Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thông
Ngày gửi: 12h:21' 02-10-2014
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
Bài tập: Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:
Mạch 1 : - A - G - T - X - X - T -

Mạch 2 : - T - X - A - G - G - A -
Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành
sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

.
Kiểm tra bài cũ:
- Trình bày quá trình tự nhân đôi của AND?
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
Mạch mới : - T - X - A - G - G - A -
Bài tập: Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:
Mạch 1 : - A - G - T - X - X - T -

Mạch 2 : - T - X - A - G - G - A -
Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch
ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.
Mạch mới : - A - G - T - X - X - T -
Kiểm tra bài cũ:
I I I I I I
M¹ch 2 (cò) : – T – X – A – G – G – A –
Mạch 1 (cũ) : - A - G - T - X - X - T -
I I I I I I
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
TÍNH TRẠNG
PRÔTÊIN
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
I. ARN ( AXIT RIBÔNUCLÊIC )
- Quan sát hình 17.1 và ủoc thoõng tin saựch giaựo khoa cho thay bieỏt ARN ủửụùc chia laứm maỏy loaùi ?
-Tùy theo chức năng mà ARN (axit ribônuclêic) được chia thành các loại:
+ mARN: có vai trò truy?n d?t thông tin qui d?nh c?u trúc c?a prôtêin c?n t?ng h?p
+ tARN: có ch?c nang v?n chuy?n axit amin tuong ?ng t?i noi t?ng h?p prôêin .
+ rARN: là thành ph?n c?u t?o nên ribôxôm ( noi t?ng h?p prôêin)
?
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN

* C?u t?o
-ARN c?u t?o t? các nguyên t?:
C ,H ,O ,N ,P.
?
Trình bày cấu tạo của phân tử ARN?
?
-ARN c?u t?o theo nguuyên t?c da
phân,mỗi đơn phân là m?t nuclêôtit:
A (Ađênin), G (Guanin)
X (Xitôzin), U (Uraxin)

Quan sát hình 17.1 và đọc TT sgk
cho thầy biết ARN được cấu tạo từ
các nguyên tố hóa hóa học nào?
I.ARN (AXIT RIBÔNUCLÊIC)
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
Quan sát hình 17.1 và hình 15 so sánh
cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng
Bài tập 1: (trao đổi cá nhân)
1
2
A, U, G, X
A, T, G, X
I.ARN (AXIT RIBÔNUCLÊIC)
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
II. ARN TỔNG HỢP THEO NGUYÊN TẮC NÀO?
ẹoùc thoõng tin sgk cho thay bieỏt. Quá trình tổng hợp ARN diễn ra ở đâu ?
Vào kỳ nào của chu kì tế bào ?
?
-Qúa trình tổng hợp các loại ARN diễn ra trong nhân tế bào.
-Tại NST thuộc kỳ Trung gian đang ở sợi mảnh chưa xoắn.
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
- Trình bày diễn biến của quá trình tổng hợp ARN?
Diễn biến:
+ Gen tháo xoắn tách dần hai mạch đơn.
+ Các nucleõoõtit mạch đơn liên kết với các nucleõoõtit tự do theo nguyên tắc bổ sung.
+ Khi tổng hợp xong ARN tách khỏi gen đi ra chất tế bào, gen đóng xoắn.
?
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
1 - ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?
2 - Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá
trình hình thành mạch ARN ?
3 - Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên ARN so với
mỗi mạch đơn của gen ?
? Bài tập 2: (Trao đổi nhóm).
Quan sát hình, trả lời các câu hỏi sau:
- ARN được tổng hợp dựa vào 1 mạch đơn của gen, mạch này gọi là mạch khuôn.
A - U, T - A, G - X, X - G.
- Trình tự các nucleotit trên mạch khuôn quy định trình tự các nucleotit trên
ARN.
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
1 - ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?
2 - Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá
trình hình thành mạch ARN ?
3 - Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên ARN so với
mỗi mạch đơn của gen ?
Bài tập 2:(Trao đổi nhóm).Quan sát hình, trả lời các câu hỏi sau:
- ARN được tổng hợp dựa vào 1 mạch đơn của gen, mạch này gọi là mạch khuôn.
A - U, T - A, G - X, X- G.
- Trình tự các nucleotit trên mạch khuôn quy định trình tự các
nucleotit trên ARN.
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
- So sánh quá trình tổng hợp ARN với quá trình tổng hợp AND?
BÀI 17. .MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
Mạch ARN: - A - U - G - X - U - X - G -
? Bài tập 4:
Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:
- A - U - G - X - U - U - G - A - X -
Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng ra đoạn mạch ARN trên.
Trả lời:
Trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng ra đoạn mạch ARN trên:

Mạch ARN: - A - U - G - X - U - U - G - A - X -
Mạch khuôn: - T - A - X - G - A - A - X - T - G -
Mạch bổ sung: - A - T - G - X - T - T - G - A - X -
Tiết 17-Bài 17: mối quan hệ giữa gen và arn
I. ARN
( AXIT RIBONUCLEIC )
1.Cấu tạo
-ARN được cấu tạo từ nguyên tố C,H,O,N,P
-ARN là đại phân tử gồm một mach xoắn
đơn được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
mà đơn phân là bốn loại Nucleõoõtit a,u,g,x
2.Chức năng
II, ARN
TỔNG HỢP THEO NGUYÊN TẮC NÀO?
1.Quá trình tổng hợp ARN
-ARN được tổng hợp ở kì trung gian tại
nhiễm sắc thể trong nhân tế bào.
-Gen tháo xoắn tách dần hai mạch đơn.
-Các Nucleõoõtit mạch đơn liên kết với các
Nucleõoõtit tự do theo nguyên tắc bổ sung
-Khi tổng hợp xong ARN tách khỏi gen đi
ra chất tế bào.
-Khuôn mẫu: dựa trên 1 mạch đơn của gen.
-Bổ A liên kết với U; G liên kết với X
sung: T liên kết với A; X liên kết với G

3.Mối quan hệ giữa gen và ARN
Trình tự các Nucleõoõtit trên mạch khuôn
quy định trình tự các Nucleõoõtit trên ARN.
2.Nguyên tắc tổng hợp ARN
Dặn dò
-Học bài ,trả lời câu hỏi 1,2,5 SGK trang 53 SGK
-Đọc mục Em có biết
-Đọc trước baứi PROTEIN
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
 
Gửi ý kiến