Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 6 >


Unit 01. My new school. Lesson 1. Getting started (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My new school. Lesson 2. A closer look 1 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My new school. Lesson 3. A closer look 2 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My new school. Lesson 4. Communication (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My new school. Lesson 5. Skills 1 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My new school. Lesson 6. Skills 2 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 01. My new school. Lesson 7. Looking back & project (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. My home. Lesson 2. A closer look 1 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. My home. Lesson 3. A closer look 2 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. My home. Lesson 4. Communication (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. My home. Lesson 5. Skills 1 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. My home. Lesson 6. Skills 2 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 02. My home. Lesson 7. Looking back & project (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. My friends. Lesson 1. Getting started (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. My friends. Lesson 2. A closer look 1 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. My friends. Lesson 3. A closer look 2 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. My friends. Lesson 4. Communication (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. My friends. Lesson 5. Skills 1 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. My friends. Lesson 6. Skills 2 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 03. My friends. Lesson 7. Looking back & project (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting started (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 2. A closer look 1 (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 4. Communication (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 5. Skills 1 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 6. Skills 2 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 7. Looking back & project (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 1. Getting started (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 2. A closer look 1 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 3. A closer look 2 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 4. Communication (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 5. Skills 1 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 6. Skills 2 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 05. Natural wonders of the word. Lesson 7. Looking back & project (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 1. Getting started (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 2. A closer look 1 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 3. A closer look 2 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 4. Communication (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 5. Skills 1 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 6. Skills 2 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 06. Our Tet holiday. Lesson 7. Looking back & project (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 1. Language (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Review 2 . (4-5-6). Lesson 2. Skills (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Television. Lesson 2. A closer look 1 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Television. Lesson 3. A closer look 2 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Television. Lesson 4. Communication (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Television. Lesson 5. Skills 1 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Television. Lesson 6. Skills 2 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 07. Television. Lesson 7. Looking back & project (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Sports and games. Lesson 1. Getting started (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Sports and games. Lesson 2. A closer look 1 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Sports and games. Lesson 3. A closer look 2 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Sports and games. Lesson 4. Communication (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Sports and games. Lesson 5. Skills 1 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Sports and games. Lesson 6. Skills 2 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 08. Sports and games. Lesson 7. Looking back & project (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Cities of the world. Lesson 1. Getting started (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Cities of the world. Lesson 2. A closer look 1 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Cities of the world. Lesson 3. A closer look 2 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Cities of the world. Lesson 4. Communication (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Cities of the world. Lesson 5. Skills 1 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Cities of the world. Lesson 6. Skills 2 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 09. Cities of the world. Lesson 7. Looking back & project (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 1. Language (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. (7-8-9). Lesson 2. Skills (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 1. Getting started (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 2. A closer look 1 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 3. A closer look 2 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 4. Communication (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 5. Skills 1 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 6. Skills 2 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Our houses in the future. Lesson 7. Looking back & project (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 1. Getting started (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 2. A closer look 1 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 3. A closer look 2 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 4. Communication (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 5. Skills 1 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 6. Skills 2 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Our greener world. Lesson 7. Looking back & project (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Robots. Lesson 1. Getting started (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Robots. Lesson 2. A closer look 1 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Robots. Lesson 3. A closer look 2 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Robots. Lesson 4. Communication (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Robots. Lesson 5. Skills 1 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Robots. Lesson 6. Skills 2 (11 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Robots. Lesson 7. Looking back & project (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 1. Language (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. (10-11-12). Lesson 2. Skills (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0