Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Văn Thia
Ngày gửi: 08h:57' 04-03-2017
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Lực kế là gì? Đơn vị đo lực kế là gì?
Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, đơn vị đo là N
Câu 2 : Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật.
P = 10.m
P: trọng lượng của vật (N)
m: khối lượng của vật (kg)
CÂU HỎI
Một ống bêtông nặng bị lăn xuống mương. Có thể đưa ống lên bằng những cách nào và dùng những dụng cụ nào để cho đỡ vất vả?
BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
Đặt vấn đề: FK < P?
Fk nhỏ hơn P
Fk ít nhất bằng P
Fk lớn hơn P


BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
1. Đặt vấn đề: FK < P?
2. Thí nghiệm:
a) Chuẩn bị
Thí nghiệm này cần chuẩn bị những dụng cụ gì?
Hai lực kế
Khối trụ kim loại có móc
Giá đỡ
Bảng ghi kết quả 13.1
BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
1. Đặt vấn đề: FK < P?
2. Thí nghiệm:
a) Chuẩn bị

BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
b) Tieán haønh ño
- Đo trọng lượng của vật như H13.3a và ghi kết quả vào bảng 13.1
Hình 13.3 a
I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
1. Đặt vấn đề: FK < P?
2. Thí nghiệm:
a) Chuẩn bị

BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
b) Tieán haønh ño:

- Kéo vật lên từ từ như H13.1b, đo lực kéo và ghi kết quả vào bảng 13.1
Hình 13.3 b
I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
1. Đặt vấn đề: FK < P?
2. Thí nghiệm:
a) Chuẩn bị

BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
b) Tiến hành đo:
Nhận xét
Lực kéo vật lên bằng trọng lượng của vật.
Keát quaû thí ngieäm:
2
2
C1:
I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
1. Đặt vấn đề: FK < P?
2. Thí nghiệm:

BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN


3. Rút ra kết luận
C2: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau:
C2:
Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực (1)......................trọng lượng của vật
lớn hơn
nhỏ hơn

ít nhất bằng
I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
1. Đặt vấn đề: FK < P?
2. Thí nghiệm:

BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN


3. Rút ra kết luận
C3: Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này
C3: Những khó khăn trong cách kéo theo phương thẳng đứng:
- Nhiều người.
- Tư thế đứng không thuận lợi, dễ ngã, không lợi dụng được trọng lượng cơ thể.


I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
Fk ít nhất bằng P


BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
Trong thực tế, người ta sử dụng các dụng cụ như:
+ Tấm ván đặt nghiêng (mặt phẳng nghiêng)
+ Xà beng (đòn bẩy)
+ Ròng rọc...
để di chuyển hoặc nâng các vật nặng lên cao dễ dàng. Các dụng cụ kể trên được gọi là những máy cơ đơn giản
II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

1
2
3
BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
Fk ít nhất bằng P
II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
C4:
a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc …………………hơn
b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là ………………..
a) Nhanh /
dễ dàng
b) Palăng/
máy cơ đơn giản
BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG: Fk ít nhất bằng P
II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
C5:
C5. Nếu khối lượng của ống bêtông là 200kg và lực kéo của mỗi người trong hình 13.2 là 400N thì những người này có kéo được ống bêtông lên hay không? Vì sao?
Tóm tắt:
m = 200 kg
Fk(1 người) = 400N
Hỏi : 4 người có kéo ống bê tông lên được không? Vì sao?
Lời giải:
- Trọng lượng của ống bêtông là:
P = 10. m
= 10.200
= 2000 (N)
- Tổng lực kéo của 4 người là:
F = 4.400
= 1600 (N)
- Vậy: Fk (4 người) < P ống bêtông nên những người đó không thể kéo ống lên được.
BÀI 13. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
Fk ít nhất bằng P
II. CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
C6: Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.
1. Đòn bẩy
2. Mặt phẳng nghiêng
3. Ròng rọc
Câu hỏi củng cố
CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
Mời các bạn chọn câu hỏi
1. Trong caùc tröôøng hôïp sau , tröôøng hôïp naøo khoâng duøng maùy cô ñôn giaûn:

Duøng caàn keùo nöôùc
Duøng tay xaùch xoâ nöôùc
Duøng keùo caét giaáy
Taám vaùn nghieâng ñöa haøng leân xe oâtoâ
Đúng rồi
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
2/ Ñeå keùo 1 oáng beâtoâng nhö trong hình 13.1. Giaû söû oáng beâtoâng naëng 50kg phaûi duøng löïc keùo ít nhaát laø bao nhieâu :

A
B
C
D
F < 50 N
F = 50 N
50N < F< 500N
F = 500N
H 13.1
3. Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây?
A. Đưa thùng hàng lên ô tô tải:
B. Đưa xô vữa lên cao:
C. Nhổ đinh:
mặt phẳng nghiêng
ròng rọc
Cái búa (đòn bẩy)
ÑUÙNG ROÀI!
Raát tieác!Sai roài !Choïn laïi naøo! Coá leân baïn!
- Học thuộc ghi nhớ SGK
Tiết học sau:
- Chuẩn bị bài 14 “Mặt phẳng nghiêng”.
+ Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có làm giảm lực kéo vật lên hay không? Muốn làm giảm lực kéo thì tăng hay giảm độ nghiêng?
+ Kẻ sẵn bảng 14.1/44 SGK.
+ Tìm ví dụ sử dụng mặt phẳng nghiêng ở địa phương em.
---*---
Hướng dẫn học sinh tự học, làm bài tập và soạn bài mới ở nhà
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓