Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 9 >


Bài 1. Menđen và Di truyền học (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Lai một cặp tính trạng (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Lai hai cặp tính trạng (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bài tập chương I (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nhiễm sắc thể (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nguyên phân (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Giảm phân (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Di truyền liên kết (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. ADN (339 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. ADN và bản chất của gen (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Prôtêin (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đột biến gen (612 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Thường biến (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Di truyền học với con người (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Công nghệ tế bào (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Công nghệ gen (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Ưu thế lai (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Các phương pháp chọn lọc (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Ôn tập phần Di truyền và biến dị (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái (238 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Quần thể sinh vật (215 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Quần thể người (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Quần xã sinh vật (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Hệ sinh thái (331 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thực hành: Hệ sinh thái (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Ô nhiễm môi trường (297 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Ôn tập phần Sinh vật và môi trường (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (800 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0