Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 50. Hệ sinh thái

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Hưng
Ngày gửi: 20h:43' 04-04-2018
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Hình 50.1: Mô tả một hệ sinh thái rừng nhiệt đới
Thành phần vô sinh: Đất, đá, không khí, lá rụng…
Thành phần hữu sinh: Động vật, thực vật, nấm, địa y…
Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong
hệ sinh thái rừng?
Lá và cành cây mục là thức ăn của các sinh vật phân giải: vi khuẩn, giun đất, nấm.
Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào ?
Cây rừng cung cấp thức ăn, nơi ?, nơi sinh sản, di?u hòa khí hậu cho động vật sinh sống.
Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật rừng ?
Động vật ăn thực vật, thụ phấn, phát tán và phân bón cho thực vật.
Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào tới thực vật ?
Nhiều loài động vật có thể bị chết. Vì mất nơi ở, mất nguồn thức ăn, nơi trú ẩn, khí hậu khô hạn,…
Nếu như rừng bị cháy mất hầu hết các cây gỗ lớn, nhỏ và cỏ thì điều gì sẽ xảy ra đối với các loài động vật? T?i sao?
Hình 50.1: Mô tả một hệ sinh thái rừng nhiệt đới
Nhận xét về sự tác động giữa các sinh vật với nhau và giữa sinh vật với các nhân tố vô sinh.
Hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm:
Thành phần vô sinh: Đất, đá, nước, thảm mục, …
Thành phần hữu sinh:
+ Sinh vật sản xuất là thực vật.
+ Sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.
+ Sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm..
Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu nào?1. HÖ sinh th¸i ë c¹n:
Rõng nhiÖt ®íi
Hệ sinh thái hoang mạc
Hệ sinh thái nông nghiệp
Hệ sinh thái môi trường đô thị

2. Hệ sinh thái nước mặn:
Hệ sinh thái vùng biển khơi
2. HÖ sinh th¸i n­íc mÆn:
Rõng ngËp mÆn ven biÓn
3. HÖ sinh th¸i n­íc ngät: Suèi
Xác sinh vật
vi sinh vật
Đại bàng
Hổ
Rắn
Cầy
Bọ ngựa
Sâu ăn lá
Hươu
Cây gỗ
Cây cỏ
Địa y
Giun đất
Nấm
? Thức ăn của chuột là gì? Động vật nào ăn thịt chuột?
?
Chuột
Cây cỏ
Rắn
?
?
?
Chuột
Cây cỏ
Cầy
?
Bọ ngựa
Sâu ăn lá cây
Rắn
?
?
Sâu ăn lá cây
Cây cỏ
Bọ ngựa
?
?
Cầy
Chuột
Đại bàng
?
1. Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là một mắt xích. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa một mắt xích với mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau trong chuỗi thức ăn?
Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.
2. Hãy điền tiếp các từ phù hợp vào những chổ trống trong câu sau:
Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích ……………, vừa là sinh vật bị mắt xích………………..tiêu thụ.

đứng sau
đứng trước
Xác sinh vật
vi sinh vật
Đại bàng
Hổ
Rắn
Cầy
Bọ ngựa
Sâu ăn lá
Hươu
Cây gỗ
Cây cỏ
Địa y
Giun đất
Nấm
Sâu ăn lá tham gia vào những chuỗi thức ăn nào?

Quan sát hình 50.2. Một lưới thức ăn của hệ sinh thái rừng
Thông qua mắt xích sâu ăn lá cây tham gia vào các chuỗi thức ăn ở trên hoàn thành sơ đồ sau:
Cây gỗ
Cây cỏ
…………..
………..
………..
rắn
…………..……
cầy
……
………..
Xác sinh vật
……………....
Có thể ghép các chuỗi thức ăn trên lại thông qua mắt xích sâu ăn lá cây như sau:
Cây gỗ
Cây cỏ
Sâu ăn lá cây
chuột
bọ ngựa
rắn
giun đất
cầy
hổ
Đại bàng
lưới thức ăn
Xác sinh vật
Vi sinh vật
Cây gỗ
Cây cỏ
Sâu ăn lá cây
chuột
bọ ngựa
rắn
cầy
hổ
Đại bàng
Vi sinh vật,
giun đất
Hệ sinh thái bao gồm QXSV và khu vực sống của quần xã.
Là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn.

a. Hãy lập 3 chuỗi thức ăn khác nhau gồm từ 4 đến 5 mắt xích.
b. Từ các chuỗi thức ăn vừa lập hãy ghép thành một lưới thức ăn
Bài tập (PBT): (nhóm)
Cho các sinh vật: muỗi, ếch, rắn, đại bàng, chuột, mèo, lúa, thạch sùng, vi sinh vật.

Bài tập (PBT):
a. Lập 3 chuỗi thức ăn khác nhau gồm 4-5 mắt xích.

muỗi
ếch
rắn
đại bàng
lúa
chuột
mèo
thạch sùng
muỗi
rắn
đại bàng
VSV
VSV
VSV
muỗi
Thạch sùng
lúa
mèo
rắn
đại bàng
ếch
Vi sinh vật
chuột
Bài tập (PBT):
b. Từ các chuỗi thức ăn vừa lập ghép thành một lưới thức ăn
 
Gửi ý kiến