Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. Home life

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Lê Đức Hạnh
Ngày gửi: 17h:10' 30-03-2022
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 277
Số lượt thích: 0 người
HI EVERYBODY!
The family is in the living room.
The father is playing with the son and the mother is helping the girl with her study.
UNIT 1: HOME LIFE
Part 1: READING
Gv: Bùi Lê Đức Hạnh
Tổ : Tiếng Anh
VOCABULARY
mischievous /ˈmɪs.tʃɪ.vəs/ (adj)
join hands (to do s.th)
obedient /əˈbiː.di.ənt/ (adj)
 obedience /əˈbiː.di.əns/ (n)
attempt /əˈtempt/ (n)
 in an attempt (to do s.th)
pressure /ˈpreʃ.ər/ (n)
 under (a lot of) pressure
come up (phr.v)
caring /ˈkeə.rɪŋ/ (adj)
A. VOCABULARY:
mischievous /ˈmɪs.tʃɪ.vəs/ (adj): tinh nghịch, quậy phá
join hands (to do s.th) : chung tay, giúp đỡ (làm gì đó) ~ give a hand with (doing s.th): giúp đỡ (làm gì đó)
obedient /əˈbiː.di.ənt/ (adj): ngoan ngoãn, biết vâng lời
 obedience /əˈbiː.di.əns/ (n) sự ngoan ngoãn
4. attempt /əˈtempt/ (n): sự cố gắng, nỗ lực
 in an attempt (to do s.th): nỗ lực làm điều gì
5. pressure /ˈpreʃ.ər/ (n): áp lực
 under (a lot of) pressure: chịu (nhiều) áp lực
6. come up (phr.v): xuất hiện, xảy ra
7. caring /ˈkeə.rɪŋ/ (adj): chu đáo
8. run /rʌn/ (v): quản lý, vận hành
 running /ˈrʌn.ɪŋ/ (n): sự quản lý, sự vận hành
9. responsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/ (n): trách nhiệm
 take (the) responsibility for s.th : chịu trách nhiệm, đảm nhận (việc gì)
10. biologist /baɪˈɒl.ə.dʒɪst/ (n): nhà sinh vật học
 biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/ (n): sinh vật học, môn sinh họcTask 1: Fill each blank with a suitable word in the box:
1. My mother takes the _______________ for running the house.
2. My mother is a very __________ woman.
3. Both parents ____________ to give us a nice house and a happy home.
4. The boys are sometimes active and _____________ but most of the time they are ___________ and hard-working.
5. Whenever problems ____________, we discuss them frankly and find solutions quickly
6. I am now in my final year at the secondary school, so I am under a lot of study ____________.
Task 1: Fill each blank with a suitable word in the box:
1. My mother takes the _______________ for running the house.
2. My mother is a very __________ woman.
3. Both parents ____________ to give us a nice house and a happy home.
4. The boys are sometimes active and _____________ but most of the time they are ___________ and hard-working.
5. Whenever problems ____________, we discuss them frankly and find solutions quickly
6. I am now in my final year at the secondary school, so I am under a lot of study ____________.
noun
responsibility
adj
caring
verb
join hands
adj
adj
mischievous
obedient
verb
come up
pressure
B. READING COMPREHENSION
Task 2: Read the passage below and circle the best
answer A, B, C or D:
1. How busy are the parents in the passage?
A. They have to work long hours and always have to work at night.
B. They don’t have to work long hours but sometimes have to work at night.
C. They have to work long hours and sometimes have to work at night.
D. They only have to work long hours and never have to work at night.
2. What does the idiom ““men build the house and women make it home” mean?
A. Both men and women are good at building houses.
B. Men’s responsibility is to work and support the family and women’s job is to look after the family.
C. Women’s responsibility is to work and support the family and men’s job is to look after the family.
D. Men and women have to live separately.
3. Which of the following word is NOT mentioned in the passage as the one that describes the boys in her family?
A. mischievous
B. hard-working
C. obedient
D. caring
4. Why does her mother always get up early in the morning?
A. Because she wants to make sure that her children leave home for school having eaten breakfast and dressed in suitable clothes.
B. Because she has to rush to the market, then hurry home so that breakfast is ready on the table by the time Dad gets up
C. Because she has to clean the house, wash the dishes and take out the garbage by the time Dad gets up
D. Because she wants to make sure that she leaves home for work having eaten breakfast and dressed in suitable clothes.
5. Which one of the following statements is NOT mentioned in the passage as a fact about the author?
A. She is the eldest child and the only daughter in her family.
B. She is now in her first year at the secondary school.
C. Her responsibility is to wash the dishes and take out the garbage.
D. Her responsibility is to look after her brothers.
6. Why do the children feel they are safe and secure in their family?
A. Because they are a very close-knit family and very supportive of one another
B. Because they often share their feelings
C. Because whenever problems come up, they discuss them frankly and find solutions quickly
D. All are correct
1. How busy are the parents in the passage?
A. They have to work long hours and always have to work at night.
B. They don’t have to work long hours but sometimes have to work at night.
C. They have to work long hours and sometimes have to work at night.
D. They only have to work long hours and never have to work at night.
2. What does the idiom ““men build the house and women make it home” mean?
A. Both men and women are good at building houses.
B. Men’s responsibility is to work and support the family and women’s job is to look after the family.
C. Women’s responsibility is to work and support the family and men’s job is to look after the family.
D. Men and women have to live separately.
3. Which of the following word is NOT mentioned in the passage as the one that describes the boys in her family?
A. mischievous
B. hard-working
C. obedient
D. caring
4. Why does her mother always get up early in the morning?
A. Because she wants to make sure that her children leave home for school having eaten breakfast and dressed in suitable clothes.
B. Because she has to rush to the market, then hurry home so that breakfast is ready on the table by the time Dad gets up
C. Because she has to clean the house, wash the dishes and take out the garbage by the time Dad gets up
D. Because she wants to make sure that Dad leaves home for work having eaten breakfast and dressed in suitable clothes.
5. Which one of the following statements is NOT mentioned in the passage as a fact about the author?
A. She is the eldest child and the only daughter in her family.
B. She is now in her first year at the secondary school.
C. Her responsibility is to wash the dishes and take out the garbage.
D. Her responsibility is to look after her brothers.
6. Why do the children feel they are safe and secure in their family?
A. Because they are a very close-knit family and very supportive of one another
B. Because they often share their feelings
C. Because whenever problems come up, they discuss them frankly and find solutions quickly
D. All are correct
 
Gửi ý kiến