Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Công Nghẽ
Người gửi: Lý Văn Nhân
Ngày gửi: 08h:28' 14-01-2016
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7a1

Kiểm tra bài cũ:
? Rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất xã hội ?
Trong trồng trọt nói chung, trong lâm nghiệp nói riêng, việc tạo cây giống tốt đóng vai trò rất quan trọng. Vậy làm thế nào để có cây giống tốt.Bài học hôm nay sẽ giới thiệu khâu đầu tiên, đó là làm đất để gieo ươm cây cây rừng.

BÀI 23:
LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG


?Vườn ươm có vai trò như thế nào ?

Là nơi sản xuất hạt giống phục vụ cho việc trồng rừng
I. LẬP VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG.
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm:
?.Hãy nghiên cứu thông tin mục I.1 cho biết:
? Vườn gieo ươm cần thoả mãn những điều kiện gì?
- Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh.
- Độ pH từ 6-7.
- Mặt đất bằng hay hơi dốc.
- Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.
? Vì sao phải chọn đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh. Độ pH từ 6-7 ?
? Vì để cây con phát triển tốt.
? Vì sao phải chọn mặt đất bằng hay hơi dốc. Gần nguồn nước và nơi trồng rừng ?
? Giảm công vận chuyển nước tưới và vận chuyển cây con đến nơi trồng rừng được dễ dàng
? Nếu đất có độ chua nhiều, đất sét ta phải làm gì để đạt yêu cầu gieo trồng ?
Phải cải tạo
I. LẬP VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG.
1. Điều kiện lập vườn gieo ươm:
-Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh.
-Độ pH từ 6-7.
-Mặt đất bằng hay hơi dốc.
-Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.2. Phn chia d?t trong vuo`n gieo uom:
Quan sát sơ đồ 5 và trả lời câu hỏi:
Sơ đồ 5: Một kiểu bố trí vườn gieo ươm cây rừng
 Khu gieo hạt
 khu cấy cây
 khu đất dự trữ
 Khu kho, nơi chứa vật liệu và dụng cụ…
Vườn gieo ươm nên phân chia thành các khu nhhư thế nào? Mục đích của từng khu ?
4 khu: Khu gieo hạt:nơi để ươm gieo hạt giống, khu cấy cây:nơi cấy cây con, khu đất dự trữ: dữ trữ cây con, Khu kho nơi chứa vật liệu và dụng cụ…
Phân chia như vậy nhằm mục đích ?
.

Câu hỏi thảo luận:
?Theo em xung quanh vườn gieo ươm có thể dùng biện pháp gì để ngăn chặn trâu bò phá hoại ?
? Khi tiến hành phân chia đất trong vườn gieo ươm ta phải chú ý điều gì ?
2. Phân chia đất trong vườn giao ươm:
Tuyø theo ñòa hình vaø yeâu caàu saûn xuaát, vieäc phaân chia ñaát vöôøn öôm phaûi thuaän lôïi cho vieäc ñi laïi vaø saûn xuaát.

II. LAØM ÑAÁT GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG:
Ñaëc ñieåm cuûa ñaát laâm nghieäp:
Chuû yeáu laø ñoài nuùi troïc hay coù caây hoang daïy moïc raäm, nhieàu oå saâu beänh…
Theo em ñaát vöôøn öôm phaûi laøm nhö theá naøo ? Vì sao?
Ñaát hoang Phaùt doïn caây Caøy saâu, böøa kó Ñaäp vaø san
hay ñaõ quahoang daïi (doïn khöû chua, dieät  phaúng ñaát
söû duïng veä sinh) saâu, beänh

Ñaát tôi xoáp


 Trong quaù trình laøm ñaát ñeå ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng phaûi chyù yù ñieàu gì ?


Caàn löu yù khi tieáp xuùc vôùi coâng cuï lao ñoäng, hoaù chaát, coân truøng coù haïi….


II. LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG:
- Doïn caây hoang daïi vaø laøm ñaát tôi xoáp.
-Taïo neàn ñaát gieo öôm:


Haõy ñoïc thoâng tin trong SGK vaø quan saùt cho bieát:
Trong saûn xuaát laâm nghieäp coù nhöõng caùch taïo neàn ñaát gieo öôm naøo ?
 Leân luoáng vaø baàu ñaát
Quan saùt hình 36.a xaùc ñònh kích thöôùc, höôùng luoáng ?
Taïi sao phaûi xaùc ñònh höôùng luoáng theo höôùng baéc nam?
 Ñeå caây con nhaän ñöôïc nhieàu aùnh saùng.:
Quan sát hình 36.b + đọc thông tin SGK cho biết
Chất liệu hình dạng kích cỡ của bầu đất như thế nào?
? Hình ống, hở 2 đầu làm bằng nilông
? Vỏ bầu có thể làm bằng chất liệu gì khác ?
? Lá chuối, ống nứa, ống nhựa, đất nhào trộn với rơm rạ.
? Ruột bầu gồm những thành phần nào ?
80-90% đất tơi xốp + 10% phân hữu cơ ủ hoai + 1-2% supe lân
? Gieo hạt trên bầu đất có ưu điểm gì so với gieo hạt trên luống?
II. LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG:
- Doïn caây hoang daïi vaø laøm ñaát tôi xoáp.
-Taïo neàn ñaát gieo öôm:
+ +Leân luoáng ñaát
 Ñoùng baàu ñaát


Kiểm tra đánh giá:
Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất:
Câu 1: Biện pháp nào sau đây được dùng để hạn chế gia súc phá hoại vườn gieo ươm:
a. Trồng xen dày kín nhiều cây phân xanh, cây dứa dại..
b. Đào hào rộng vừa chống trâu bò vừa chứa nước tưới tiêu.
c. Có điều kiện làm thêm hàng rào dây kẽm gai..
d. Cả 3 câu a, b, c
Câu 2:Để tạo nền đất gieo ươm cây rừng, người ta tiến hành:
a. Đập và san phẳng đất.
b. Phát dọn nền đất.
c. Lên luống đất, đóng bầu đất.
d. Đập đất và lên luống.
Dặn dò:

Học bài trả lời câu hỏi cuối bài.
Xem trước nội dung bài 24 và ôn lại kiến thức bài 16
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến