Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: nguyễn đăng khánh
Người gửi: Nguyễn Đăng Khánh
Ngày gửi: 13h:01' 14-07-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
kiểm tra bài cũ
1, Vẽ trục số Ox. Biểu diễn điểm 1,5 trên trục số .
2, Vẽ trục số Oy vuông góc với trục số Ox tại điểm O .
Hai trục số thực vuông góc với nhau tại điểm O tạo thành một mặt phẳng và mặt phẳng đó có tên gọi là gì ?

O
1,5
x
1
2
3
-1
-2
-1
1
CÔNG TY ĐIỆN ẢNH BĂNG HÌNH BÌNH PHƯỚC
VÉ XEM CHIẾU BÓNG
Rp: TTVH TỈNH Giá: 15000
Ngy 05/12/2009 S gh: H1
Gi : 20 h
Xin gi v Ĩ kiĨm sot No:257979
Ví dụ 1. Tọa độ địa lí của mũi Cà Mau là :
104040`Đ
8030`B
Trả lời : Tọa độ đó là kinh độ và vĩ độ .
? Tọa độ này nói lên ý nghĩa gì ?

Ví dụ 2.
Số ghế H1
B
A
D
C
F
E
H
G
I
K
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
? H1 có nghĩa như thế nào

Đáp án : Chữ in hoa H chỉ số thứ tự của dãy ghế ,số 1 bên cạnh chỉ số thứ tự của ghế trong dãy.( xác định chỗ ngồi của người cầm tấm vé đó ).
x
y
I
II
III
IV
0
II
I
III
IV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
-1
1
2
-1
-2
2
3
-2
3
-3
-3
x
y
- Ox goïi laø truïc hoaønh ( truïc toïa ñoä ) ; Oy goïi laø truïc tung (truïc toïa ñoä ) ; O goïi laø goác toïa ñoä ;thöôøng veõ Ox naèm ngang ,Oy thaúng ñöùng .
- Hệ trục tọa độ Oxy gồm hai trục số Ox , Oy vuông góc với nhau tại O.
Hai trục tọa độ chia mặt phẳng thành 4 góc : góc phần tư thứ I, II, III, IV.
Chú ý : Các đơn vị dài trên hai trục tọa độ được chọn bằng nhau ( nếu không nói gì thêm ).
Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống
trong các câu sau :
Hệ trục tọa độ Oxy gồm hai
trục số Ox , Oy .....................
- Trong đó : Ox gọi là ......... thường vẽ nằm .......
Oy gọi là .......... Thường vẽ ...........
O gọi là .........
- Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là ....................
II
I
III
IV
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
-1
1
2
-1
-2
2
3
-2
3
-3
0
-3
x
y
vuông góc với nhau tại O
trục hoành
ngang
trục tung
thẳng đứng
gốc toạ độ
mặt phẳng toạ độ Oxy
O
O
x
O
O
x
y
A
B
D
C
x
y
.
P
.
1
2
3
4
1
2
-1
-2
-1
-2
-3
-4
-3
-4
3
O
x
y
.
M
.
y0
x0
Mỗi điểm M xác định một cặp số (x0;y0).
Mỗi cặp số (x0; y0) xác định một điểm M.
Cặp số (x0; y0) là tọa độ của M,
x0 là hoành độ, y0 là tung độ của M.
Kí hiệu M (x0; y0)
M(x0;y0)
?2. Viết tọa độ gốc O.
Đáp án : O ( 0 ; 0 )
.
.
1,5
.
.
Bài tập : Viết tọa độ các điểm cho trong mặt phẳng tọa độ Oxy ở hình bên .
4
3
2
1
4
3
2
1
-4
-3
-2
-1
-3
-2
-1
M
.
.
A(3 ; 4 )
A
B
D
C
B( -2 ; 3)
D (4 ; -1)
C(-4;-2 )
M( - 3; 0 )
E( 0;1,5 )
E
Nếu một điểm nằm trên trục hoành thì tung độ của điểm đó là bao nhiêu ?
?
Chú ý : - Nếu điểm M nằm trên trục hoành thì tung độ bằng 0 .Thường viết : M(x0; 0).
Nếu điểm N nằm trên trục tung thì hoành độ bằng 0.
Thường viết : N ( 0 ; y0 )
a/ Điểm A ( 0 ; 1 ) nằm trên trục hoành . Sai

b/ Điểm B ( -3,5 ; 7 ) nằm trong góc phần tư thứ hai. Đúng

c/ Điểm C ( -2 ; -3 ) nằm trong góc phần tư thứ tư. Sai

d/ Điểm D ( 3 ; 0 ) nằm trên trục hoành. Đúng

e/ Điểm M ( 2 ; 5 ) nằm trên góc phần tư thứ nhất . Đúng

f/ Điểm E ( 2; 3 ) và F( 3 ; 2 ) là hai điểm trùng nhau. Sai
Bài tập : Các câu sau đúng hay sai .
Kiến thức cần nhớ
Heä truïc toïa ñoä Oxy goàm hai tuïc soá Ox , Oy vuoâng goùc vôùi nhau taïi O :
- Ox goïi laø truïc hoaønh ( truïc toïa ñoä ) , Ox naèm ngang ; Oy goïi laø truïc tung
( truïc toïa ñoä ) , Oy thaúng ñöùng ; O goïi laø goác toïa ñoä vaø coù toïa ñoä laø O(0;0).
Hai truïc toïa ñoä chia maët phaúng thaønh 4 goùc : goùc phaàn tö thöù I ,II,III,IV.
Mỗi điểm M xác định một cặp số (x0 ; y0 ) . Ngược lại, mỗi cặp số (x0 ;y0) xác định một điểm .
Cặp số (x0;y0) gọi là tọa độ của điểm M , x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M.
Điểm M có tọa độ (x0;y0) . Được kí hiệu là M (x0 ; y0 ).
Dặn dò
Về học thuộc các kiến thức đã học trong bài thông qua làm các bài tập 32 đến bài 38 SGK.
Làm thêm các bài tập trong SBT và đọc phần có thể em chưa biết sgk.
Rơ- Nê Đề-Các ( 1569 - 1650)
Là nhà bác học phát minh ra phương pháp tọa độ .
 
Gửi ý kiến