
Family life
LESSON 1: GETTING STARTED

HOUSEHOLD CHORES
Warm-up
Watch a video or pictures and Note down the names of Household chores
Mr. Bean did.
Mop the floor
Clean the toilet
Do the laundry /
wash the clothes
Clean the house
Dust the wardrobe
Vacuume the floor
Vocabulary
Vocabulary
Split /splɪt/ (V)
1.
= Divide /dɪˈvaɪd/ (V)
= Share /ʃeə(r)/ (V)
Phân chia
Household /ˈhaʊshəʊld/ (N/ADJ)
Hộ gia đình/ trong gia đình
Chore /tʃɔːr/ (N)
Việc vặt
Duty /ˈdjuːti/ (N)
Nghĩa vụ, nhiệm vụ
=> Split/ Divide/ Share the household chores/duties
Phân chia việc nhà
Vocabulary
Laundry /ˈlɔːndri/ (N)
2.
=> Do the laundry
Grocery /ˈɡrəʊsəri/ (N)
3.
=> Shop for groceries
Vocabulary
Do the dishes/washing-up
4.
5.
Do the heavy lifting
Vocabulary
6.
a person who supports their family with the money they earn
Breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (N)
7.
a person, especially a woman, who manages a home and takes care of the house and family
Homemaker /ˈhəʊmmeɪkə(r)/ (N)
EX: The expectations from the society and/or family to be a homemaker puts pressure on women to stay at home and men to be the breadwinner.
Vocabulary
8.
EX: I thought he handled the situation very well.
Handle /ˈhændl/ (V)
9.
= Take responsibility for
= Be in charge of
Be responsible for: /rɪˈspɒnsəbl/
EX: I’m responsible for doing the laundry while my sister is in charge of taking out the rubbish.
= Deal with
Vocabulary
the same in amount, number, or size
EX: The household duties were shared equally among the three sisters.
to invite someone to come with you to a place
Equally (adv)
10. Ask sb out:
11. Equal (adj)
Vocabulary
Phân chia việc nhà
Giặt quần áo
Làm việc nặng
Mua đồ
Trụ cột gia đình, lao động chính
Người nội trợ
1. Split/ divide/ share household chores/duties:
2. Do the laundry:
3. Shop for groceries:
4. Do the heavy lifting:
6. Bread- winner (n):
7. Homemaker (n):
Rửa bát
5. Do the dishes/washing-up
Quản lý (quán xuyến), giải quyết
Chịu trách nhiệm
= Deal with
= Take responsibility for
= Be in charge of
Rủ ai đó ra ngoài
Bình đẳng, ngang bằng
Equally (adv)
8. Handle (v):
9. Be responsible for:
10. Ask sb out:
11. Equal (adj)
II. LISTEN AND READ
Nam: Hello?
Mr Long: Hello, Nam? This is Uncle Long. Is your dad there? I’d like to ask him out for a game of tennis.
Nam: Well, I’m afraid he can’t go out with you now. He’s preparing dinner.
Mr Long: Is he? Where’s your mum? Doesn’t she cook?
Nam: Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she’s working late today.
Mr Long: How about your sister and you? Do you help with the housework?
Nam: Yes, we do. In my family, everybody shares the household duties. Today my sister can’t help with the cooking. She’s studying for exams.
Mr Long: I see. So how do you divide household chores in your family?
Nam: Well, both my parents work, so we split the chores equally - my mother cooks and shops for groceries, my father cleans the house and does the heavy lifting, my sister does all the laundry, and I do the washing-up and take out the rubbish.
Mr Long: Really? It’s different in my family. My wife handles most of the chores around the house and I’m responsible for the household finances. She’s the homemaker and I’m the breadwinner. Anyway, I have to go now. Tell your dad I called. Bye.
Nam: Oh yes, I will. Bye, Uncle Long.
III. Work in pairs. Decide whether the following statements are true(T), false(F), or not given (NG).
IV. Write the verbs or verb phrases that are used with the words or phrases in the conversation.
Share, split, divide, handle
Take out
do
Shop for
do
do
Be responsible for
do the laundry
make the bed
wash the car
do the shopping
Iron the clothes
do the washing up
clean the windows
Sweep the floor
Do the garderning
Who do these works in your family?
Answer the question
How do you divide household duties in your family?
Learn by heart the words and phrases related to household chores.
Prepare for the next lesson.
Homework
Thank you!
 
Gửi ý kiến