Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Health. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Phương
Ngày gửi: 08h:58' 10-09-2021
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
Health
English 7
Unit 2 – Lesson 1
THIS LESSON INCLUDES:VOCABULARY: - Health problems and health tips

PRONUNCIATION: Sounds: /f/ and /v/
allergy /ˈælədʒi/: dị ứng
sickness/ˈsɪknəs/: bị bệnh
flu /fluː/: cúm
weight /weɪt/: cân nặng
Put on weight = gain weight: tăng cân
sunburn /ˈsʌnbɜːn/: cháy nắng
spots /spɒt/: mụn
tired /ˈtaɪəd/: mệt mỏi
weak /wiːk/: yếu đuối
Khi ai đó có vấn đề về sức khỏe, ta có thể dung “have” đi kèm với các N chỉ sức khỏe như sau:
Have a +cough/headache/ sore throat/ temperature/ runny nose/ stomach ache/ toothache/ earache…
Have an allergy
Have + sunburn/flu
Feel + itchy/ sick/ tired/ weak
Ex 1: Put the words/phrases in the box into the correct column.
spitting, junk food, rubbish, clean water,  eating fast, sitting close to the TV, parks, fresh milk, exercising, low-fat food, dusty area, making noise, cleaning teeth, trees, littering 
low-fat food
fresh milk
junk food
clean water,
parks, trees
spitting, littering, eating fast, sitting close to the TV
exercising
cleaning teeth
rubbish, dusty area,
making noise
Ex 2: Use the word and phrase in Ex1 to fill the sentences.
1. Some people have a very bad habit of ________ in public. They throw used things anywhere.
2. It’s harmful for your body if you eat a lot of __________.
3. ___________ like running, playing ping pong can help you to stay in shape.
4. A public place should have a dust bin for people to throw __________ in.
5. A good diet contains _____________.
6. People who live in ________ area often suffer from diseases.
littering
junk food
Exercising
low-fat food
dusty
rubbish
Ex 3 (Hw): Circle A, B, C or D for each picture
1. A. have a cough B. have a headache
C. have a sore throat D. have a temperature
2. A. have flu B. have stomachache
C. have toothache D. have earache
3. A. feel sick B. feel tired
C. feel weak D. feel sleepy
4. A. wearing a sun hat B. washing face
C. washing hands D. doing exercise
/f/ & /v/ 
How to pronoun this sound???
https://youtube.com/watch?v=nR-K3mrHFv0
Ex 1: Underline the word to complete the sentences. Then read aloud.
1. The fan/ van is running fast.
2. Laughing/ Loving is good for health.
3. Refer/ River to exercise 3, page 24 of your textbook.
4. Half/ Have is a verb.
5. Every day we take the ferry/ very to school.
Ex 2: Write the correct word under each picture the read the hold sentences aloud.
2. Farmer Fred lives on a ____ with his ______.
1. My father is packing a volleyball, a ______ 
and a ______.
3. Fred lives in a cave and he has no _________ and no _____.
violin
vest
family
farm
stove
microwave
Ex 2 (Homework): Write the correct word under each picture the read the hold sentences aloud.
4. The chef cut the _________ with a _______ and wrapped it in a leaf.
5. Vanessa takes the food out of the _____ with her _______.1. Learn by heart & record vocabulary.

2. Practice with sentences.

3. Do HW exercise.

4. Prepare the next lesson.
 
Gửi ý kiến