Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 16. Historical places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị yên
Ngày gửi: 21h:58' 18-04-2022
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
“Name the famous Vietnamese
attractions described
on Viet Nam currency”
JAPANESE COVERED BRIDGE HOI AN
The Japanese Bridge is a world cultural heritage site in Hoi An.
It was built by Japanese merchants
in the 17th century
NGHENH LUONG TEMPLE
– PHU VAN LAU
Nghenh Luong temple
- Phu Van Lau,
in front of the Monument
outside the Hue Citadel
It was built in 1819.
King`s life: Gia Long
HA LONG BAY
Ha Long Bay consists of 1,969 islands. Ha Long Bay is located about 165km from Ha Hoi.
It was recognized by UNESCO as a World Natural Heritage in 2000.
UNCLE HO’S HOUSE
IN KIM LIEN
Uncle Ho`s house in Sen village. Kim Lien commune, Nam Dan district,
Nghe An province is Uncle Ho`s hometown, about 16km from Vinh city
VAN MIEU – QUOC TU GIAM
Khue Van Cac and Thien Quang well
At the Van Mieu - Quoc Tu Giam
To know more about Van Mieu- Quoc Tu
we will go to today`s lesson.

Unit 16: HISTORICAL
PLACES

PERIOD 93
Lesson 1: Reading
I. BEFORE YOU READ
Questions:

1. Is Van Mieu- Quoc Tu Giam a historical place?
Yes, it is.
2. What do you know about this place?
BEFORE YOU READ:
1. Questions

2. Vocabulary
The Nguyen Dynasty lasted from 1802 to 1945. the last Vietnamese dynasty.
dynasty /`dinəsti/ (n): triều đại
Viet Nam`s representative Phạm Hồng Thúy Vân was the third runner-up at the Miss International 2015.
representative /repri`zentətiv/ (n): biểu tượng, đại diện, cái tiêu biểu
Confucian /kən`fju:∫n/ (n): đạo nho
memorialize /mə`mɔ:riəlaiz/ (v):
tôn vinh, tưởng nhớ
What do they do that for?
to memorialize national heroes
They are scholars.
scholar /`skɔlə/ (n): học giả
What is he doing?
engrave /in`greiv/ = carve /ka:v/ (v):
khắc, chạm trổ
What is this?
stele /`sti:li/ (n): bia đá
What are they?
Stelae ( n-plural)
In the past
Now
well-preserved /wel,pri`zə:vd/ (a):
Ex: Van Mieu is an example of well preserved traditional
architecture.
được bảo tồn tốt
What is this?
banyan tree (n) /`bæniən/ :
cây đa
flourish /`flʌri∫/ = develop (v):
=>
hưng thịnh, phát triển mạnh mẽ

1- dynasty /`dinəsti/ (n): triều đại
2- representative /repri`zentətiv/ (n): biểu tượng, đại diện, cái tiêu biểu
3- Confucian /kən`fju:∫n/ (n): đạo nho
4- memorialize /mə`mɔ:riəlaiz/ (v): tôn vinh, tưởng nhớ
5- scholar /`skɔlə/ (n): học giả
6- engrave /in`greiv/ (v) = carve /ka:v/: khắc, chạm trổ
7- stele /`sti:li/ (n) bia (đá) => stelae (những cái bia)
8- well-preserved /wel,pri`zə:vd/ (a): được bảo tồn tốt
9- banyan tree (n) /`bæniən tri:// : cây đa
10- flourish /`flʌri∫/ = develop (v): hưng thịnh, phát triển mạnh mẽ
11- historical place / /hi`stɔrikl pleis/ (n) di tích lịch sử
12- behaviour (n) /bi‘heivjə/ cách cư sử
13- talented (a) /‘tæləntid có tài => talent /‘tælənt / (n) người có tài
B. Khắc
MATCHING
2. Tortoise
3. stele
4. engrave
5. Confucian
6. scholar
1. 1. memorialize
7. Dynasty
A. Tôn vinh
F
D
E
C
G
II, WHILE YOU READ:
Van Mieu - Quoc Tu Giam is a famous historical and cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative of Confucian ways of thought and behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. the first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing today and they attract great interest from visitors.

After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish. Van Mieu - Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.
II. WHILE YOU READ:
Task 1 : Choose A, B, C or D that best suits the meaning of the italicised word.
Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty.
beautifully B. finally C. initially D. carefully
2. It is representative of Confucian ways of thought and behaviour.
A. traditional B. favourite C. fond D. typical
3. Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.
ignore B. gather C. honor D. enjoy
4. The stone stelae were engraved with the names of the top students in royal examinations.
A. Looked B. carved C. printed D. washed
5.The banyan trees in Van Mieu continue to flourish even now
A. fall off B. grow well C. slow down D. give up
Question 1
beautifully 
finally
initially   
carefully
A.
B.
C.
D.
Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty.


initially
Question 2
traditional
fond
typical
A.
B.
C.
D.
It is representative of Confucian ways of thought and behaviour.

favourite
typical
Question 3
ignore
honor
enjoy
A.
B.
C.
D.
Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.
gather

honor
Question 4


The stone stelae were engraved with the names of the
top students in royal examinations.


D. Washed
printed
B. carved
C.
A. looked
carved
grow well
Fall off
slow down
give up
A.
B.
C.
D.


The banyan trees in Van Mieu continue to flourish even now
Question 5
Grow well
II. WHILE YOU READ:
1. Task 1 : choose A, B, C or D that best suits the meaning of the italicised word.

2. Task 2 : Choose the best answer.
Task 2 : Choose the best answer.
1.When was Van Mieu built ?
A. 1076 B.1070 C. 1779 D1482
2.Was Quoc Tu Giam considered to be the second university of Viet Nam ?
A. No, it wasn’t B. No, they weren’t C. Yes, it was D. Yes, they were
3.What were engraved on stone stelae?
A. The names, places of birth were engraved on stone stelae.
B. The names, places of birth of top students in royal examinations were engraved on stone stelae.
C. The names, places of birth and achievements of top students were engraved on stone stelae.
D. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae.
4. Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest?
A. Because it is the first university of Vietnam.
B. Because it educated thousands of talented men for the country.
C. Because it is a famous historical and cultural relic. It was representative of Confucian ways of thought and behaviour.
D. Because was established on the grounds of Van Mieu
When was Van Mieu built ?
A. 1076 B.1070 C. 1779 D1482
Van Mieu - Quoc Tu Giam is a famous historical and cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty.(p1, line 1,2)

B
2. Was Quoc Tu Giam considered to be
the second university of Viet Nam ?
No, it wasn’t B. No, they weren’t
C. Yes, it was D. Yes, they were
Six years later, Quoc Tu Giam, the first university of Vietnam,
was established on the grounds of Van Mieu. (p1 line line 4,5)
A
3. What were engraved on stone stelae?
A. The names, places of birth were engraved on stone stelae.
B. The names, places of birth of top students in royal examinations were engraved on stone stelae.
C. The names, places of birth and achievements of top students were engraved on stone stelae.
D. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae.
( p1 line 10,11,12)
D
4. Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest?
A. Because it is the first university of Vietnam.
B. Because it educated thousands of talented men for the country.
C. Because it is a famous historical and cultural relic. It was representative of Confucian ways of thought and behaviour.
D. Because was established on the grounds of Van Mieu
c
( p1 line 1-4)
Van Mieu - Quoc Tu Giam is a famous historical and cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative of Confucian ways of thought and behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. the first university of Vietnam
Task 2 : Choose the best answer.
1.When was Van Mieu built ?
A. 1076 B.1070 C. 1779 D1482
2.Was Quoc Tu Giam considered to be the second university of Viet Nam ?
A. No, it wasn’t B. No, they weren’t C. Yes, it was D. Yes, they were
3.What were engraved on stone stelae?
A. The names, places of birth were engraved on stone stelae.
B. The names, places of birth of top students in royal examinations were engraved on stone stelae.
C. The names, places of birth and achievements of top students were engraved on stone stelae.
D. The names, places of birth and achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae.
4. Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest?
A. Because it is the first university of Vietnam.
B. Because it educated thousands of talented men for the country.
C. Because it is a famous historical and cultural relic. It was representative of Confucian ways of thought and behaviour.
D. Because was established on the grounds of Van Mieu
II. WHILE YOU READ:
1. Task 1 : choose A, B, C or D that best suits the meaning of the italicised word.

2. Task 2 : Choose the best answer.
3. Task 3: T/ F statements
1. Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th to the 18thcentury.
2. Festivals and examinations used to be held in Van Mieu – Quoc Tu Giam during feudal time.
3. Van Mieu- Quoc Tu Giam has existed for more than 100 years.
4. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time.
Task 3: T/ F statements
1. Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th to the 18th century.
T
Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country.
( P1. Line 5,6)
2. Festivals and examinations used to be held in Van Mieu – Quoc Tu Giam during feudal time. .
T
The banyan trees in Van Mieu , which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish.
(P2. Line 2,3,4)
3. Van Mieu- Quoc Tu Giam has existed for more than 100 years
Van Mieu- Quoc Tu Giam has existed for more than 900 years.
F
After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture.(p2 line 1,2)
The banyan trees in Van Mieu , which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish.
(p2 line 2,3,4)
4. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time.
T
Task 3: T/ F statements
1. Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th to the 18thcentury. T ( P1. Line 5,6)
2. Festivals and examinations used to be held in Van Mieu – Quoc Tu Giam during feudal time. T (P2. Line 2,3,4)
3. Van Mieu- Quoc Tu Giam has existed for more than 100 years.
F => Van Mieu- Quoc Tu Giam has existed for more than 900 years. .(P2, Line 1,2)
4. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time. T (P2, Line 2,3,4)

III. AFTER YOU READ:

Complete the following chart and talk briefly about Van Mieu- Quoc Tu Giam.
Van Mieu –
Quoc Tu Giam
built in 1070 in(2)…..………
(3)…………… many talented men for the country
top students were engraved on(5)………………
Still(6)……………
the(7)……………..witnessed festivals and exams
a place to (4)……………..the most brilliant scholars of the nation.
the(1)…………………of Viet Nam
A site of ( 8) ……………. for Vietnamese people.
fisrt university
Ly dynasty
educated
memorialize
stelea
standing
banyan trees
national pride
IV. HOMEWORK:
- Learn by heart all of the new words.
- Prepare the next period: Language focus
POST – READING:
Work in groups and talk about Van Mieu – Quoc Tu Giam,
Van Mieu – Quoc Tu Giam is a historical and cultural relic of Vietnam, which attracts a great number of visitors every year. Van Mieu – Quoc Tu Giam was built originally by the Ly dynasty in 1070 in Hanoi. Quoc Tu Giam was considered the first university of Vietnam, which was established on the grounds of Van Mieu. Royal exams used to take place here
and the first comers were honoured by having their names carved on the stone stelae. These stelae were carried on the backs of giant tortoises, which can still be seen today
4. How many talented men were trained in Quoc
Tu Giam from the the 11th to the 18th century?
Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam educated
thousands of talented men for the country. (p1, line 5,6)


 
5. Where did festivals and examinations use to be held
during feudal times ?
The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals and examinations during feudal times, continue to flourish.(p2. line 2,3,4)


☞ Festivals and examinations used to be held in Van Mieu –
Quoc Tu Giam during feudal time.
6. How long has Van Mieu - Quoc Tu Giam existed ?
After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example
of well-preserved traditional Vietnamese architecture.(p2 line 1,2)


☞ Van Mieu- Quoc Tu Giam has existed for more than 900 years.
Warm –up
“Name the famous Vietnamese attractions described on Viet Nam currency”
 
Gửi ý kiến