Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hoa
Ngày gửi: 10h:16' 07-04-2019
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô giáo
PGD ĐÀO TẠO THANH OAi
về dự giờ thăm lớp
Giáo viên: Lê Thị Hoa


Môn : Lịch sử 7
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi:
1/ Nêu những nét chính về xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII?
2/ Hãy cho biết: lãnh đạo, căn cứ của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?
1771-1773
BÌNH THUẬN
QUẢNG NGÃI
RẠCH GẦM-XOÀI MÚT
AN KHÊ
NGHỆ AN
Nguyễn Nhạc hạ thành Quy Nhơn
QUY NHON

Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến
và chống quân xâm lược nước ngoài.
9- 1773
BÌNH THUẬN
QUẢNG NGÃI
RẠCH GẦM-XOÀI MÚT
AN KHÊ
NGHỆ AN
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
QUY NHƠN
BÌNH THUẬN
GIA ĐỊNH
QUẢNG NGÃI
CHÚA TRỊNH
CHÚA NGUYỄN
BÌNH THUẬN
QUẢNG NGÃI
RẠCH GẦM-XOÀI MÚT
AN KHÊ
NGHỆ AN
PHÚ XUÂN
THĂNG LONG
QUY NHƠN
BÌNH THUẬN
GIA ĐỊNH
QUẢNG NGÃI
CHÚA TRỊNH
CHÚA NGUYỄN
1783
Quảng nam
Bình thuận
1774

Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến
và chống quân xâm lược nước ngoài.
1774
Quân Trịnh
Quân Tây Sơn
CHÚ THÍCH:
Quân Nguyễn
CHÂN LẠP
XIÊM
Phú Yên

Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến
và chống quân xâm lược nước ngoài.
GIA ĐỊNH
1776 - 1783

Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến
và chống quân xâm lược nước ngoài.
1774
1783
THẢO LUẬN NHÓM
Câu hỏi:
Vì sao cuộc khởi nghĩa lật đổ chính quyền họ Nguyễn lan nhanh và giành được thắng lợi?
Đáp án:
- Do sức mạnh của nhân dân hưởng ứng cuộc khởi nghĩa → thể hiện lòng căm thù giai cấp phong kiến và sự đoàn kết dân tộc.
- Do tài trí của anh em Tây Sơn lãnh đạo phong trào.
THAÛO LUAÄN NHOÙM.
* Nhoùm 1, 2:
(?) Taïi sao Nguyeãn Nhaïc laïi giaûng hoøa vôùi quaân Trònh maø khoâng giaûng hoøa vôùi quaân Nguyeãn ?
* Nhoùm 3, 4:
(?) Quaân Trònh coù chaáp nhaän giaûng hoøa khoâng ? Taïi sao ?
BAØI 25, TIEÁT 54: PHONG TRAØO TAÂY SÔN
II. TAÂY SÔN LAÄT ÑOÃ CHÍNH QUYEÀN HOÏ NGUYEÃN VAØ ÑAÙNH TAN QUAÂN XAÂM LÖÔÏC XIEÂM:
1/ Laät ñoã chính quyeàn hoï Nguyeãn:
Lu?c d? quõn Xiờm xõm lu?c nu?c ta
Lược đồ trận Rạch Gầm - Xoài Mút:
RẠCH GẦM
RẠCH XOÀI
MÚT
SÔNG TIỀN
Sông tiền
Rạch
Chà Là
Rạch Gầm
Rạch
Xoài Mút
(Xoài Hột)
Chợ giưa
Binh đức
Mĩ tho
Kim sơn
Nghĩa quân Tây Sơn đánh tan thủy binh của quân Xiêm trên sông Tiền
Trận địa thủy chiến Rạch Gầm – Xoài Mút ngày nay
Cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền
CỒN THỚI SƠN
TP MỸ THO
Nơi đây, rạch Xoài Mút, xưa từng có những chiến thuyền c?a quân Tây Sơn đánh bại quân Xiêm. Nay từng chiếc thuyền đưa du khách ngắm cảnh trên sông Tiền.
TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM – XOÀI MÚT
Khu di tích chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút thuộc ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Khu di tích được khánh thành vào ngày 20/01/2005, nhân kỷ niệm 200 năm chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút.
Tượng đài anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ nằm ngay trung tâm của di tích. Tượng làm bằng đồng màu nặng 20 tấn, cao hơn 08m, được đặt trên bệ cao mô phỏng hình chiến thuyền do nhà điêu khắc Nguyễn Hải thực hiện.
Phong trào
Tây Sơn

Lật đổ chính
quyền họ Nguyễn
9/1773, nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn
1777 bắt giết được chúa Nguyễn
Giữa 1774, Tây Sơn mở rộng vùng kiểm soát
Chiến thắng
Rạch Gầm-
Xoài Mút
Nguyên
nhân
Diễn biến
Kết quả
Ý nghĩa
Do Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm
Giữa 1784, 5 vạn quân Xiêm
kéo vào nước ta
Là một trong những trận thủy chiến
lớn nhất
Phong trào Tây Sơn phát triển lên
một trình độ mới
Nguyễn Nhạc hòa hoãn với quân Trịnh ở phía Bắc
Do quân Xiêm âm mưu xâm lược
nước ta
1/ 1785, Nguyễn Huệ tiến quân vào
Gia Định, chọn Rạch Gầm – Xoài Mút
làm trận địa quyết chiến
Quân Xiêm đại bại
a) Lôïi duïng thuyû trieàu, duøng möu nhöû quaân ñòch vaøo traän ñòa phuïc kích,
b) Lợi dụng hai bên bờ sông có cây cối đặt phục binh.
c) Traän ñòa cuûa Ngoâ Quyeàn coù baõi coïc ngaàm.
d) Quân địch hung hăng đuổi theo, ta bất ngờ tấn công để tiêu diệt chúng.
X
X
X
X
e) Traän ñòa cuûa Nguyeãn Hueä lôïi dung nöôùc trieàu xuoâi.
X
BÀI TẬP
Bài tập 1: Nối các năm tương ứng với sự kiện cột bên.
GIẢI Ô CHỮ
1
Quân Tây Sơn đánh tan quân xâm lược Xiêm trên dòng sông này?
2
Tháng 9-1773, nghĩa quân Tây Sơn đã chiếm được phủ thành này?
4
Ai là người đã chỉ huy quân Tây Sơn đánh quân Xiêm?
5
Trong tình thế bất lợi, ai là người đã đưa ra đề nghị giảng hòa?
6
Sau khi tiến quân vào Gia Định, Nguyễn Huệ đã đóng đại bản doanh tại đâu?
3
3
Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong đóng tại nơi này?
7
Đây là một trong những cù lao lớn nhất tại Rạch Gầm – Xoài Mút?
8
9
Nguyễn Ánh đã cầu cứu vua nước nào để đánh quân Tây Sơn?
Ai là người cầu cứu vua Xiêm đưa quân xâm lược nước ta?
T
H

Y
C
H
I

N
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẬN RẠCH GẦM – XOÀI MÚT
Lựa chọn câu hỏi:
Đáp án:
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 1: Phủ thành mà nghĩa quân Tây Sơn hạ năm 1773?
Câu 2: Tên của một con sông đã diễn ra trận thủy chiến lịch sử?
Câu 3: Ai là người chỉ huy trận Rạch Gầm – Xoài Mút?
Câu 4: Từ năm 1776 đến 1783, nghĩa quân Tây Sơn mấy lần tiến quân vào Gia Định?
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 5: Ai là người đứng đầu nghĩa quân Tây sơn ở giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa?
Câu 6: Ai là người tạo điều kiện, cơ hội cho quân Xiêm xâm lược nước ta ?
1
2
3
4
5
6
Hướng dẫn
về
nhà
H?c bi, n?m v?ng n?i dung bi h?c.
- Tr? l?i cõu h?i SGK /125.
- Chu?n b? ti?p bi 25 ph?n III - "Tõy Son l?t d? chớnh quy?n h? Tr?nh".

 
Gửi ý kiến