Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Our houses in the future. Lesson 7. Looking back & project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Quang Minh
Ngày gửi: 20h:36' 29-03-2019
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
UNIT 10. OUR HOUSE
IN THE FUTURE
Period 86. LOOKING BACK & PROJECT
Monday ……………
Unit 10. OUR HOUSE IN THE FUTURE
Looking back & Project
I. Revision
Mindmap
MINDMAP
OUR HOUSE IN THE FUTURE
Vocabulary
Grammar
Communication
Type of house in the future and appliances in the house
Talk about your dream house
Will for future and might for future possibility
Note: cho hs khái quát lại kiến thức của unit 10 bằng mindmap.
Dựa theo khung gv đưa ra, hs tự hoàn thiện mindmap của mình.
Monday ……………
Unit 10. OUR HOUSE IN THE FUTURE
Looking back & Project
I. Revision
Mindmap
II. Practice
Vocabulary
1
Choose the best two options
robot
hi-tech fridge
smart clock
automatic dishwasher
wireless TV
automatic washing machine
robot
hi-tech fridge
smart clock
automatic dishwasher
wireless TV
automatic washing machine
Vocabulary
2
Put the verb in the brackets into the present perfect
wash our clothes
watch TV programmes from space
travel without driver
change the way we sleep
wash our dish
Grammar
3
Complete the sentences with will or won’t
1.It’s Sunday tomorrow, so I   have to get up early.
2.When I see Tom tomorrow, I   invite him to our party.
3.You must meet Anna. I am sure you   like her.
4.We   start our dinner until Jack arrives.
5.I phone you when I get home from school.
6.Tony   pass his examination. He hasn’t done any work for it.
won‘t
will
will
won‘t
will
won‘t
1.I am still not sure where to go for my holiday. I    go to Da Lat.
2.The weather is not very good. It  rain this afternoon.
3.There     be a meeting on Friday because the teacher is ill.
4.Ann   come to the party tonight because she is busy.
5.Phong is thinking about what he will do on Sunday. He   go to a judo club or he    stay at home and study English.
might
might
might not
might not
might
Grammar
4
Complete the sentences with might or might not
might
Monday ……………
Unit 10. OUR HOUSE IN THE FUTURE
Looking back & Project
I. Revision
Mindmap
II. Practice
Communication
Examples:
1.    A: Will robots clean your house in the future?
       B: Yes, they will.
2.    A: Will super cars run on water in the future?
       B: No, they won’t.
Communication
5
Work in pairs. Using the information in 2, ask and answer the questions
Note: ycau hs tìm các từ khóa có thể thay đổi trong đoạn hội thoại mẫu. Nhấn key để check đáp án sau đó ycau hs tự thay đổi câu trả lời để tạo thành hội thoại mới.
robots clean your house in the future
super cars run on water in the future
Finished! Now I can...
Monday ……………
Unit 10. OUR HOUSE IN THE FUTURE
Looking back & Project
I. Revision
Mindmap
II. Practice
Communication
Project
Think about an appliance you would like to have in the future. Make a poster for your future appliance. Write details about the appliance on the poster
PROJECT
ROAD TO HOME
HƯỚNG DẪN CHƠI
Nhấn vào chú Rùa để Rùa nhảy vào 1 bục gỗ. Đến bục gỗ nào thì nhấn vào bục gỗ đó để hiện ra 1 câu hỏi. Vượt qua câu hỏi đó lại nhấn vào Rùa cho Rùa nhảy. Cứ như vậy Rùa sẽ trở về được ngôi nhà thân yêu của mình.
Ở giao diện câu hỏi, chọn đáp án bằng cách nhấn vào các chú Rùa đứng đầu mỗi đáp án. Không nhấn vào ô chứa câu trả lời.
Nhấn phím mũi tên quay về để trở lại trang chủ của GAME.
Khi trả lời hết số câu hỏi, Rùa đã về được tới nhà thì nhấn vào ngôi nhà gỗ để kết thúc trò chơi. Về trang giao bài tập về nhà.
D. hi-tech fridge
C. Smart clock
B. Super car
A. robot
D. Wireless TV
A. Automatic diswasher
B. Automatic washing machine
C. Smart clock
A. hi-tech fridge
C. robot
B. Smart clock
D. Wireless TV
D. robot
C. Wireless TV
A. Automatic dishwasher
B. hi-tech fridge
D. Smart clock
C. Wireless TV
B. Automatic washing machine
A. Automatic diswasher
D. Smart clock
A. Automatic dishwasher
B. Wireless TV
C. Automatic washing machine
A. houseboat
C. skyscraper
B. motorhome
D. UFO
D. houseboat
C. UFO
A. palace
B. motorhome
D. motorhome
A. skyscraper
B. UFO
C. houseboat
A. motorhome
C. skyscraper
B. houseboat
D. palace
Monday ……………
Unit 10. OUR HOUSE IN THE FUTURE
Looking back & Project
I. Revision
Mindmap
II. Practice
Communication
Project
III. Homework
 
Gửi ý kiến