Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Hiệu điện thế

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thiên Đăng
Ngày gửi: 08h:36' 20-09-2016
Dung lượng: 989.5 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
VẬT LÝ 7
KIỂM TRA BÀI CŨ :
1/ Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì? Dùng dụng cụ nào để đo cường độ dòng điện ? Nêu dấu hiệu để nhận biết dụng cụ đó.
Trả lời: 2/ Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện cho các thiết bị điện hoạt động. Một số nguồn điện: Pin, ac quy…
2/ Nguồn điện có tác dụng gì? Kể một số nguồn điện mà em biết
Trả lời: 1/ Đơn vị đo cường độ dòng điện là am pe (A). Dùng am pe kế để đo cường độ dòng điện .Dấu hiệu để nhận biết dụng cụ đó: Trên mặt đồng hồ đo điện có ghi chữ A (hoặc mA).
Ông bán cho cháu một viên pin.
Cháu cần loại pin gì? Loại mấy vôn?
Vậy vôn là gì?
HIỆU ĐIỆN THẾ
BÀI 25
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
I/ Hiệu điện thế:
-Hiệu điện thế được ký hiệu như thế nào?
-Đơn vị đo hiệu điện thế là gì?
-Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.
- Ký hiệu là U.
-Đơn vị đo là Vôn (V).
Còn dùng đơn vị milivôn (mV) và kilôvôn (kV).
A.Vônta (1745-1827)
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
Hãy ghi các giá trị cho các nguồn điện:
I/ Hiệu điện thế:
Pin tròn:.......V
Acquy xe máy:...................V
Ổ lấy điện trong nhà:........V
1,5
220
6V hoặc 12
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
II/ Vôn kế:
Vôn kế dùng kim
Vôn kế hiện số
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
-Có hai chốt nối dây: chốt (+) và chốt (-)
-Núm điều chỉnh kim về 0.
-Ký hiệu:
V
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
Hãy ghi đầy đủ vào bảng sau:
300
25
20
2,5
Bảng 1
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
III/ Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở:
Quan sát hình 25.3(SGK)và vẽ sơ đồ mạch điện.
+
-
+
-
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
Mạch điện có nguồn điện là 1pin.
Mạch điện có nguồn điện là 2 pin.
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
1,5
(1,5+1,5)=3
1,5
1,5
1,5
3
Kết luận :
Số chỉ của vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện,
là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
IV/ Vận dụng:
C4
2,5V =..............mV;
6kV =...............V;
110V =............... kV;
1200mV =...........V
2500
6000
0,11
1,2
Đổi đơn vị cho các giá trị sau:
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
IV/ Vận dụng:
C6
Cho biết vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai nguồn điện đã cho:
Vôn kế phù hợp:
1/ GHĐ 20V
2/ GHĐ 5V
3/ GHĐ 10V
Nguồn điện có số vôn:
a) 1,5V
b) 6V
c) 12V
Bài 25: HIỆU ĐIỆN THẾ
Dặn dò:
*Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy
-Bieát ñöôïc ôû hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù söï nhieãm ñieän khaùc nhau vaø giöõa chuùng coù hieäu ñieän theá
-Neâu ñöôïc ñôn vò cuûa hieäu ñieän theá laø voân(V)
-Xaùc ñònh raèng hieäu ñieän theá (ñoái vôùi pin coøn môùi)coù giaù trò baèng soá voân ghi treân voû pin
-Giaûi vaøo vôû caùc baøi taäp töø baøi 25.1 ñeán baøi 25.8 sbt
-Ñoïc phaàn:”Coù theå em chöa bieát”
*Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát tieáp theo
-Ñoïc tröôùc baøi 26:Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu duïng cuï duøng ñieän
-Keû baûng 1 trang 73 sgk vaøo baûng nhoùm
-Tìm hieåu caùc giaù trò ghi treân caùc ñoà duøng ñieän :boùng ñeøn,ti vi,quaït ñieän…
 
Gửi ý kiến