Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. An excursion

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Huấn
Ngày gửi: 09h:38' 10-11-2011
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 2684
Số lượt thích: 1 người (Trần Ngọc Quyên )
Welcome to our class 10a9
Teacher: Nguyen Thi Ngoc Huan
WARM - UP (06 minutes)
STAGE 1: BEFORE YOU SPEAK (12 minutes)
* Activity 1: Game: Guessing Words
* Activity 2: Presenting vocabulary
* Activity 3: Useful expressions
STAGE 2: WHILE YOU SPEAK (18 minutes)
* Task 1: Read aloud the information about the participants
* Task 2: (Pair work) Conducting conversations
STAGE 3: AFTER YOU SPEAK (8 minutes)
Talking about your favourite seat
HOMEWORK (01 minutes)1.I will tell you about the .....for our class trip. (4 letters)
Game: Crosswords
P
L
A
N
b
O
a
t
2. - It is smaller than a ship. What is it ?
- It is a ....
(4 letters)
3. Some people often get travelling ... when they travel by car or ship. (8 letters)
s
i
c
k
n
e
s
s
4. Come in! Take a ... , please. (4 letters)
s
e
a
t
Lake Michigan is one of the five Great Lakes in North America.
B. SPEAKING
UNIT 6: AN EXCURSION
They’re going on a boat trip
on Lake Michigan
Vocabulary.
1. sundeck (n):
boong tàu
2. get sunburnt (v):
rám, cháy nắng
3. travel sickness (n):
4. air-conditioned ><
non air-conditioned
5. refreshment (n): phòng ăn uống, giải khát trên tàu
6. occupied (adj) = being in use
đang có người sử dụng
Vocabulary.
1. sundeck (n):
[sʌn dek] boong tàu
2. get sunburnt (v):
[sʌn bə:nt] rám, cháy nắng
4. travel sickness (n):
5. air-conditioned (a) ><
non air-conditioned (a)
6. refreshment (n): [ri`fre∫mənt]
7. occupied (adj)
đang có người sử dụng
3. suffer from (v):
[`sʌfə frɔm] bÞ, ®au
[`trævl`siknis] Say tµu, xe
[`e?k?n`di?nd] Có (không) trang bị máy lạnh
[,nɔn `eəkən`di∫nd]
[`ɒkjʊpaid]
phòng ăn uống,
giải khát trên tàu
Vocabulary.
1. sundeck (n):
boong tàu
2. get sunburnt (v):
rám, cháy nắng
3. travel sickness (n):
4. air-conditioned ><
non air-conditioned
5. refreshment (n): phòng ăn uống, giải khát trên tàu
6. occupied (adj) = being in use
đang có người sử dụng
Vocabulary - Checking
1. sundeck (n):
[sʌn dek] boong tàu
2. get sunburnt (v):
[sʌn bə:nt] rám, cháy nắng
4. travel sickness (n):
5. air-conditioned (a) ><
non air-conditioned (a)
6. refreshment (n): [ri`fre∫mənt]
7. occupied (adj)
đang có người sử dụng
3. suffer from (v):
[`sʌfə frɔm] bÞ, ®au
[`trævl`siknis] Say tµu, xe
Có (không) trang bị máy lạnh
[,nɔn `eəkən`di∫nd]
[`ɒkjʊpaid]
phòng ăn uống,
giải khát trên tàu
[`eəkən`di∫nd]
B. SPEAKING

Ex: I think Mary should sit in section B
1. Suggestion
- I think + S + should + sit in section ....
2. Agreement
I quite agree with you. / Great! / That’s a good idea.
3. Disagreement
- That’s a good idea, but...
- That’s not a good idea, because...
- I don’t think that’s a good idea, because...
- I don’t think so, because...
Suggested expressions:
Pre-speaking
UNIT 6: AN EXCURSION
- Put + O + in + seat ....
Ex: Put her in seat 16
Not want to sit on the sundeck
- Need to see all students
Want to be near Mary
- Not want to get sunburnt
Suffer from travel sickness
- Need plenty of fresh air
Like to sit on the sun
- Want to be himself
Not like air- conditioning
- Like to take photographs
Want to have a good view
Unit 6: An excursion – B. Speaking
Task 1.
While-speaking
Task 2: Study the seat plan and decide the best seats for each person.
A: air conditioned
B: non-air conditioned
C: sundeck
R: refreshment
T: toilet
Suffer from travel sickness
Need plenty of fresh air
→ Section B/ seats 20,26,31,32,37
A. Well, I think Mary should sit in section B.
B. Yes. Put her in seat 16.
No. That’s not a good idea because Susan wants to sit near her.
B. OK. Then seat 37 would be better.
Task 2: Study the seat plan and decide the best seats for each person.
A: air conditioned
B: non-air conditioned
C: sundeck
R: refreshment
T: toilet
Susan – Section B – Seats: 33, 34, 36
A. Well, I think Susan should sit in section B.
B. Yes. Put her in seat 36.
I quite agree with you because she wants to sit next to Mary.
Want to be near Mary
- Not want to get sunburnt
C
B
37
36
1,4,5,9
1,9,12
1,4,5,9
C
C
B
A
46,41,43
Model
I think I would like to sit in section C in seat 5, because I want to have a good view and I like taking photographs.
Post - speaking

Which seat do you think the most suitable for you? Why?
- Learn by heart the new words and useful expressions.
- Prepare the part C. LISTENING for the next period.
HOMEWORK
UNIT 6: AN EXCURSION

.
Thanks for your attention!
Goodbye!
 
Gửi ý kiến