Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Quỳnh Nga
Ngày gửi: 00h:05' 11-05-2021
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (Tiết 2)
Toán
Bài mới
a) 2057 x 13
428 x 125
3167 x 204
b) 7 368 : 24
13 498 : 32
285120 : 216
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
1
7
1
6
7
5
0
2
1
4
7
6
2
8
6
6
12
4
3
3
6
8
6
0
6
4
6
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
3
1
6
0
8
7
0
4
6
9
2
5
8
1
26
1
9
6
1
3
3
4
2
2
0
0
0
0
Bài 2: Tìm x
a) 40 x X = 1400 b) X : 13 = 205
X = 1400 : 40
X = 35
X = 205 x13
X = 2665
Bài 3. Viết số hay chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a × b = ... × a
a× 1 = ... × a = ...
(a x b) x c = a × (b x ...)
a× (b + c) = a x b + a x ...
a : ... = a
. : a = 1 ( a khác 0)
... : a = 0 ( a khác 0)
b
c
1
a
c
1
a
0
>
<
=
Bài 4
13 50…..135 x 100
257..….8762 x 0
15 x 8 x 37 …. 37 x 15 x 8
320: ( 16 X 2 )….320 :16 : 2
26 x 11…280
1600…….1 006
=
>
>
=
<
>
Bài 5: Một ô tô cứ đi 12 km thì tiêu hao hết 1 lít xăng, giá tiền 1lít xăng là 19000 đồng.Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường là 180 km
Bài giải:
Số lít xăng ô tô đó đi hết quãng đường 180km là :
: 12 = 15 ( l )
Số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi là:
19000 x 15 = 285000 (đồng )
Đáp số : 285 000 đồng
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
(Ti?t 3 - trang 164)
1. Tính giá trị của biểu thức: m + n; m - n; m x n; m : n, với : m = 952, n = 28
952 + 28 = 980
952 - 28 = 924
952 x 28 = 26656
952 : 28 = 34
Bài 2. Tính:
a) 12054 : (15 + 67)
b) 9700 : 100 + 36 x 12
= 12054 :
82
= 147
29150 - 136 x 201
27336
= 29150 -
= 1814
= 97 + 432
= 529
(160 x 5 - 25 x 4) : 4
= (800 - 100) : 4
= 700 : 4 = 175
Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 36 x 25 x 4
= 36 x (25 x 4)
= 36 x 100
= 3600
18 x 24 : 9
= (18 : 9) x 24
= 2 x 24
= 48
41 x 2 x 8 x 5 =
(41 x 8) x (2 x 5)
= 328 x 10
= 3280
Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
b) 108 x (23 + 7)
= 108 x 30
= 3240
215 x 86 + 215 x 14
= 215 x (86 + 14)
= 215 x 100
= 21500
53 x 128 - 43 x 128
= 128 x (53 - 43)
= 128 x 10
= 1280
4. Moät cöûa haøng tuaàn ñaàu baùn ñöôïc 319m vaûi, tuaàn sau baùn ñöôïc nhieàu hôn tuaàn ñaàu 76m. Hoûi trong hai tuaàn ñoù, trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu meùt vaûi, bieát raèng cöûa haøng môû cöûa taát caû caùc ngaøy trong tuaàn?
Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán?m vải
Tuần đầu:
Tuần sau:
Tóm tắt:
Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán? m vải
Tuần đầu:
Tuần sau:
Gợi ý :
Để tìm mỗi ngày trong hai tuần bán bao nhiêu mét vải ta làm thế nào?
Ta lấy tổng số m vải hai tuần (số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.
Bài giải:
Số mét vải tuần sau cửa hàng bán được là: 319 + 76 = 395 (m) Số mét vải cả hai tuần cửa hàng bán được là: 319 + 714 = 714(m) Số ngày cả hai tuần là: 7 x 2 = 14( ngày) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là: 714 : 14 = 51(m ) Đáp số: 51m vải
Bài giải
Đổi 2 tuần = 14 ngày
Số mét vải tuần sau bán được là:
319 + 76 = 395 (m)
Trung bình mỗi ngày bán được là:
(319 + 395) : 14 = 51(m)
Đáp số: 51m

Bài 5: Một hộp bánh giá 24000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền ?- Số tiền mua 2 hộp bánh = số tiền mua 1 hộp bánh × 2.
- Số tiền mua 6 chai sữa = số tiền mua 1 chai sữa × 6.
- Tính tổng số tiền mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa.
- Số tiền lúc đầu mẹ có = số tiền mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa + số tiền còn lại của mẹ.
Bài 5: Một hộp bánh giá 24000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền ?Số tiền mua hai hộp bánh là:
            24 000 × 2 = 48 000 (đồng)
Số tiền mua 6 chai sữa là:
          9800 × 6 = 58 800 (đồng)
Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:
          48 000 + 58 800 = 106 800 (đồng)
Số tiền mẹ có lúc đầu là:
          93 200 + 106 800 = 200 000 (đồng)
                              Đáp số: 200 000 đồng.


Bài giải
 
Gửi ý kiến