Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Viết Phú
Ngày gửi: 17h:11' 03-08-2016
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 894
Số lượt thích: -1 người
WELCOME  TO  OUR  CLASS
Unit 2:
MY HOME
GETTING STARTED: A LOOK INSIDE
Teacher: Le Viet Phu
ENGLISH 6
What are Nick and Mi doing?
They are talking on Skype.
(Skype is a program that allow you to make telephone calls using computers connected to the Internet.)
: đằng sau
: ghế trường kỷ
: phố, thị trấn
: trung tâm
: dời (nhà) đến
: = flat: căn hộ
: anh em họ
: cô, dì, mợ
: chú, bác, cậu
Vocabulary
behind: (pre)
sofa: (n)
town: (n)
center: (n)
move to: (v)
apartment: (n)
cousin: (n)
aunt: (n)
uncle: (n)
: đằng sau
: ghế trường kỷ
: phố, thị trấn
: trung tâm
: dời (nhà) đến
: = flat: căn hộ
: anh em họ
: cô, dì, mợ
: chú, bác, cậu
Vocabulary
behind: (pre)
sofa: (n)
town: (n)
center: (n)
move to: (v)
apartment: (n)
cousin: (n)
aunt: (n)
uncle: (n)
1. Listen and read
a. Which family members does Mi talk about?

Mi: Wow. That room looks so big, Nick. I can see there’s a TV behind you.
Nick: Yes, I’m in the living room. Can you see my dog, Luke? He’s sitting on the sofa.
Mi: Yes I can. He looks happy.
Nick: Ha ha. He is. Your room looks nice, too. Where do you live, Mi?
Mi: I live in a town house. It’s near the city center and it’s very noisy. How about you? Where do you live?
Nick: I live in a country house. Who do you live with?
Mi: I live with my father, mother and younger brother. We are moving to an apartment next month.
Nick: Are you?
Mi: Yes, We are. My aunt lives near there and I can play with my cousin, Vy.
Nick: Are there many rooms in your new apartment?
Mi: Yes, there are. There’s a living rooms, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms. The kitchen is next to the living room
Nick: Oh That`s my mum I’d better go It’s dinner time. Bye see you soon.
1. Listen and read
a. Which family members does Mi talk about?

1. There is a _____ and a _______ in Nick’s living room.
2. Now Mi lives in a ___________.
3. Luke likes ________________.
4. Mi thinks living near the city center is _____.
5. Mi’s new house has ______ bedrooms.
b. Read the conversation again. Complete the sentences.
1. Listen and read
sitting on the sofa
TV
sofa
noisy
three
town house
2. Match the prepositions with the pictures.

in
on
behind
in front of
under
between
next to
3. Write a sentence to describe each pictures.
A. The dog is on the chair.
B. The dog is next to the bowl.
C. The dog is behind the TV.
3. Write a sentence to describe each pictures.
D. The dog is in the wardrobe.
E. The dog is in front of the kennel.
F. The dog is between the lamp and the sofa.
G. The dog is under the table.
1. The dog is behind the bed.
2. The schoolbag is under the table.
3. The picture is between the clocks.
4. The dog is in front of the computer.
5. The cap is under the pillow.
6. The picturess are on the wall.
4. Write true of false for each sentence. Correct the false on
F
T
F
F
F
T
The dog is between the bookshelf and the bed.
The clock is between the pictures.
The cat is in front of the computer.
The cap is next to the pillow.
1. Where are the books?
2. Where are the clothes?
3. Is the pillow on the beg?
4. Are the notebooks under the beg?
5. Where is the mouse?
6- Is the chair next to the beg?
5. Look at the picture again. Answer the questions.
The books are on the bookshelf.
They are on the floor.
/ desk
No, they aren’t. They’re on the bed.
It’s behind the bookshelf.
No, it isn’t. It’s next to the table.
Yes, it is.
1. Where are the books?
2. Where are the clothes?
3. Is the pillow on the bed?
4. Are the notebooks under the beg?
5. Where is the mouse?
6. Is the chair next to the beg?
No, they aren’t
It’s behind the bookshelf
Yes, it is
They are on the floor
No, it isn’t
They are on the desk
Match the questions with their answers
- Learn by heart the prepositions of place.

- Practice the dialogue with friends

- Do exercise 5 on page 11- workbook

- Prepare new lesson: Unit 2. Lesson 2. A closer look 1
HOMEWORK
Goodbye!
See you again!
No_avatar

tại sao lại ko nghe dc hả bạn

 

No_avatar

um

 

 
Gửi ý kiến