Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hoang Bach (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:20' 25-04-2009
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 766
Số lượt thích: 1 người (HT Diệu Châu)
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH
KI?M TRA BAI CU
Cađu hoi l:
Hay cho bieât vai tro cụa C.Mac va AÍngghen trong vieôc thanh laôp oăng minh nhng ngi coông sạn?
Cađu hoi 2:
Noôi dung c bạn va y ngha lch s bạn tuyeđn ngođn cụa ạng Coông sạn?
Bai 38
QUOÂC TEÂ TH NHAÂT VA COĐNG XA PARI 1871
I. QUOÂC TEÂ TH NHAÂT
1. Hoan cạnh ra i.
Hay trnh hoan cạnh ra i QT I?
- Gia theâ ky XIX oôi ngu cođng nhađn theđm ođng ạo va taôp trung cao. Giai caâp t sạn taíng cng ap bc boc loôt.
- aău thaôp nieđn 60 cụa theâ ky XIX phong trao aâu tranh cụa cođng nhađn phúc hoăi nhng vaên trong tnh tráng phađn tan, chu ạnh hng cụa nhieău khuynh hng phi vođ sạn.
- Thc teâ aâu tranh, cođng nhađn nhaôn thaây tnh tráng bieôt laôp cụa phong trao moêi nc keât quạ con hán cheâ
Hoan cạnh o aịt ra yeđu caău g oâi vi phong trao CN
Yeđu caău thanh laôp moôt toơ chc Quoâc teâ lanh áo oan keât phong trao cođng nhađn quoâc teâ cac nc.
- Ngay 28/9/1864 Quoâc teâ th nhaât thanh laôp tái Luađn ođn vi s tham gia cụa C.Mac.
Moôt soâ hnh ạnh PTCN TK XIX
2. Hoát oông cụa Quoâc teâ th nhaât
Bai 38
QUOÂC TEÂ TH NHAÂT VA COĐNG XA PARI 1871
I. QUOÂC TEÂ TH NHAÂT
1. Hoan cạnh ra i.
Trnh bay nhng hnh thc hoát oông cụa QTI
- Thođng qua cac ky ái hoôi. Nhaỉm truyeăn ba hóc thuyeât Mac, choâng lái t tng leôch lác trong noôi boô, thođng qua nhng ngh quyeât quan tróng.
Ạnh hng cụa Quoâc teâ th nhaât cụa QTI?
Cođng nhađn cac nc tham gia ngay cang nhieău vao cac cuoôc aâu tranh chnh tr, cac toơ chc cođng oan ra i.
- Ạnh hng cụa Quoâc teâ th nhaât:
2. Hoát oông cụa Quoâc teâ th nhaât
Bai 38
QUOÂC TEÂ TH NHAÂT VA COĐNG XA PARI 1871
I. QUOÂC TEÂ TH NHAÂT
1. Hoan cạnh ra i.
- Vai tro QTI trong phong trao CN
Vai tro cụa QT I trong PT CN
+ Truyeăn ba roông rai chụ ngha mac trong phong trao cođng nhađn quoâc teâ.
+ oan keât, thoâng nhaât lc lng cụa vođ sạn quoâc teâ di ngón c chụ ngha Mac-Leđnin aâu tranh giại phong loai ngi khoi ach ap bc boc loôt.
Bai 38
QUOÂC TEÂ TH NHAÂT VA COĐNG XA PARI 1871
I. QUOÂC TEÂ TH NHAÂT
II. COĐNG XA PARI 1871
Nhom 1:Trnh bay hoan cạnh bung noơ CXPari
Nhom 3: Chng minh CXPari la nha nc kieơu mi.
Nhom 2:Trnh bay dieên bieân CXPari.
Hoát oông nhom
1.Cuoôc cach máng ngay 18/3/1871 va s thanh laôp cođng xa
- Nguyeđn nhađn bung noơ CM
+ Mađu thuaên voân co cụa xa hoôi t bạn ngay cang sađu saĩc, táo ieău kieôn cho cođng nhađn aâu tranh.
+ S thaât bái cụa Phap trong cuoôc aâu tranh Phap - Phoơ lam cho nguyeđn nhađn caím phaên cheâ oô thoâng tr tieân ti laôt oơ eâ cheâ II.
+ S phạn oông cụa giai caâp t sạn Phap cp oát thanh quạ cach máng cụa quaăn chung, aău hang c eơ an ap quaăn chung.
Cuoôc cach máng ngay 18/3/1871
Cuoäc caùch maïng ngaøy 18/3/1871
Cach máng bung noơ 18/3
Cac chieân sy cođng xa Pari
Thođng bao cụa cođng xa
Bai 38
QUOÂC TEÂ TH NHAÂT VA COĐNG XA PARI 1871
I. QUOÂC TEÂ TH NHAÂT
II. COĐNG XA PARI 1871
1.Cuoôc cach máng ngay 18/3/1871 va s thanh laôp cođng xa
- Dieên bieân:
- Nguyeđn nhađn bung noơ CM
+ Ngay 18/3/1871 Quoâc dađn quađn chieâm cac c quan chnh phụ va cođng s, lam chụ thanh phoâ, thanh laôp cođng xa. Laăn aău tieđn tređn theâ gii chnh phụ thuoôc veă giai caâp vođ sạn.
+ Toan quađn chnh phụ phại thao cháy veă Vecxai, chnh quyeăn giai caâp t sạn b laôt oơ.
Cođng xa Pari
Bai 38
QUOÂC TEÂ TH NHAÂT VA COĐNG XA PARI 1871
II. COĐNG XA PARI 1871
1.Cuoôc cach máng ngay 18/3/1871 va s thanh laôp cođng xa
I. QUOÂC TEÂ TH NHAÂT
2. Cođng xa Pari - Nha nc kieơu mi
- Ngay 26/3/1871 cođng xa c thanh laôp, c quan cao nhaât la Hoôi oăng cođng xa c baău theo nguyeđn taĩc phoơ thođng aău phieâu.
- Nhng vieôc lam tieân boô cụa cođng xa:
+ Quađn oôi cạnh sat cu b giại tan, thay vao o la cac lc lng vu trang nhađn dađn, nha th tach khoi trng hóc.
+ Thi hanh nhieău chnh sach tieân boô : cođng nhađn c lam chụ nhng x nghieôp co chụ bo troân, kieơm soat cheâ oô tieăn lng, giạm lao oông ban eđm.
Hoôi oăng cođng xa
Uy ban
Uy ban
Uy ban
Uy ban
Uy ban
Uy ban
S oă nha nc cođng xa
Cođng xa Pari la moôt Nha nc kieơu mi do dađn va v dađn
Bai 38
QUOÂC TEÂ TH NHAÂT VA COĐNG XA PARI 1871
II. COĐNG XA PARI 1871
1.Cuoôc cach máng ngay 18/3/1871 va s thanh laôp cođng xa
I. QUOÂC TEÂ TH NHAÂT
- Nhng vieôc lam tieân boô cụa cođng xa:
- Y ngha cụa CX Pari
+ Cođng xa Pari eơ lái nhieău bai hóc kinh nghieôm quy bau cho giai caâp vođ sạn: Toơ chc lanh áo cac taăng lp nhađn dađn.
Em co nhaôn xet g veă vieôc
lam cụa Cođng xa?
Y ngha cụa Cođng xa?
Thành viên Công xã Paris bị xử tử
S keât bai hóc
Hoan cạnh s ra i, qua trnh hoát oông va tac dúng cụa Quoâc teâ th nhaât oâi vi phong trao cođng nhađn?
Nguyeđn nhađn dieên bieân cuoôc cach máng ngay 18/3/1871 va s thanh laôp Cođng xa Pari?
Nhng vieôc lam chng to cođng xa Pari la Nha nc kieơu mi?
Cađu 3:
Cađu 2:
Cađu 1:
Chúc các em học tập tốt
BÀI H?C ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến