Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 7. Looking back - project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Đình Hiếu
Ngày gửi: 20h:27' 20-11-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
Unit 5: Festivals in Viet Nam
Lesson :Looking Back
Welcome
1. Rearrange the letters to label the pictures.
(Sắp xếp lại những chữ cái để gọi tên hình.)
incense
offersing
pray
lanterns
crowds
cheering
2. Complete the text about the Kate Festival with the words in the box.
(Hoàn thành bài văn về Lễ hội Kate với những từ trong khung.)
ethnic 2. commemorates 3. respect 4. ritual

5. ancient 6. procession 7. perform 8.performances

3,Choose the correct answer
4


4. Use your own words/ ideas to complete the sentences below. Compare your sentences with a partner.
(Sử dụng những từ riêng của em để hoàn thành câu bên dưới. So sánh câu của em với một bạn học.)

1. When the Lim festival begins, people come to see the quan ho singing performances.
2. Because we have many festivals in January, we call it the month of fun and joy.
3. If you go to the Hue festival, you can enjoys an ao dai fashion show.
4. Although sticky rice is very tasty, it’s hard to eat it every day.
5. While we are boiling chung cakes, we often listen to our grandparents`stories.
5. Put the following things and activities in the correct collumns.
(Đặt những điều và hoạt động sau theo đúng cột)
family reunion moon cakes
visiting relatives lion dance
firework displays floating lanterns
Kumquat welcome-the-moon party
the first-footer Hang Nga and Cuoi stories

New Year Festival Mid-Autumn Festival
Nam likes New Year Festival. He likes kumquat tree, visiting relatives, and firework display. The festival is so joyful and happy.
6. Work in pairs, find out which festival your partner prefers. Which three things or activities does your partner like best in the festival he/ she choosen? Why?
(Làm theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn của em thích hơn. Ba điều nào mà bạn của em thích nhất? Tại sao?)
 
Gửi ý kiến