Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 8 >


Unit 01. Leisure Activities. Lesson 1. Getting started (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Leisure Activities. Lesson 2. A Closer Look 1 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Leisure Activities. Lesson 3. A Closer Look 2 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Leisure Activities. Lesson 4. Communication (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Leisure Activities. Lesson 5. Skills 1 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Leisure Activities. Lesson 6. Skills 2 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. Leisure Activities. Lesson 7. Looking back - project (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 1. Getting started (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 2. A Closer Look 1 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 3. A Closer Look 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 4. Communication (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 5. Skills 1 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 6. Skills 2 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 7. Looking back - project (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 1. Getting started (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 2. A Closer Look 1 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 3. A Closer Look 2 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 4. Communication (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 7. Looking back - project (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. Unit 1-2-3. Lesson 1. Language (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Review 1. Unit 1-2-3. Lesson 2. Skills (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 1. Getting started (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 2. A Closer Look 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 3. A Closer Look 2 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 4. Communication (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 5. Skills 1 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 6. Skills 2 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Our Customs and Traditions. Lesson 7. Looking back - project (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 1. Getting started (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 2. A Closer Look 1 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 3. A Closer Look 2 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 4. Communication (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 7. Looking back - project (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Folk Tales. Lesson 1. Getting started (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Folk Tales. Lesson 2. A Closer Look 1 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Folk Tales. Lesson 3. A Closer Look 2 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Folk Tales. Lesson 4. Communication (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Folk Tales. Lesson 5. Skills 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Folk Tales. Lesson 6. Skills 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Folk Tales. Lesson 7. Looking back - project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. Unit 4-5-6. Lesson 1. Language (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. Unit 4-5-6. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 07. Pollution. Lesson 1. Getting started (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Pollution. Lesson 2. A Closer Look 1 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Pollution. Lesson 3. A Closer Look 2 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Pollution. Lesson 4. Communication (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Pollution. Lesson 5. Skills 1 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Unit 07. Pollution. Lesson 6. Skills 2 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Unit 07. Pollution. Lesson 7. Looking back - project (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. English Speaking Countries. Lesson 1. Getting started (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. English Speaking Countries. Lesson 2. A Closer Look 1 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. English Speaking Countries. Lesson 3. A Closer Look 2 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. English Speaking Countries. Lesson 4. Communication (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. English Speaking Countries. Lesson 5. Skills 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. English Speaking Countries. Lesson 6. Skills 2 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. English Speaking Countries. Lesson 7. Looking back - project (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Natural Disasters. Lesson 1. Getting started (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Natural Disasters. Lesson 2. A Closer Look 1 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Natural Disasters. Lesson 3. A Closer Look 2 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Natural Disasters. Lesson 4. Communication (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Natural Disasters. Lesson 5. Skills 1 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Natural Disasters. Lesson 6. Skills 2 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Natural Disasters. Lesson 7. Looking back - project (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. Unit 7-8-9. Lesson 1. Language (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. Unit 7-8-9. Lesson 2. Skills (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Communication. Lesson 1. Getting started (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Communication. Lesson 2. A Closer Look 1 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Communication. Lesson 3. A Closer Look 2 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Communication. Lesson 4. Communication (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Communication. Lesson 5. Skills 1 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Communication. Lesson 6. Skills 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Communication. Lesson 7. Looking back - project (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 1. Getting started (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 2. A Closer Look 1 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 3. A Closer Look 2 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 5. Skills 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 6. Skills 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Science and Technology. Lesson 7. Looking back - project (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 1. Getting started (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 2. A Closer Look 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 3. A Closer Look 2 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 12. Life on other Planets. Lesson 7. Looking back - project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Word-logo