Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Hoá trị

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Hoàng Ngọc Hiệp A
Ngày gửi: 20h:12' 06-10-2018
Dung lượng: 94.3 MB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
Moân: Hoùa hoïc
LÔÙP 8
kiểm tra bài cũ
- Viết công thức dạng chung của đơn chất, hợp chất?( có chú thích).
- Nêu ý nghĩa của công thức hóa học?
Như đã nêu ở bài 4, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau. Hóa trị là con số biểu thị khả năng đó. Biết được hóa trị ta sẽ hiểu và viết đúng cũng như lập được công thức hóa học của hợp chất
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?
1. Cách xác định
Bài tập 1
Hãy xác định số nguyên tử H trong CTHH của các hợp chất sau
1H
2H
3H
4H
Người ta qui ước gán cho H hóa trị I . Một nguyên tử nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử hiđrô thì nói nguyên tố đó có hóa trị bằng bấy nhiêu
Cl có hóa trị I
O có hóa trị II
N có hóa trị III
C có hóa trị IV
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?
1. Cách xác định
Xác định hóa trị theo nguyên tố oxi
Người ta còn dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố khác với oxi.
Hóa trị của oxi được xác định bằng hai đơn vị
Hai nguyên tử Na mới có khả năng lien kết như oxi, bằng hai đơn vị hóa tri
Vậy một nguyên tử Na có khả năng liên kết với nguyên tử oxi bằng mất đơn vị hóa tri
Vậy nguyên tố Na có hóa trị I
Cacbon có khả năng liên kết như hai oxi, bằng bốn đơn vị hóa tri
Vậy nguyên tố C có hóa trị IV
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?
1. Cách xác định
Từ cách xác định hóa trị của nguyên tố ta suy ra cách xác định hóa trị của một nhóm nguyên tử
Vd: Từ CTHH của H2SO4 , ta nói nhóm (SO4) có hóa trị II, vì liên kết được với 2 nguyên tử H
(Sgk)
2. Kết luận :
Hóa trị là gì?
- Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
- Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm 1 đơn vị và hóa trị của O chọn làm 2 đơn vị.
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?
1. Cách xác định
2. Kết luận
II. Quy tắc hóa trị
1. Quy tắc
CTHH dạng chung của hợp chất được viết như thế nào ?
CTHH d?ng chung c?a h?p ch?t AXBY
b
a
Thảo luận nhóm theo bàn để điền nội dung phù hợp vào bảng sau
2 . III
3 . II
2 . V
5 . II
2 . I
1 . II
=
=
=
CTHH d?ng chung AXBY
a
b
Ta có biểu thức
x . a = y . b
2. Kết luận:
Trong CTHH, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?
1. Cách xác định
2. Kết luận
II. Quy tắc hóa trị
1. Quy tắc
a
II
2. Kết luận:
3. Vận dụng:
a.Tính hóa trị của 1 nguyên tố
Vd 1: Tính hóa trị của S có trong SO3
Gi?i
- Gọi a là hóa trị của S
- Công thức dạng chung SO3
- Ta có biểu thức: 1 . a = 3 . II
Vậy trong CTHH của SO3 thì S có hóa tri VI
Vd 2: Tính hóa trị của Fe có trong FeCl3 , biết Cl có hóa trị I
a
I
Gi?i
- Gọi a là hóa trị của Fe
- Công thức dạng chung FeCl3
- Ta có biểu thức: 1 . a = 3 . I
Vậy trong CTHH của FeCl3 thì Fe có hóa tri III
I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?
1. Cách xác định
2. Kết luận
II. Quy tắc hóa trị
1. Quy tắc
2. Kết luận:
3. Vận dụng:
a.Tính hóa trị của 1 nguyên tố
Vd: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi nitơ (IV) và oxi.
- Công thức dạng chung NxOy
- Ta có biểu thức: x . IV = y . II
b. Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị
Gi?i
IV
II
- Chuyển thành tỉ lệ
? x = 1; y= 2
Vậy CTHH của hợp chất là : NO2

* Các bước giải:
Bước 1: Viết CT dạng chung AXBY
Bước :Viết biểu thức qui tắc hóa trị. x . a = y . b
Bước :Chuyển thành tỉ lệ
Bu?c :Vi?t CTHH dng c?a h?p ch?t.
a
b
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUYÙ THAÀY COÂ
CUØNG CAÙC EM HOÏC SINH
 
Gửi ý kiến