Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 9 >


Bài 1. Menđen và Di truyền học (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Lai một cặp tính trạng (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Lai hai cặp tính trạng (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bài tập chương I (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nhiễm sắc thể (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nguyên phân (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Giảm phân (172 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Di truyền liên kết (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. ADN (320 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. ADN và bản chất của gen (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Prôtêin (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đột biến gen (582 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thường biến (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Di truyền học với con người (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Công nghệ tế bào (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Công nghệ gen (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Ưu thế lai (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Các phương pháp chọn lọc (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Ôn tập phần Di truyền và biến dị (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Quần thể sinh vật (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Quần thể người (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Quần xã sinh vật (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Hệ sinh thái (311 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thực hành: Hệ sinh thái (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Ô nhiễm môi trường (281 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Ôn tập phần Sinh vật và môi trường (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (795 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0