Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Nho Việt
Ngày gửi: 06h:12' 26-11-2020
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 0 người
MÔN LỊCH SỬ 7
Trường Tiểu học&THCS Tân Bình
GV: Quách Thị Hương
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Quân đội nhà Trần được tổ chức như thế nào?
Có 2 bộ phận: Cấm quân và quân ở các lộ
2.Việc xây dựng quân đội nhà Trần có điểm gì giống và khác với thời Lý?
- Tuyển dụng theo chính sách: ngụ binh ư nông
- Theo chủ trương: quân cốt tinh nhuệ không cốt đông
Giống nhau:
Khác nhau:
+ Quân đội có hai bộ phận
+ Chính sách: Ngụ binh ư nông
+ Cấm quân tuyển chọn những người khoẻ mạnh ở quê hương họ Trần
+ Chủ trương: Cốt tinh nhuệ không cốt đông
Bài 14
BA LẦN KHÁNG CHIẾN
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN
( THẾ KỈ XIII)
Tiết : 24
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1.Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
MÔNG CỔ
Bản đồ thế giới và Mông cổ
Việt Nam
Liªn Bang Nga
Pháp
Thuỵ Điển
Tây Ban Nha
Trung Quốc
Ca Dăcxtan
Canađa
Hoa Kỳ
Braxin
Ả rập
Ấn độ
Nam Phi
ÔxTrâylia
Chân dung
Thiết Mộc Chân
(Thành Cát Tư Hãn )
người thiết lập
đế chế
Mông Cổ
Quân mông cổ phá thành Bát đa
Sự bành trướng của đế quốc Mông Cổ
Quân Mông Cổ với lực lượng mạnh và hiếu chiến đã tiến hành xâm lược và thống trị nhiều nước ở châu Á, châu Âu. Câu thơ “ không có một dòng suối, một con sông nào không tràn đầy nước mắt chúng ta, không còn một ngọn núi, một cánh đồng nào không bị quân Mông Cổ giày xéo” nhà thơ Ác mê ni (1210- 1290)
Diện tích: 35 triệu km2
Dân số: gần 50% dân số thế giới
Mông Cổ
Liên Bang Nga
Trung Quốc
Thái Bỡnh Dương
Việt Nam
Ca Dăcxtan
Pháp
Thuỵ Điển
Tây Ban Nha
Ả rập
Ấn độ
Nam Phi
ÔxTrâylia
Để thực hiện mưu đồ bành truo?ng xuống phía Nam, vua Mông Cổ đã có hành động gì ?
1257 vua Mông Cổ thu?c hi?n muu đồ xâm lược Nam Tống để chiếm toàn bộ Trung Quốc rộng lớn. Để thực hiện tham vọng đó chúng cho Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy xâm chiếm Đại Việt.
Bài 14
BA LẦN KHÁNG CHIẾN
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN
(THẾ KỈ XIII)
Tiết 23
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1.Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
Quân Mông cổ xâm lược Dại Việt nhằm mục đích gỡ?
.
Bài 14
BA LẦN KHÁNG CHIẾN
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG- NGUYÊN
( THẾ KỈ XIII)
Tiết 23
I - CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ ( 1258)
1.Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
- Quân Mông Cổ xâm lược Đ¹i ViÖt và dïng Đ¹i ViÖt lµm bµn ®¹p tÊn c«ng lªn phÝa nam Trung Quèc tiêu diÖt Nam Tèng.

Quân Mông cổ xâm lược Dại Việt nhằm mục đích gỡ??Trước khi xâm lược nước ta quân Mông Cổ đã có hành động gì?
-Đưa thư đe doa? và dụ hàng.
?Thái độ của vua Trần như thế nào ?
-Vua Trần 3 lần bắt giam sứ giả Mông Cổ
?Thái độ của vua Trần với hành động đó da~ thể hiện điều gì ?
-Thể hiện thái độ kiên cường của nhân dân ta luôn sẳn sàng chiến đấu chống quân xâm lược
2.Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ

1.Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
Đøng tr­íc nguy c¬ qu©n M«ng cæ sang x©m l­îc, Vua t«i nhµ TrÇn ®· làm gì ®Ó ®èi phã ?
a.Nhà Trần chuẩn bị
Ban lệnh sắm su?a vũ khí
Các đội dân binh được thành lập, ngày đêm tập luyện võ nghệ
b.Diễn biến
? Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ?
1/1258 (3 v¹n qu©n)
29/1/1258
Bạch Hạc
Bình Lệ Nguyên
Phù Lỗ
THĂNG LONG
Đông Bộ Đầu
THIÊN MẠC
(Duy Tiên – Hà Nam)
Quy Hoá
2/ Nhaø Traàn chuaån bò tieán haønh vaø khaùng chieán choáng quaân Moâng Coå :
a/ Chuaån bò :
- Cuoái 1257 caû nöôùc saém söûa vuõ khí.
Các ñoäi dân binh ngaøy ñeâm luyeän taäp.
b/ Dieãn bieán :
* Giaëc :
- Thaùng 1-1258: 3 vaïn quaân Moâng Cổ do Ngoät Löông Hôïp Thai chæ huy theo ñöôøng Soâng Thao qua Baïch Haïc ñeán Bình Leä Nguyeân sau ñoù tieán vaøo Thaêng Long.
- Khoâng laâu sau thì laâm vaøo khoù khaên.
* Ta :
Rút khỏi Thăng Long, thöïc hieän “ vöôøn khoâng nhaø Troáng”
- 29–1–1258,Chôùp thôøi cô, ta phaûn coâng lôùn ôû Ñoâng Boä Ñaàu.


Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ
Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ
Cuộc phản công của quân dân nhà Trần đã dành kết quả như thế nào?
c.Kết quả :
- Quân Mông Cổ thua trận, rút chạy về nước.
- Nhà Trần luôn chăm lo bồi dưỡng sức dân, phát triển kinh tế, xây dựng quân đội mạnh.
- Chuẩn bị kháng chiến chu đáo: Cả nước sắm sửa vũ khí, thành lập các đội dân binh, ngày đêm tập luyện võ nghệ.
- Có nghệ thuật đánh giặc thông minh, sáng tạo, biết chớp thời cơ giành thắng lợi.
- Tinh thần đoàn kết, quyết chiến của cả dân tộc.
- Sự lãnh đạo tài giỏi của vua Trần và các tướng lĩnh.
Câu hỏi thảo luận : Vì sao quaân Moâng Coå maïnh maø vaãn bò quaân ta ñaùnh baïi ?
2. Tướng giặc chỉ huy quân Mông Cổ xâm lược nước ta (1258).... ?
3. Nhân dân Thăng Long đã thực hiện chủ trương gì để đánh giặc?
4. Quân Mông Cổ tiến đánh nước ta theo đường.... ?
5. Vua Trần đã có hành động gì với sứ giả Mông Cổ ?
6. Đầu năm 1258, nước ta phải chống lại quân xâm lược... ?
7. Quân dân nhà Trần đã phản công đánh bại quân Mông Cổ ở ... ?
8. "Đầu thần chua rơi xuông đất,..." là câu nói của........ ?
9.Quân Mông Cổ trên đường rút chạy bị chặn đánh ở..... ?
Q U Y H OÙ A
Đ Ạ I V I Ệ T
N G Ộ T L Ư Ơ N G H Ơ P T H A I
V Ư Ờ N K H Ô N G N H À T R Ố N G
S Ô N G T H A O
B Ắ T G I A M
M Ô N G C Ổ
Đ Ô N G B Ộ Đ Ầ U
T R Ầ N T H U Đ Ộ
1.Để tiêu diệt Nam Tống, vua Mông Cổ quyết định xâm lược.... ?
A
I
T
G
T
T
Ô
N

H
N
R
TRẦN THÁI TÔNG
Hướng dẫn về nhà :
Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài.
Tập trình by diễn biến cuộc kháng chiến trên lược đồ.
Sưu tầm các câu truyện về cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên.
Đọc trước phần II; Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
GIỜ HỌC KẾT THÚC,
TẠM BIỆT CÁC EM !
 
Gửi ý kiến