Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 24. Luyện tập về liên kết trong văn bản

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thế Nam
Ngày gửi: 09h:21' 24-03-2010
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
tập thể lớp 10 A4
kính chào quý thầy cô
Tiết 100: LUYỆN TẬP VỀ LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
Củng cố kiến thức
Vai trò của liên kết trong văn bản:
-Liên kết giúp phân biệt được chuỗi câu sắp đặt cạnh nhau một cách ngẫu nhiên.
-Liên kết làm cho các câu có giá trị nhất định đối với nhau.

Hướng liên kết:
-Liên kết hồi chỉ (liên kết ngược chiều): Liên kết với câu trước nó.
-Liên kết khứ chỉ (liên kết xuôi chiều): Liên kết với câu sau nó.
-Liên kết hồi- khứ chỉ (liên kết 2 chiều ngược – xuôi): Liên kết với câu trước nó và sau nó.

Em hãy nhớ lại liên kết trong văn bản có vai trò như thế nào?
Hãy chỉ ra có mấy hướng liên kết trong văn bản?
II. Luyện tập
Bài tập 1:
Mõng ông nay míi ®Î con trai,
ThËt gièng con nhµ ch¼ng gièng ai.
Mong cho chãng lín mµ ¨n c­íp.
C­íp lÊy kh«i nguyªn kÎo n÷a hoµi.

Nếu bỏ đi
câu 4 thì ý nghĩa của văn bản thay đổi như thế nào?
Trả lời:
-NÕu bá c©u 4: Lêi chúc mõng sÏ bÊt th­êng (v× kh«ng ai chúc con ng­êi kh¸c chãng lín ®Ó ®i ¨n c­íp)=> lêi chöi, lêi rña.
-Khi thªm c©u 4: Lêi chúc thµnh t©m, cã ý tèt => bÊt ngê vµ dÝ dám.
Kết luận:
Trong văn bản, các câu liên kết với nhau, có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Nếu bỏ đi một câu sẽ ảnh hưởng đến nội dung của toàn văn bản.
Từ bài tập 1 em rút ra bài học gì về vai trò của liên kết trong văn bản?
2. Bài tập 2
Chỉ ra các hướng liên kết của các câu trong đoạn trích sau:
a- Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.
(Hồ Chí Minh)
b- Thế nào là nhân? Cả đạo Nho xoay quanh một chữ. Nhân là tình người khác thú vật. Nhân là tình người, nối kết người này với người khác (...)
(Nguyễn Khắc Viện)
c- Nho giáo ảnh hưởng tới văn học (kể cả văn học Việt Nam) với tư cách là một học thuyết tức là một hệ thống các quan điểm về thế giới, về xã hội, về con người, về lý tưởng.. cho nên cũng có một cách quan niệm văn học riêng. Với quan niệm đó, người ta hiểu thực chất văn học là gì, những cái gì được xếp vào văn học, thế nào là văn chương. Theo quan niệm của Nho giáo, văn học có nguồn gốc linh thiêng, một chức năng xã hội cao cả.
(Theo Trần Đình Hượu)
đ- Khi người ta được yên ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn.
Chúng tôi đương ở vào cái tâm tình tốt đẹp ấy, thì bỗng nhiên anh tôi sẽ thích tay vào tôi bảo im rồi nói khẽ:
-Có nghe thấy gì không?
(Thạch Lam)
2. Bài tập 2
a-D©n ta cã mét lßng nång nµn yªu n­íc. §ã lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña ta.
(Hå ChÝ Minh)
Trả lời:
-Từ liên kết: “đó” - phép thế.
-Hướng liên kết: hồi chỉ
2. Bài tập 2
b-ThÕ nµo lµ nh©n? C¶ ®¹o Nho xoay quanh mét ch÷. Nh©n lµ t×nh ng­êi kh¸c thó vËt. Nh©n lµ t×nh ng­êi, nèi kÕt ng­êi nµy víi ng­êi kh¸c (…..)
(NguyÔn Kh¾c ViÖn)
Trả lời:
-Từ liên kết: “Nhân” – Phép lặp.
-Hướng liên kết: Hồi- khứ chỉ
2. Bài tập 2
c-Nho gi¸o ¶nh h­ëng tíi v¨n häc (kÓ c¶ v¨n häc ViÖt Nam) víi t­ c¸ch lµ mét häc thuyÕt tøc lµ mét hÖ thèng c¸c quan ®iÓm vÒ thÕ giíi, vÒ x· héi, vÒ con ng­êi, vÒ lý t­ëng…. cho nªn còng cã mét c¸ch quan niÖm v¨n häc riªng. Víi quan niÖm ®ã, ng­êi ta hiÓu thùc chÊt v¨n häc lµ g×, nh÷ng c¸i g× ®­îc xÕp vµo v¨n häc, thÕ nµo lµ v¨n ch­¬ng. Theo quan niÖm cña Nho gi¸o, v¨n häc cã nguån gèc linh thiªng, mét chøc n¨ng x· héi cao c¶.
(Theo TrÇn §×nh H­îu)
Trả lời:
-Tõ liªn kÕt: “Quan niÖm” - PhÐp lÆp.
“V¨n häc” – phÐp lÆp.
-H­íng liªn kÕt: Håi- khø chØ.
2. Bài tập 2
®- Khi ng­êi ta ®­îc yªn Êm trong mét c¨n phßng nhµ g¹ch ch¾c ch¾n, kh«ng sî m­a giã vÒ phÇn m×nh, th× ng­êi ta dÔ cã lßng th­¬ng ®èi víi nh÷ng ng­êi xÊu sè h¬n.
Chóng t«i ®­¬ng ë vµo c¸i t©m t×nh tèt ®Ñp Êy, th× bçng nhiªn anh t«i sÏ thÝch tay vµo t«i b¶o im råi nãi khÏ:
-Cã nghe thÊy g× kh«ng?
(Th¹ch Lam)
Trả lời:
-Tõ liªn kÕt: “Êy” - PhÐp thÕ.
-H­íng liªn kÕt: Håi chØ.
3. Bài tập 3
Sắp xếp các từ ngữ có tác dụng chỉ hướng liên kết ở các câu sau vào bảng:
-Nam thích đá bóng. Bình cũng thích.
-Hôm qua, trời mưa. Hôm nay vẫn mưa.
-Nam đi học. Còn Bình đi đâu.
-Về vấn đề đó, tôi xin có ý kiến như sau:
-Sau đây, tôi sẽ nói rõ hơn về khái niệm "Nghệ thuật".
3. Bài tập 3
Cũng
-Nam thÝch ®¸ bãng. B×nh còng thÝch.
-Hôm qua, trời mưa. Hôm nay vẫn mưa.
Vẫn
-Nam đi học. Còn Bình đi đâu.
Còn
-VÒ vÊn ®Ò ®ã, t«i xin cã ý kiÕn nh­ sau:
Như sau
-Sau đây, tôi sẽ nói rõ hơn về khái niệm "Nghệ thuật".
Sau đây
Đó
4. Bài tập 4
Hãy sắp xếp các câu sau đây theo trình tự hợp lý thành một đoạn văn. Giải thích vì sao sắp xếp như vậy:
(1) Nhưng tại sao dân gian chỉ toàn sáng tạo ra truyện tiếu lâm để gây cười mà không tạo ra truyện tiếu lâm để gây khóc?
(2) Kể cũng lạ, con người từ khi sinh ra, chào đời bằng tiếng khóc chứ không phải tiếng cười.
(3) Vậy thì xem ra tiếng khóc không phải ít cung bậc và càng không ít ý nghĩa so với tiếng cười.
(4) Rồi từ khi sinh ra cho đến khi từ giã cõi trần gian còn có bao nhiêu điều cần khóc, phải khóc.
(5) Khóc vì đau khổ, oan ức, buồn tủi, giận hờn, thương cảm, trái ngang và lại cả vì vui sướng, sung sướng, hạnh phúc.
4. Bài tập 4
§¸p ¸n: 2 – 4 – 5 – 3 – 1.
§o¹n v¨n ®­îc s¾p xÕp l¹i nh­ sau:
KÓ còng l¹, con ng­êi tõ khi sinh ra, chµo ®êi b»ng tiÕng khãc chø kh«ng ph¶i tiÕng c­êi. Råi tõ khi sinh ra cho ®Õn khi tõ gi· câi trÇn gian cßn cã bao nhiªu ®iÒu cÇn khãc, ph¶i khãc. Khãc v× ®au khæ, oan øc, buån tñi, giËn hên, th­¬ng c¶m, tr¸i ngang vµ l¹i c¶ v× vui s­íng, sung s­íng, h¹nh phóc. VËy th× xem ra tiÕng khãc kh«ng ph¶i Ýt cung bËc vµ cµng kh«ng Ýt ý nghÜa so víi tiÕng c­êi. Nh­ng t¹i sao d©n gian chØ toµn s¸ng t¹o ra truyÖn tiÕu l©m ®Ó g©y c­êi mµ kh«ng t¹o ra truyÖn tiÕu l©m ®Ó g©y khãc?
Giải thích: Dựa vào:
-Phương tiện liên kết hồi chỉ (các câu chứa các phương tiện liên kết hồi chỉ, hiển nhiên không thể đứng đầu đoạn văn, do đó câu 2 là câu đầu tiên).
-Trình tự logic.
Kết luận
Từ bài tập 2, 3, 4 em rút ra hiểu biết của mình về hướng liên kết trong văn bản?
-Để xác định hướng liên kết trong văn bản trước hết ta phải tìm từ ngữ liên kết. Sau đó xem câu chứa nó liên kết với câu (những câu) trước nó, hoặc sau nó, hoặc cả hai
-Việc xác định hướng liên kết có tác dụng giúp ta nhận thức mối quan hệ ràng buộc, logic giữa các câu trong văn bản.
5. Bài tập 5
Xác định hướng liên kết giữa các câu trong văn bản sau:
Chiến tranh là khốc liệt (1). Cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc ta tuy khốc liệt nhưng thực sự là một thiên anh hùng ca, là bài thơ lớn của thời đại (2). Góp phần thể hiện điều ấy Phạm Tiến Duật đặt bút viết "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" (3). Tác giả đã thêm hai chữ "Bài thơ" cho tiêu đề thi phẩm của mình, như một cách định hướng cho bạn đọc (4). Như vậy việc đi tìm chất thơ của "Bài thơ tiểu đội xe không kính" cũng trùng hợp với ý tưởng của Phạm Tiến Duật (5). Đó cũng là một cách đọc và một cách khám phá của bài thơ này (6).
xin chân thành cảm ơn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓