Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 8. Năng động, sáng tạo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đặng thị xuân đào
Ngày gửi: 16h:55' 14-02-2021
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người
Tuần 12- bài 8
NĂNG ĐỘNG & SÁNG TẠO(tiết 1)
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
GVTH: ĐẶNG THỊ XUÂN ĐÀO
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
SỬA BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
KI?M TRA MI?NG
Câu 3: Em hãy cho biết thế nào là hợp tác? Cho ví du?
Là cùng chung sức làm việc, hổ trợ, giúp đỡ nhau vì mục đích chung.
Điều kiện của hợp tác: Bình đẳng , tôn trọng nhau, đôi bênh cùng có lợi, không xâm phạm vào nội bộ của nhau.
Câu 4: Ca phẩu thuật ở bệnh viện đà nẵng là sự hợp tác giữa Việt Nam với nước nào? Có ý nghĩa gì?
- Việt nam với Hoa kì
Ý nghĩa: Phát triển về nghành y tế, cho những trẻ em có nụ cười đẹp giống như những trẻ em bình thường, có sự hợp tác cùng có lợi giữa việt nam với các nước trên thế giới.
TUẦN 12-Bài 8:
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
.I. D?T V?N D?:
1. Nhà bác học Ê- đi- xơn SGK/ 27
PHÂN TÍCH ĐẶT VẤN ĐỀ
2. Lê Thái Hoàng một học sinh năng động, sáng tạo SGK/ 28
QUAN SAÙT AÛNH
Ê-đi-xơn, người Mỹ, năm 12 tuổi phải thôi học ở trường Tiểu học để bán báo kiếm tiền lo cho gia đình. Nhờ năng động, sáng tạo mà ông đã trở thành nhà phát minh vĩ đại( đèn điện, máy ghi âm, điện thoại, máy chiếu phim, tàu điện.)
Lê Thái Hoàng, học sinh lớp 12A,Trường Đại học sư phạm Hà Nội đã có nhiều thành tích cao trong các kì thi toán quốc tế.
Caâu hoûi:
(?) Tìm nhöõng chi tieát theå hieän tính naêng ñoäng, saùng taïo cuûa EÂ-ñi-xôn vaø Leâ Thaùi Hoaøng?
Nhöõng chi tieát theå hieän tính naêng ñoäng, saùng taïo cuûa EÂ-ñi-xôn vaø Leâ Thaùi Hoaøng:
- EÂ-ñi xôn: Ñeå coù ñuû aùnh saùng kòp thôøi moå caáp cöùu cho meï, EÂ-ñi- xôn nghó ra caùch ñaët caùc taám göông xung quanh giöôøng vaø ñoát caùc ngoïn neán, ñeøn daàu tröôùc göông roài ñieàu chænh vò trí vaø ñaët chuùng sao cho aùnh saùng taäp trung laïi ñuùng choã, thuaän tieän ñeå thaày thuoác moå cho meï mình.
- Leâ Thaùi Hoaøng: Tìm toøi, nghieân cöùu ñeå tìm ra caùch giaûi toaùn môùi hôn, nhanh hôn; ñeán thö vieän tìm nhöõng ñeà thi toaùn quoác teá töï dòch ra tieáng Vieät ñeå laøm; gaëp nhöõng baøi toaùn khoù, Hoaøng thöùc ñeán moät, hai giôø saùng, tìm ñöôïc lôøi giaûi môùi thoâi.
Caâu hoûi:

(?) Nhöõng vieäc laøm ñoù ñem laïi thaønh quaû gì cho EÂ-ñi-xôn vaø Leâ Thaùi Hoaøng?
Nhöõng vieäc laøm ñoù ñem laïi thaønh quaû cho EÂ-ñi xôn vaø Leâ Thaùi Hoaøng:
- EÂ-ñi-xôn:ñaõ cöùu soáng meï vaø sau naøy trôû thaønh nhaø phaùt minh vó ñaïi treân theá giôùi.
Leâ Thaùi Hoaøng ñaït nhieàu thaønh tích cao trong caùc kì thi toaùn trong nöôùc cuõng nhö quoác teá:
+ Naêm 1998:Giaûi nhì kì thi toaùn quoác gia vaø huy chöông ñoàng trong kì thi toaùn quoác teá taïi Ñaøi Loan.
+ Thaùng 3-1999:Huy chöông vaøng cuoäc thi OÂ-lim-pic Toaùn chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông laàn thöù XI;
+Thaùng 7-1999: Huy chöông vaøng trong kì thi toaùn quoác teá laàn thöù 40 toå chöùc taïi Ru-ma-ni.
(?) Em học tập được gì qua việc làm của Ê-đi-xơn và Lê Thái Hoàng ?
Trả lời:
Học tập tính năng động, sáng tạo của Ê-đi-xơn và Lê Thái Hoàng
+ Suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt.
+ Kiên trì, chịu khó, quyết tâm vượt qua khó khăn.
Tieát 12 – Baøi 8

I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ:
1. Nhaø baùc hoïc EÂ-ñi-xôn.
2. Leâ Thaùi Hoaøng moät hoïc sinh naêng ñoäng, saùng taïo.
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
KẾT LUẬN:
Trong cu?c s?ng ch ta c?n th? hi?n tNgười năng động, sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, trong lao động và công tác nhằm đạt kết quả cao hơn.
. “Thành công chỉ đến với tôi nhờ sự kiên trì theo đuổi những ước mơ nghiên cứu và trải qua hàng trăm lần thất bại”
Người ta thống kê được
Ê- đi- xơn có tổng cộng đến 1.907 phát minh được cấp bằng sáng chế - một con số khổng lồ.
Một số phát minh vĩ đại của Ê-đi-xơn
TUẦN 12- Bài 8
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
.I. D?T V?N D?:
1. Nhà bác học Ê- đi- xơn SGK/ 27
PHÂN TÍCH ĐẶT VẤN ĐỀ
Hãy tìm những chi tiết trong truyện thể hiện tính năng động, sáng tạo của Ê- đi- xơn ?
Những việc làm năng động, sáng tạo đã đem lại thành quả gì cho Ê-đi-xơn ?
Bài 8
TIẾT 10
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
.I. D?T V?N D?:
1. Nhà bác học Ê- đi- xơn SGK/ 27
2. Lê Thái Hoàng một học sinh năng động, sáng tạo SGK/ 28
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Khái niệm:
a. Năng động:
Cô bé "nhận học bổng 2 tỷ đồng": Năng khiếu thực sự (Phạm Thanh Ngọc (11 tuổi, ở xã Tam Bố, H.Di Linh, Lâm Đồng; xin học lớp 12) đã được trường Quốc tế BVIS (H.Bình Chánh, TP.HCM; thành viên Hệ thống trường quốc tế BIS) cấp học bổng hơn 2 tỉ đồng để cháu học tại trường.)
Khi tiếp nhận, Trường quốc tế BVIS đã thực hiện ngay 2 buổi test nhanh với em Ngọc, 11 tuổi về toán: hình học không gian, đại số và lượng giác. "Kiểm tra toán lớp 7, 8, em làm quá nhanh. Toán 12 em làm đúng hết"
.
Tòa nhà hai tầng dài 65 mét, rộng 29 mét với tổng diện tích sàn xây dựng gần 3.800 m2, ở khu Công nghệ cao Phú Cát (Hà Tây) bắt đầu được di dời.
Tính đến 19 giờ chiều qua (3/1), toàn bộ khu nhà 2 tầng có diện tích sàn xây dựng lên đến 3.800 m2 nặng 3.000 tấn tại khu công nghệ cao Phù Cát-Hà Tây đã lùi sâu vào so với vị trí móng ban đầu là 22,8 mét trong tổng số 50m cần di dời.

“THẦN ĐÈN” NGUYỄN CẨM LUỸ
Bài 8
TIẾT 10
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
.I. D?T V?N D?:
1. Nhà bác học Ê- đi- xơn SGK/ 27
2. Lê Thái Hoàng một học sinh năng động, sáng tạo SGK/ 28
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Khái niệm:
a. Năng động:
Thế nào là năng động ?
 Tích cực, chủ động.
 Dám nghĩ, dám làm
b. Sáng tạo
Một nông dân mới học lớp 6 chế ra máy sạ lúa theo hàng chạy ngời ngời trên đồng ruộng. Các chuyên gia ở châu Phi qua coi đã ký hợp đồng mua máy ngay lập tức. Đã vậy, họ còn nhờ anh làm cố vấn kỹ thuật tham gia dự án “Giúp nông dân châu Phi trồng lúa”
Quê ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Phạm Thanh Liêm (36 tuổi)
Giàn chuông bằng nón lá là tác phẩm nghệ thuật độc đáo có tên gọi “Dưới giàn thiên lý”. Giàn chuông gió được ghi vào danh sách Guinness VN. Tác giả họa sĩ Đinh Khắc Thịnh.
Bài 8
TIẾT 10
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
.I. D?T V?N D?:
1. Nhà bác học Ê- đi- xơn SGK/ 27
2. Lê Thái Hoàng một học sinh năng động, sáng tạo SGK/ 28
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Khái niệm:
a. Năng động:
Thế nào là sáng tạo ?
b. Sáng tạo
 Say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra giá trị mới về vật chất, tinh thần.
 Tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.
Máy in mini cầm tay Print Brush . Để thực hành, người dùng chỉ cần lướt Chổi in qua mẩu giấy cần in, thiết bị sẽ chỉ mất 10 giây để in mực lên trang giấy. Phát minh đã được phát triển trong vòng 11 năm liền.

Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên
Ngàn Năm Hội Tụ" - Cặp áo dài thêu Rồng Phượng dài nhất Việt Nam
Những tấm gương năng động, sáng tạo
Những tấm gương năng động, sáng tạo
Lễ trao giải các dự án xuất sắc được tổ chức đêm 11/11 tại TP.HCM. Dự án “Xây dựng thư viện sách nói kỹ thuật số và trình đọc màn hình tiếng Việt” của giảng viên khiếm thị Đặng Hoài Phúc, thuộc Trung tâm tin học vì người mù Sao Mai, được đánh giá xuất sắc.

Sản phẩm có hình dáng trống đồng, cao 73cm, dài 63cm, ngang 23cm, nặng gần 30kg mang tên Quốc bình Thăng Long. Sác phẩm được thực hiện trong vòng 2 năm (từ 6.2008-7.2010),
Bình hoa hình dáng trống đồng lớn nhất Việt Nam
Bài 8
TIẾT 10
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
.I. D?T V?N D?:
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Khái niệm:
a. Năng động:
Theo em tính năng động, sáng tạo có những biểu hiện như thế nào?
b. Sáng tạo
2. Biểu hiện

 Say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động, cuộc sống...
Bài 8
TIẾT 10
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
.I. D?T V?N D?:
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Khái niệm:
a. Năng động:
b. Sáng tạo
2. Biểu hiện
Theo em, học như thế nào là năng động, sáng tạo?

Học như thế nào là thiếu năng động, thiếu sáng tạo?
Bài 8
TIẾT 10
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
.I. D?T V?N D?:
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Khái niệm:
a. Năng động:
b. Sáng tạo
2. Biểu hiện
III. BÀI TẬP
1. SGK/ 29
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
TIẾT 10
Bài 8
III. BÀI TẬP
3 SGK/ 30
Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào sau thể hiện tính năng động, sáng tạo?
Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.
Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh.
Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chỉ bảo.
Có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý kiến riêng của mình.
Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc.

NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
TIẾT 10
Bài 8
.I. D?T V?N D?:
II.N?I DUNG BI H?C
Khái niệm.
a. Năng động:
b. Sáng tạo:
2. Biểu hiện:
TỔNG KẾT
III. BÀI TẬP
1. Thế nào là năng động ?
2. Thế nào là sáng tạo ?
3. Theo em tính năng động, sáng tạo có những biểu hiện như thế nào?
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
TIẾT 10
Bài 8
.I. D?T V?N D?:
II.N?I DUNG BI H?C
Khái niệm.
a. Năng động:
b. Sáng tạo:
2. Biểu hiện:
TỔNG KẾT
III. BÀI TẬP
1. Thế nào là năng động ?
2. Thế nào là sáng tạo ?
3. Theo em tính năng động, sáng tạo có những biểu hiện như thế nào?
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
TIẾT 10
Bài 8
.I. D?T V?N D?:
II.N?I DUNG BI H?C
Khái niệm.
a. Năng động:
b. Sáng tạo:
2. Biểu hiện:
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
* Đối với bài học ở này:
- Học bài.
-Làm các bài tập: 1, 2 ,3 vào vở.
* Đối với bài học ở tiết tiếp theo
- Tìm hiểu phần 2 và 3 của bài : Năng đông, sáng tạo để tiết sau học tốt hơn.
- Tìm các câu ca dao, tục ngữ và danh ngôn nói về tính năng động, sáng tạo.
III. BÀI TẬP

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh lớp 9!
Tình huống:
Tình huống 1:
Trong giờ học môn mỹ thuật Nam thường đem bài tập môn toán hoặc tiếng anh ra làm.
Tình huống 2:
Ngồi học trong lớp, Thắng thường chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài, có điều gì không hiểu là Thắng mạnh dạn hỏi ngay và khi về nhà Thắng vận dụng những điều đã học vào cuộc sống
(?) Em có suy nghĩ gì về cách học của 2 bạn trên?
(?) Em sẽ học tập theo cách nào? Vì sao?
Một số tấm gương ở Việt Nam
Đinh Trần Nguyễn
Dưa hấu vuông
Tỉ phú diệt chuột
Trần Quang Thiều
Lê Văn Danh và Trần Quốc Hải
Máy bay tự chế
Thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy
Trong nhöõng haønh vi döôùi ñaây, haønh vi naøo khoâng theå hieän tính naêng ñoäng, saùng taïo?

a. Daùm laøm nhöõng vieäc khoù khaên maø ngöôøi khaùc neù traùnh;
b. Bieát suy nghó ñeå tìm nhieàu caùch giaûi quyeát khaùc nhau trong hoïc taäp vaø trong coâng vieäc;
c. Coù yù kieán rieâng vaø bieát baøy toû yù kieán rieâng cuûa mình;
d. Chæ laøm theo nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc höôùng daãn, chæ baûo.
“Phaûi neâu cao taùc phong ñoäc laäp suy nghó, ñoái vôùi baát kì vaán ñeà gì ñeàu phaûi ñaët caâu hoûi: “Vì sao?”, ñeàu phaûi suy nghó kó caøng”
(Lôøi daïy cuûa Baùc Hoà)
 
Gửi ý kiến