Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

ôn đọc hiểu thi tốt nghiệp 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Thiện
Ngày gửi: 21h:16' 22-03-2017
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO MY COURSE
CLASS 12A6
ACADEMIC YEAR: 2016-2017
TEACHER: NGUYEN HONG THIEN
MONDAY, MARCH 13th 2017
KIM’S GAME
WARM-UP
WHALE
Largest
Vulnerable
Creature
Similar
Tail
10
20
30
40
50
60
70
10
20
30
40
50
60
70
LESSON: READING SKILLS PRACTICE
A. READING SKILLS REVISION
B. READING SKILLS PRACTICE
MONDAY, MARCH 13th 2017
A. READING SKILLS REVISION
TYPES OF QUESTION IN READING PASSAGE
HOW TO IDENTIFY THE QUESTION
What is the topic of the passage?
What is the subject of the passage?
What is the main idea of the passage?
What is the author’s main point in the passage?
With what is the author primary concerned ?
Which of the following would be the best title?
What is the author’s main purpose in the passage?
Câu trả lời thường nằm ở đầu hoặc cuối mỗi đoạn văn.
Nếu ý chính không nằm cụ thể ở đầu hoặc cuối đoạn văn ta sẽ để lại làm cuối cùng sau khi đã dành thời gian trả lời các câu hỏi chi tiết.
Câu hỏi 1 và 2: Tìm ý chính của bài đọc (main idea) và mục đích của bài (purpose)
HOW TO ANSWER THE QUESTION
Câu hỏi 3: Nhận diện cách tổ chức ý tưởng hoặc bố cục chung hoặc thái độ (general organization or attitude)
Time order (Chronological order): trình tự thời gian
Dấu hiệu: Firstly, secondly, finally, next, then…
Cause and effect: nguyên nhân và hệ quả
Dấu hiệu: Because, since, as, lead to, due to, as a result, consequently...
Definition – example: Định nghĩa – ví dụ
Dấu hiệu: Define, mean, indicate, show...
Comparison and contrast: so sánh
Dấu hiệu: On one hand, on the other hand, more,
less, least, most...
Problem – solution: vấn đề - giải pháp
Dấu hiệu: Cause, result in, deal with….
HOW TO IDENTIFY THE QUESTION
According to the passage,……..
It is stated in the passage ………
The passage indicates that……..
Which of the following is true…..?
Câu hỏi 4: Xác định thông tin được nêu trong bài (stated detail)
Cách làm cụ thể:
Gạch chân key word, ý quan trọng trong bài
=> Dùng kỹ năng scanning để tìm đoạn phù hợp để đọc kỹ lấy thông tin
=> Đọc kỹ các câu chứa các từ khóa và ý trong câu hỏi cẩn thận
=> Loại những đáp án chắc chắn sai và lựa chọn đáp án đúng nhất trong các lựa chọn còn lại
Câu hỏi 5: Xác định thông tin KHÔNG được nêu trong bài (unstated details)
HOW TO IDENTIFY THE QUESTION
Which of the following is NOT stated...?
Which of the following is NOT mentioned...?
Which of the following is NOT discussed...?
Which of the following are false….?
All of the following are true EXCEPT...

Câu trả lời sẽ là thông tin không xuất hiện trong bài
Câu trả lời sẽ là câu sai so với bài

Cách làm cụ thể:
Gạch chân key word, ý quan trọng trong bài
Dùng kỹ năng scanning để tìm đoạn phù hợp để đọc kỹ lấy thông tin
Đọc kỹ các câu chứa các từ khóa và ý trong câu hỏi cẩn thận
Loại bỏ những lựa chọn được đề cập hoặc đúng so với bài đọc
Chọn phương án không được đề cập hoặc không đúng với bài đọc
Câu hỏi 6: Xác định thông tin này được đề cập ở đâu trong bài (Where question)
HOW TO IDENTIFY THE QUESTION
 Where is the passage…?
Câu trả lời sẽ là một vài dòng liền nhau trong bài chứa thông tin trong câu hỏi.
Câu hỏi 7: Suy luận, tìm hàm ý (Inference questions)
HOW TO IDENTIFY THE QUESTION
It is implied in the passage that…
It can be inferred from the passage that….
It is most likely that…..
What probably happened…..?
Câu trả lời:
Câu trả lời cho câu hỏi này thường dựa vào ý hiểu của mình đối với bài, tuy nhiên chúng ta có thể tìm theo trình tự bài đọc
Cách làm cụ thể:
Tìm từ chính (key words), then chốt của mỗi câu hỏi.
Đọc lướt (skimming) đọc lướt xem từ then chốt, ý then chốt nằm ở chỗ nào trong đoạn văn (thường theo thứ tự trong bài).
Đọc kỹ các câu văn chứa các từ, ý then chốt.
Tìm câu trả lời phù hợp theo đoạn văn.
Dùng phương pháp loại trừ loại phương án sai nhất, rồi chọn phương án đúng nhất trong các phương án còn lại.
Câu hỏi 8: Tìm từ hoặc cụm từ được nói đến hoặc quy chiếu đến trong đoạn văn
HOW TO IDENTIFY THE QUESTION
The pronoun “……” in line X refers to which of the following ?
The word ’’X’’ in the passage refers to...?
Câu trả lời:
Thường là các cụm từ nằm trong những câu trước hoặc trong chính câu chứa từ quy chiếu.
Câu hỏi 9: Câu hỏi từ vựng, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa (vocabulary)
HOW TO IDENTIFY THE QUESTION
What is the meaning of ‘’X’’ in line ‘’Y’’?
Which of the following word has the closest meaning with the ‘’X’’ in line ‘’Y’’?
Which of the following has the opposite meaning with the word’’X’ in line ‘’Y”?
Trả lời:
Dựa vào thông tin xung quanh từ được đưa ra để đoán nghĩa của từ
Cách làm cụ thể:
- Tìm từ đó ở trong bài đọc
- Đọc câu chứa từ đó cẩn thận
- Tìm các manh mối trong ngữ cảnh để giúp hiểu ý nghĩa của từ.
- Chọn đáp án mà ngữ cảnh thể hiện
Read the following passage and choose the best answer for each question
Whales are the largest animals in the world, and the gentlest creatures we know. Although the whale is very huge, it is not hindered at all by its size when it is in the water. Whales have tails that end like flippers. With just a gentle flick, it can propel itself forward. The skin of a whale is so smooth that it does not create any friction that can slow the whale down. A whale’s breathing hole is located on the top of its head, so it can breathe without having to completely push its head out of the water. Whales are protected from the cold seawater by body fat that is called blubber.
Whales live in the ocean but, in terms of behaviours, they are more similar to humans than fish. They live in family groups and they even travel in groups when they have to migrate from cooler to warmer waters. The young stay with their parents for as long as fifteen years. Whales are known not to desert the ill or injured members; instead, they cradle them.
When whales are in danger, there are people who go to great lengths to help them. One such case occurred in 1988, when three young whales were trapped in the sea. It was close to winter and the sea had begun to freeze over. Whales are mammals that require oxygen from the air, so the frozen ice was a great danger to them. All they had then was a tiny hole in the ice for them to breathe through. Volunteers from all over soon turned up to help these creatures. They cut holes in the ice to provide more breathing holes for the whales. These holes would also serve as guides for the whales so that they could swim to warmer waters.
(Adapted from http://www.englishdaily626.com?reading_comprehension)
READING PRACTICE
Question 1: Which of the following best describes the main idea of this passage?
A. Successful attempts to rescue whales all over the world
B. Some remarkable similarities of whales to humans
C. Whales as the largest, gentlest but vulnerable creatures
D. Whales as the only animals to live in warm water
Question 2: Whales can move easily in water thanks to their .
A. tail and blubber
B. size and head
C. tail and skin
D. skin and head
Question 3: Where is the whale’s breathing hole located?
A. On its head
B. On its back
C. On its face
D. On its tail
Question 4: According to paragraph 2, the author mentions all of the following to show that whales“are more similar to humans” EXCEPT ______.
they do not desert the ill or injured members.
they do not migrate from cooler to warmer waters.
they live in family groups and travel in groups.
the young stay with their parents for almost fifteen years
Question 5: The word “tiny” in paragraph 3 probably means ________.
A. very small
B. very deep
C. very fat
D. very ugly
Question 6: The word “they” in paragraph 3 refers to ________.
A. guides
B. holes
C. the whales
D. warmer waters
Question 7: According to the passage, why was the frozen ice on the sea surface a danger to whales?
Because they couldn’t swim in icy cold water.
Because they couldn’t eat when the weather was too cold.
Because whales couldn’t breathe without sufficient oxygen.
Because the water was too cold for them as they were warm-blooded.
LUCKY ANIMALS
10
20
30
40
50
60
70
10
20
30
40
50
60
70
lucky
animals
Question 1: Which of the following best describes the main idea of this passage?
A. Successful attempts to rescue whales all over the world
B. Some remarkable similarities of whales to humans
C. Whales as the largest, gentlest but vulnerable creatures
D. Whales as the only animals to live in warm water
lucky
animals
Question 2: Whales can move easily in water thanks to their .
A. tail and blubber
B. size and head
C. tail and skin
D. skin and head
lucky
animals
Question 3: Where is the whale’s breathing hole located?
A. On its head
B. On its back
C. On its face
D. On its tail
lucky
animals
Question 4: According to paragraph 2, the author mentions all of the following to show that whales “are more
similar to humans” EXCEPT ______.
they do not desert the ill or injured members.
they do not migrate from cooler to warmer waters.
they live in family groups and travel in groups.
the young stay with their parents for almost fifteen years.
lucky
animals
Question 5: The word “tiny” in paragraph 3 probably means __ .
A. very small
B. very deep
C. very fat
D. very ugly
lucky
animals
Question 6: The word “they” in paragraph 3 refers to ___ .
A. guides
B. holes
C. the whales
D. warmer waters
lucky
animals
Question 7: According to the passage, why was the frozen ice on the sea surface a danger to whales?
Because they couldn’t swim in icy cold water.
Because they couldn’t eat when the weather was too cold.
Because whales couldn’t breathe without sufficient oxygen.
Because the water was too cold for them as they were warm-blooded.
lucky
animals
Question 1: Which of the following best describes the main idea of this passage?
A. Successful attempts to rescue whales all over the world
B. Some remarkable similarities of whales to humans
C. Whales as the largest, gentlest but vulnerable creatures
D. Whales as the only animals to live in warm water
Question 2: Whales can move easily in water thanks to their .
A. tail and blubber
B. size and head
C. tail and skin
D. skin and head
Question 3: Where is the whale’s breathing hole located?
A. On its head
B. On its back
C. On its face
D. On its tail
Question 4: According to paragraph 2, the author mentions all of the following to show that whales“are more similar to humans” EXCEPT ______.
A. they do not desert the ill or injured members.
they do not migrate from cooler to warmer waters.
C. they live in family groups and travel in groups.
D. the young stay with their parents for almost fifteen years
ANSWER
Question 5: The word “tiny” in paragraph 3 probably means ________.
A. very small
B. very deep
C. very fat
D. very ugly
Question 6: The word “they” in paragraph 3 refers to ________.
A. guides
B. holes
C. the whales
D. warmer waters
Question 7: According to the passage, why was the frozen ice on the sea surface a danger to whales?
A. Because they couldn’t swim in icy cold water.
B. Because they couldn’t eat when the weather was too cold.
C. Because whales couldn’t breathe without sufficient oxygen.
D. Because the water was too cold for them as they were warm-blooded.
lucky
animals
homework
- review the passage
- translate the passage into vietnamese
- prepare the next period
 
Gửi ý kiến