Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Higher education

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:59' 26-09-2021
Dung lượng: 359.0 KB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
welcome to our class
English Teacher: Nguyen Gia Giang
Tran Hung Dao High School
I
I
Warm up
What kind of conditional sentences they are?
1. If I had money, I would buy a car
(Type 2)
2. She will get good marks if she studies hard
3. I would have met her if I had gone to school yesterday
4. If I were her, I would love him
(Type 1)
(Type 3)
(Type 2)
UNIT 5 HIGH EDUCATION
Period 30: Language Focus
PRONUNCIATION:
Economics: [,i:k?`n?miks] Kinh tế học
Philosophy: [fi`l?s?fi ] Triết học
Sociology: [,sousi`?l?d?i ] Xã hội học
Geographical: [d?i?`grổfik?l ] Thu?c v? d?a lý
Psychology: [sai`k?l?d?i] Tõm lý h?c
Engineering: [,end?i`ni?ri? ] Ngh? k? su
Mathematics: [,mổ??`mổtiks] Toỏn h?c
Archeology: D?a ch?t


Grammar
* Conditional sentences
a. Type 1

If + S + V_ + O, S + will + V + O
+s
+es
Eg: If you work hard, you will pass the exam.
If he stays at home, I will visit him.B. Type 2


If + S + Vpast + O, S + would + V + O
wereEg: If I were you , I would study hard

If he stayed at home now, he would be watching T.V.

c. Type 3


S + had + VPII + O, S+ would+ have+VPII + O


Eg:
If she had stayed at home yesterday, I would have met her

If you had studied hard last year, you would have passed the examination

Exercise 1: Complete the sentences using the conditional sentence type I
1. If you fail the GCSE examination, ……..
If you fail the GCSE examination, you will not be allowed to take the entrance examination to the university

2. You won’t be able to get into the examination room

3. If you don’t send the application form on time,
if you are late 10 minutes
you will not be able/ allowed to take
the entrance exam
4. If you don’t have a reference letter,
you won’t be able/ allowed to submit your application form

5. Unless you show your identity card,
you won’t be able/ allowed to get into the examination room
Exercise 2: Express these situation using conditional sentence type II
1. She doesn’t have a car. She doesn’t go out in the evening
If she had a car, she would go out in the evening
2. Sarah doesn’t study hard. She hates school
If Sarah liked school, she would study hard
3. I can’t do the test. It is too difficult
I would/could do the test if it were not difficult
4. Peter doesn’t read a lot. He can’t find the time
Peter would read a lot if he found the time/ had more time
5. I can’t translate this. I don’t speak Korean
If I spoke Korean, I could translate this
6. They don’t travel far a lot. They are afraid of flying
If they weren’t afraid of flying, they would travel far a lot
Exercise 3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets
1. If John had passed the GCSE examination, he (be)........................ allowed to take the entrance examination to the university

2. If you had sent the application on time, they might ………………….. (call) you for an interview. I can’t understand why you didn’t

3. If John ………………… (install) an alarm, the thieves wouldn’t have broken into his house

4. I ………………………… (make) a film with him if I had been a famous director, but I was not
would have been
have called
had installed
would have made
5. If you had told me earlier, I ………………………... (give) it to you

6. We should have sent you a Christmas card if we ………………… (have) you address
would have given
had had
HOME WORK
Write:3 sentences using conditional sentenceType 1
3 sentences using Type 2
3 sentences using Type 3


Thank you for listening
Good bye
 
Gửi ý kiến