Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 28. Lựa chọn trật tự từ trong câu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Thi
Ngày gửi: 14h:31' 04-04-2022
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 480
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy, cô giáo
về dự giờ
ngữ văn 8
Hạnh: Để quan sát và miêu tả được cảnh đèo Ngang, tác giả đứng ở vị trí nào?

Thiên: Tác giả vừa mới bước tới đèo Ngang, điểm nhìn của tác giả trong bài thơ này là từ thấp nhìn lên cao.

Duyên: Điểm nhìn của tác giả là từ trên cao nhìn xuống dưới. Những câu thơ như: "Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông chợ mấy nhà". Và "Dừng chân đứng lại trời, non, nước" đã thể hiện điều đó.

Em đồng ý với ý kiến của bạn Thiên hay bạn Duyên?
Vì sao?
Tình huống
ĐiÒu ta kh«ng thÓ kh«ng t×m hiÓu trong mçi t¸c phÈm v¨n häc lµ ®iÓm nh×n cña ng­êi nghÖ sÜ. HiÓu ®iÒu ®ã sÏ gióp ta dÔ kh¸m ph¸ gi¸ trÞ t¸c phÈm, gi¶i m· ®­îc nh÷ng th«ng ®iÖp Èn chøa trong ®ã. Qua ®Ìo Ngang lµ 1 bµi th¬ rÊt hay, thÓ hiÖn t©m tr¹ng cña Bµ huyÖn Thanh Quan tr­íc c¶nh hoµng h«n ë ®Ìo ngang. Vµ ®iÓm nh×n cña nhµ th¬ lµ tõ cao xuèng thÊp. ë ®iÓm nh×n nµy, nhµ th¬ dÔ quan s¸t vµ miªu t¶ toµn c¶nh, míi thÊy hÕt ®­îc vÎ hïng vÜ, hoang s¬, ngót ngµn m©y nói ë ®©y. Vµ c¶nh Êy cµng lµm ng­êi l÷ kh¸ch buån, c« ®¬n vµ hoµi niÖm da diÕt. Trong bµi th¬ nµy, bµ ®· rÊt dông c«ng lùa chän vµ s¾p xÕp tõ ng÷ trong c¸c c©u th¬ ®Ó lµm næi bËt néi dung cÇn biÓu ®¹t. VËy thÕ nµo lµ lùa chän trËt tù tõ trong c©u vµ t¸c dông cña nã ra sao, bµi häc ngµy h«m nay sÏ gióp chóng ta hiÓu ®iÒu ®ã...
Lựa chọn trật tự từ trong câu
I/ Nhận xét chung
1/ Ví dụ
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
- Vài chú tiều lom khom dưới núi
Mấy nhà chợ lác đác bên sông.

- Dưới núi vài chú tiều lom khom
Bên sông mấy nhà chợ lác đác .
- Đổi trật tự cú pháp
- Nhấn mạnh cảnh tiêu sơ của đèo Ngang
Lựa chọn trật tự từ trong câu
I/ Nhận xét chung
1/ Ví dụ
- Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn.
II/ Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ
a/ Trật tự từ trong bộ phận câu in đậm
dưới đây thể hiện điều gì?
-Thể hiện thứ tự trước sau của hoạt động
* * * Ví dụ :
- Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ.
Cần phải biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp.
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
- Nhấn mạnh cảnh tiêu sơ của đèo Ngang
- Đổi trật tự cú pháp
2/ Ghi nhớ
Lựa chọn trật tự từ trong câu
I/ Nhận xét chung
a/ Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn.
II/ Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ
-Thể hiện thứ tự trước sau của hoạt động
b/ Một thời đại vừa chẵn mười năm.
Trong mười năm ấy, thơ mới đã tranh đấu gắt gao với thơ cũ, một bên giành quyền sống, một bên giữ quyền sống.
- Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ.
Cần phải biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp.
Lựa chọn trật tự từ trong câu
I/ Nhận xét chung
a/Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn.
II/ Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ
- Thể hiện thứ tự trước sau của hoạt động
b/ Một thời đại vừa chẵn mười năm.
Trong mười năm ấy, thơ mới
đã tranh đấu gắt gao với thơ cũ,
một bên giành quyền sống,
một bên giữ quyền sống.
- Liên kết chặt chẽ với câu trước
- Trong một câu có thể có nhiều cách sắp xếp trật tự từ.
Cần phải biết lựa chọn trật tự từ thích hợp với yêu cầu giao tiếp.
Lựa chọn trật tự từ trong câu
I/ Nhận xét chung
II/ Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ
c/ So sánh tác dụng của những cách sắp xếp trật tự từ
trong các bộ phận câu gạch chân dưới đây?
Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre
xung phong vào xe tăng đại bác.
Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. ( Thép Mới )
- Tre giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ làng, giữ nước.
- Tre giữ làng, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ nước.
2 / 2
4 / 4
T B B /
B T T
Tạo ra nhịp điệu cân đối, hài hòa bằng trắc của câu văn -> chất nhạc
Lựa chọn trật tự từ trong câu
I/ Nhận xét chung
1/ Ví dụ
a/Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn.
II/ Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ
-Thể hiện thứ tự trước sau của hoạt động
b/ Một thời đại vừa chẵn mười năm.
Trong mười năm ấy, thơ mới
đã tranh đấu gắt gao với thơ cũ,
một bên giành quyền sống,
một bên giữ quyền sống.
- Liên kết chặt chẽ với câu trước
Tác dụng: Trật tự từ trong
câu có thể :
-Thể hiện thứ tự nhấtđịnh
của sự vật, hiện tượng.
- Liên kết câu với những
câu khác.
- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật.
- Đảm bảo sự hài hòa về
ngữ âm.
c/ Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái
nhà tranh, giữ đồng lúa chín.
- Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm
* * * Ví dụ :
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
- Nhấn mạnh cảnh tiêu sơ của đèo Ngang
- Đổi trật tự cú pháp
Lựa chọn trật tự từ trong câu
I/ Nhận xét chung
II/ Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ
III/ luyện tập
1/ Hãy sắp xếp lại các từ trong câu sau sao cho hợp lý?
2/ Cho dãy từ ngữ sau, hãy sắp xếp thành 1 câu trọn vẹn.
- Nhớ/ nồm nam/ một buổi trưa hôm nào/ cơn gió/ thổi/
rung lên/ khóm tre làng/ khúc nhạc đồng quê/ man mác.
Hôm nay, lớp em được đón rất nhiều thầy cô giáo về dự giờ: cô dạy Văn, cô dạy Sử, thầy dạy Hoạ, thầy Hiệu phó và cô Hiệu trưởng.
Nhớ một buổi trưa hôm nào, nồm nam cơn gió
thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc
đồng quê.
Cách sắp xếp trật tự từ đã tạo nên chất nhạc cho câu văn: nhẹ nhàng, du dương như cơn gió, như tiếng sáo diều .
Tác dụng: Trật tự từ trong câu có thể :
-Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng.
- Liên kết câu với những câu khác.
- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật..
- Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm.
Nhận xét chung:
-Trong một câu có thể
có nhiều cách sắp xếp
trật tự từ.
Cần phải biết lựa chọn
trật tự từ thích hợp với
yêu cầu giao tiếp .
Lựa chọn trật tự từ trong câu
Nhận xét chung:
-Trong một câu có thể
có nhiều cách sắp xếp
trật tự từ.
Cần phải biết lựa chọn
trật tự từ thích hợp với
yêu cầu giao tiếp.
Tác dụng: Trật tự từ trong câu có thể :
-Thể hiện thứ tự nhấtđịnh
của sự vật, hiện tượng. - Liên kết câu với những
câu khác.
- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật.
- Đảm bảo sự hài hòa về
ngữ âm.
III/ luyện tập
Bài 3 ( SGK/ 112 )
Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây.
a/ Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,.
b/ Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca. ( Tố Hữu )
Kể tên các vị anh hùng dân tộc theo thứ tự xuất hiện của các vị ấy trong lịch sử.
Lựa chọn trật tự từ trong câu
Nhận xét chung:
-Trong một câu có thể
có nhiều cách sắp xếp
trật tự từ.
Cần phải biết lựa chọn
trật tự từ thích hợp với
yêu cầu giao tiếp
Tác dụng: Trật tự từ trong
câu có thể :
-Thể hiện thứ tự nhấtđịnh
của sự vật, hiện tượng.
- Liên kết câu với những
câu khác.
- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật.
- Đảm bảo sự hài hòa về
ngữ âm.
III/ luyện tập
Bài 3 ( SGK/ 112 )
Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây.
b/ Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca. ( Tố Hữu )
- Đảo "đẹp vô cùng" lên trước để nhấn mạnh vẻ đẹp của Tổ quốc mới được giải phóng.
Đảo "hò ô" lên trước để bắt vần lưng với "sông Lô" tạo cảm giác kéo dài, gợi một không gian mênh mang sông nước; đồng thời bắt vần chân với câu trước: "ngạt" - "hát".
-> Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm cho lời thơ.
Ô cửa số 3
Nêu lí do sắp xếp trật tự từ
trong các câu sau:
Lá xanh bông trắng lại chen
nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá
xanh.
Phạm Văn Đồng từng
nhận định như thế nào
về TiếngViệt?
Sửa lại trật tự từ ở câu sau
Biển luôn thay đổi màu tùy
theo sắc mây trời.Trời xanh
thẳm, biển cũng xanh thẳm.

Nêu tác dụng của sự
sắp xếp trật tự từ ?
Trật tự từ của câu nào góp
phần tạo nên tính nhạc?
A.Giấy đỏ buồn không thắm.
B.Tiếng gà gáy vang cả xóm.
C. Mát rượi lòng ta ngân
nga tiếng hát .
trò chơi: ô cửa bí mật
Giữ gìn sự trong sáng
của Tiếng Việt

Trời âm u mây mưa, biển
xám xịt, nặng nề .
Biển xám xịt, nặng nề,
trời âm u mây mưa.

Tiếng Việt là một thứ
tiếng đẹp, một thứ tiếng
hay.
Miêu tả vẻ đẹp hoa sen từ
ngoài vào trong và ngược lại.
Luật chơi
Ô cửa may mắn
Chúc mừng các bạn!
Luật chơi
Có 7 ô cửa trong đó có 1 ô cửa bí mật. Lần lượt các đội lựa chọn ô cửa và trả lời câu hỏi. Nếu trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai không có điểm.
- Sau khi mở hết 6 ô cửa, đội nào nhiều điểm hơn sẽ được mở ô cửa bí mật.
- Nếu nhóm chọn trả lời sai thì các nhóm khác dành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng được 3 điểm, trả lời sai không được điểm.
Nếu đội nào mở được ô cửa may mắn, bạn sẽ được tặng 5 điểm.
Lựa chọn trật tự từ trong câu
I/ Nhận xét chung
II/ Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ
Trật tự từ trong câu có thể :
-Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng.
- Liên kết câu với những câu khác.
- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật..
- Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm.
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ…
Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người …
Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Hướng dẫn học bài
` Nắm được một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ trong câu.
` Viết một đoạn văn với chủ đề tự chọn. Hãy chỉ ra lí do sắp xếp trật tự từ của 3 câu trong đoạn.
 
Gửi ý kiến