Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 35. Ôn tập: Tự nhiên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ như vân
Ngày gửi: 19h:02' 16-11-2017
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 1 người (Đỗ như vân)
cùng nhau khám phá
Trò chơi bắt đầu
Đáp án : 50
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Cõu 1 : nờu k?t qu? c?a phộp tớnh sau :
20 + 30 = ?
0
Cõu 2 :
Mu?i l con v?t cú l?i hay cú h?i ?

Dỏp ỏn : cú h?i
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cõu 3
Di?n B hay P ?
.ụng hoa
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : B
Dỏp ỏn : 0
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cõu 4 :
S? bộ nh?t l s? no ...?
Cõu 5 :
K?t qu? l ?
3 + 5 =...
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : 8
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cõu 6
Cỏ s?ng ? dõu ?
Dỏp ỏn : du?i nu?c
Câu 7: Số lớn nhất có một ch? số
là số ..
Dáp án: 9
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cõu 8
Di?n ng hay ngh vo ch? ch?m ?
.?c
Dỏp ỏn : ng
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Cõu 9 :
H?ng ngy em thu?ng an m?y b?a?
Dỏp ỏn : 3
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cõu 10
di?n d hay r vo ch? ch?m ?
.a vo
Dỏp ỏn : r
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cõu 11 : di?n x hay s vo ch? ch?m ?
....ao xuy?n
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn: x
Cõu 12 :
ti?ng g gỏy nhu th? no ?
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn: ũ, ú , o

Câu 13: S? li?n tru?c s? 48 ?
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : 47
Cõu 14 :
con gỡ thu?ng g?i ngu?i th?c d?y ?
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : g tr?ng
Cõu 15 : m?u gỡ dõy ?
Dỏp ỏn : d?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cõu 16 : s? no bộ nh?t trong cỏc s?
s? sau l:
70, 40 , 20, 50, 30
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn: 20
cõu 17 : trong cỏc con v?t sau dõy con no di nh?t ?
(+) con r?n
(+) con du?ng
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : con du?ng
Cõu 18 : dỏp ỏn cõu sau l ?
45 + 35 = ..
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : 80
Cõu 19 : di?n ch hay tr ?
bỏnh . ung
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : ch
Cõu 20: 10 +0 = ?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : 10
Cõu 21 : My cú 3 qu? cam , Qu?nh cú 2 qu? cam . H?i c? 2 b?n cú bao nhiờu qu? cam ?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : 5 qu? cam
Cõu 22 : 23 + 2 = ?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : 25
Cõu 23
s? bộ nh?t cú hai ch? s? l .
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : 10

Cõu 24 : di?n k?t qu?
30 cm + 10 cm = .?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : 40 cm
Cõu 25 :
Tờn bi hỏt " cỏi cõy xanh xanh ." ?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : lý cõy xanh
Cõu 26 : mựa no d?p nh?t trong nam ?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : Mựa xuõn
cõu 27 : di?n d?u (<, >, =) : 50 - 10 .20
Dỏp ỏn : >
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Cõu 28
Ch?a d?u tiờn trong b?ng ch? cỏi l ?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn : a
Cõu 29
S? l?n nh?t cú 2 ch? s? l .
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dỏp ỏn: 99
Cõu 30 : 30 + 0 = . ?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
dỏp ỏn : 30
xin chõn thnh c?m on
Hội vui học tập
Chúc mừng chiến thắng
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác