Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 7 >


Unit 01. My hobbies. Lesson 1. Getting started (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My hobbies. Lesson 2. A closer look 1 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My hobbies. Lesson 3. A closer look 2 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My hobbies. Lesson 4. Communication (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My hobbies. Lesson 5. Skills 1 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My hobbies. Lesson 6. Skills 2 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My Hobbies. Lesson 7. Looking back & project (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Health. Lesson 1. Getting started (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Health. Lesson 2. A closer look 1 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Health. Lesson 3. A closer look 2 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Health. Lesson 4. Communication (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Health. Lesson 5. Skills 1 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Health. Lesson 6. Skills 2 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. Health. Lesson 7. Looking back & project (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Community Service. Lesson 1. Getting started (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Community Service. Lesson 2. A closer look 1 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Community Service. Lesson 3. A closer look 2 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Community Service. Lesson 4. Communication (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Community Service. Lesson 5. Skills 1 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Community Service. Lesson 6. Skills 2 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. Community Service. Lesson 7. Looking back & project (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting started (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Music and Arts. Lesson 3. A closer look 2 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Music and Arts. Lesson 4. Communication (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Music and Arts. Lesson 5. Skills 1 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Music and Arts. Lesson 6. Skills 2 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. Music and Arts. Lesson 7. Looking back & project (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 2. A closer look 1 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 3. A closer look 2 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 4. Communication (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 5. Skills 1 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 6. Skills 2 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 7. Looking back & project (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. The First University in Viet Nam. Lesson 1. Getting started (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. The First University in Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. The First University in Viet Nam. Lesson 3. A closer look 2 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. The First University in Viet Nam. Lesson 4. Communication (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. The First University in Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. The First University in Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. The First University in Viet Nam. Lesson 7. Looking back & project (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 1. Language (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 2. Skills (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Traffic. Lesson 1. Getting started (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Traffic. Lesson 2. A closer look 1 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Traffic. Lesson 3. A closer look 2 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Traffic. Lesson 4. Communication (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Traffic. Lesson 5. Skills 1 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Traffic. Lesson 6. Skills 2 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Traffic. Lesson 7. Looking back & project (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Films. Lesson 1. Getting started (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Films. Lesson 2. A closer look 1 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Films. Lesson 3. A closer look 2 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Films. Lesson 4. Communication (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Films. Lesson 5. Skills 1 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Films. Lesson 6. Skills 2 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Films. Lesson 7. Looking back & project (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Festivals Around the World. Lesson 1. Getting started (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Festivals Around the World. Lesson 2. A closer look 1 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Festivals Around the World. Lesson 3. A closer look 2 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Festivals Around the World. Lesson 4. Communication (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Festivals Around the World. Lesson 5. Skills 1 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Festivals Around the World. Lesson 6. Skills 2 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Festivals Around the World. Lesson 7. Looking back & project (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 1. Language (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 2. Skills (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 1. Getting started (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 2. A closer look 1 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 3. A closer look 2 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 4. Communication (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 5. Skills 1 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 6. Skills 2 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Sources of Energy. Lesson 7. Looking back & project (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 1. Getting started (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 2. A closer look 1 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 3. A closer look 2 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 4. Communication (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 5. Skills 1 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 6. Skills 2 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 7. Looking back & project (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 1. Getting started (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 2. A closer look 1 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 3. A closer look 2 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 4. Communication (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 5. Skills 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 6. Skills 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. An Overcrowded World. Lesson 7. Looking back & project (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (7 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0