Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 15h:46' 22-11-2022
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 1356
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Khi đặt hai nam châm lại gần nhau thì chúng tương tác với
nhau như thế nào?
Hai từ cực của hai nam châm đặt gần nhau:
- Cùng tên thì chúng đẩy nhau.
- Khác tên thì chúng hút nhau.
Câu 2: Xác định tên các từ cực của nam châm ở hình bên dưới?

S

N

S

N

Ở vật lí lớp 7 ta đã biết dòng điện chạy
qua cuộn dây có tác dụng từ.
Nếu dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay
dây dẫn có hình dạng bất kì thì nó có tác
dụng từ hay không?
Công tắc

Cuộn dây
Nguồn điện
+

-

BÀI 22: TÁC DỤNG TỪ CỦA
DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG
I. LỰC TỪ

1. Thí nghiệm (H 22.1 SGK)
A

B

C1: Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm
khi đóng công tắc K?

A

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG
I. LỰC TỪ:
1. Thí nghiệm:

A

- Đóng khoá K, kim nam châm bị lệch khỏi phương Bắc – Nam địa lí
- Mở khoá K, kim nam châm trở về vị trí ban đầu.
- Đổi chiều dòng điện: kim nam châm cũng bị lệch nhưng ngược chiều với
phương ban đầu.
- Tăng cường độ dòng điện trong mạch, góc lệch của kim nam châm tăng.
5

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG
I. LỰC TỪ:
1. Thí nghiệm:

A

Kim nam châm lệch đi chứng tỏ điều gì?
Dòng điện tác dụng lực (còn gọi là lực từ) lên kim nam
Làm thí
châm
đặtnghiệm
gần nó.với dây dẫn có hình dạng bất kì cũng có
kết quả tương tự.

6

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

I. Lùc tõ:

Dßng ®iÖn qua d©y dÉn th¼ng hay d©y dÉn cã
hình d¹ng bÊt kú ®Òu x¶y ra t¸c dông lùc (gäi
lµ lùc tõ) lªn kim nam ch©m ®Æt gÇn nã. Ta nãi
r»ng dßng ®iÖn cã t¸c dông tõ.

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

III. Vận dụng C4 : Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào để
phát hiện ra trong dây dẫn có dòng điện hay không?
* Đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu:

+ Kim nam châm không có hiện tượng
gì chứng tỏ trong dây dẫn không có
dòng điện chạy qua
+ Kim nam châm bị lệch đi chứng tỏ
trong dây dẫn có dòng điện,

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG
I./ LỰC TỪ:
II./ TỪ TRƯỜNG:

Nam châm thử

1. Thí nghiệm:

Một KNC (gọi là nam châm
thử) được đặt tự do trên trục
thẳng đứng, đang chỉ hướng
Nam-Bắc. Đưa nó đến các vị
C2.
Có hiện
gì xảy ra
với kimQuan
nam châm?
sát hiện tượng khi
trí khác
nhautượng
xung quanh
dây
đưa kim nam châm xung
dẫn có dòng điện hoặc xung
- Kim nam châm lệch khỏi hướng
Nam
- Bắccó dòng
quanh
dây
dẫn
quanh nam châm.
điện.

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG
Thí nghiệm hình 22.1 được gọi là TN
Ơ-xtet. Phát kiến của Ơ-xtet về sự
liên hệ giữa điện và từ vào năm 1820
đã mở đầu cho bước phát triển mới
của điện từ học thế kỷ XIX và XX.
Thí nghiệm của Oersted là cơ sở cho
sự ra đời của động cơ điện

Hans Christian Oersted
(1777 – 1851)

BÀI 22: T¸c dông tõ cña dßng ®iÖn- Tõ tr­êng

/ Lùc tõ :
1. ThÝ nghiÖm :
2. KÕt luËn :
II/ Tõ tr­êng :
1. ThÝ nghiÖm

Mét kim nam ch©m (gäi lµ nam ch©m thö) ®­îc ®Æt tù do trªn trôc
th¼ng ®øng, ®ang chØ h­íng Nam-B¾c. Đưa nã ®Õn c¸c vÞ trÝ kh¸c
nhau xung quanh d©y dÉn cã dßng ®iÖn hoÆc xung quanh thanh
nam ch©m.

C2: Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm, khi đưa
nó đến các vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có
dòng điện?

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG
I.Lực từ:

HOẠT ĐỘNG NHÓM

II. Từ trường:
1.Thí nghiệm:
Nam

Bắc

- Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam – Bắc.

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG
I./ LỰC TỪ:
II./ TỪ TRƯỜNG:
1. Thí nghiệm:

-

+

Các em làm thí nghiệm đưa kim nam châm đến các vị trí
khác nhau xung quanh thanh nam châm.
C2. Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm?
Hiện tượng xảy ra đối với kim nam
châm trong thí nghiệm chứng tỏ
không gian xung quanh nam châm,
xung quanh dòng điện có lực từ tác
dụng lên KNC đặt trong nó. Ta nói
không gian đó có từ trường.
13

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNGI/ Lùc tõ :
II/ Tõ tr­Ờng :
1. ThÝ nghiÖm

C3: Ở mçi vÞ trÝ, sau khi nam
ch©m ®· ®øng yªn, xoay cho nã
khái hướng võa x¸c ®Þnh, bu«ng
tay. NhËn xÐt h­íng cña kim nam
ch©m sau khi ®· trë l¹i vÞ trÝ c©n
b»ng.

- Kim nam ch©m lu«n lu«n chØ mét hướng x¸c ®Þnh

bài 22: T¸c dông tõ cña dßng ®iÖn- Tõ tr­êng
I/ Lùc tõ :
II/ Tõ tr­êng :

1. ThÝ nghiÖm
2. KÕt luËn
- Kh«ng gian xung quanh nam
ch©m, xung quanh dßng ®iÖn cã

Kh«ng gian xung quanh nam
kh¶ năng t¸c dông lùc tõ lªn kim
ch©m, xung quanh dßng ®iÖn cã tõ
nam ch©m ®Æt trong nã. Ta nãi
tr­êng
trong kh«ng gian ®ã cã tõ tr­êng.
- T¹i mçi vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong tõ tr­
êng cña thanh nam ch©m hoÆc cña
dßng ®iÖn, kim nam ch©m ®Òu chØ
mét h­íng x¸c ®Þnh.

HiÖn t­îng x¶y ra ®èi víi
kim nam ch©m trong thÝ
nghiÖm trªn chøng tá
kh«ng gian xung quanh
dßng ®iÖn, xung quanh
nam ch©m cã gì ®Æc
biÖt?

I/ Lùc tõ :
II/ Tõ tr­ƯỜng :
1.ThÝ nghiÖm
2. KÕt luËn

Qua
c¸c
thÝbiÕt
nghiÖm
trªn, ta cã thÓ nhËn biÕt tõ tr­ờng
3.
C¸ch
nhËn
tõ trường:
b»ng c¸ch nµo?
- Dïng kim nam ch©m ®Ó nhËn biÕt tõ tr­êng.

- Dïng
N¬i nµokim
trongnam
kh«ngch©m
gian cã lùc tõ t¸c dông lªn kim nam ch©m thì n¬i
®ã cã tõ trường.

C¸c em xem l¹i thÝ nghiÖm

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG
Trong không gian, từ trường và điện trường tồn tại trong một trường
thống nhất là điện từ trường. Sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ
trường biến thiên trong không gian.
Các sóng radio, sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia gamma
cũng là sóng điện từ. Các sóng điện từ truyền đi mang theo năng lượng.
Năng lượng sóng điện từ phụ thuộc vào tần số và cường độ sóng.

Sử dụng điện thoại di động đúng
cách, không sử dụng đàm thoại
quá lâu để giảm thiểu tác hại của
sóng điện từ đối với cơ thể, tắt
điện thoại khi ngủ hay để xa
người.
Tăng cường sử dụng truyền hình
cáp, điện thoại cố định, chỉ sử
dụng điện thoại di động khi cần
thiết

18

Xây dựng đường dây cao thế, các trạm phát sóng điện từ xa khu dân
cư; Giữ khoảng cách giữa các trạm phát sóng phát thanh truyền
hình một cách thích hợp

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

- Từ trường thường được phát hiện ở khu vực:

- Lân cận các đường dây cao thế.

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

Từ trường thường được phát hiện ở khu vực:

- Các dây tiếp đất
của các thiết bị
điện..

- Khu vực xung quanh thiết
bị điện đang vận hành: màn
hình máy vi tính, đồng hồ
điện, máy sấy tóc, điện thoại
di động….

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

 Rùa biển, Cá hồi nhờ vào từ trường Trái đất
để tìm chính xác nơi mà chúng sinh ra.

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

23

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

III. Vận dụng C4 : Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào để
phát hiện ra trong dây dẫn có dòng điện hay không?
* Đưa kim nam châm lại gần dây dẫn, nếu:

+ Kim nam châm không có hiện tượng
gì chứng tỏ trong dây dẫn không có
dòng điện chạy qua
+ Kim nam châm bị lệch đi chứng tỏ
trong dây dẫn có dòng điện,

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

C5 : Thí nghiệm nào đã làm với nam châm chứng tỏ
rằng xung quanh Trái Đất có từ trường
C5. Thí nghiệm đặt kim nam châm ở
trạng thái tự do, khi đã đứng yên, kim
nam châm luôn chỉ hướng Bắc - Nam
Nam

Bắc

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG
• Trái đất là một nam châm khổng lồ:
+ Địa cực Bắc là cực từ nam
+ Địa cực Nam là cực từ bắc

Tác dụng của gió mặt trời làm thay đổi điện từ trường gây ra
hiện tượng bão từ làm thay đổi đột ngột độ sáng và chuyển
động cực quang tạo ra hiện tượng bắc cực quang và nam
cực quang và ảnh hưởng đến sức khoẻ, hệ thống thông tin
liên lạc.

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

C6. Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử
đi thử lại vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc
theo một hướng xác định, không trùng với hướng
Nam – Bắc. Từ đó có thể rút ra kết luận gì về
không gian xung quanh kim nam châm ?

C6. Không gian xung quanh kim nam châm có từ
trường.

Bài 22. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

28

Từ trường không tồn tại ở đâu?
xung quanh nam châm
xung quanh điện tích đứng yên
xung quanh trái đất
xung quanh dòng điện

Dưới tác dụng của từ trường trái đất:

Hai nam châm đặt gần nhau sẽ hút nhau
Hai nam châm đặt gần nhau sẽ đẩy nhau
Kim nam châm luôn chỉ hướng bắc nam
Nam châm luôn hút được sắt.

Dặn dò
- Häc kü bµi. M« t¶ l¹i thÝ nghiÖm
¥-xtet.
- Tìm hiểu 2 khái niệm Từ phổ
và đường sức từ.
- Làm bài tập 22.2, 22.4 trang
27-SBT.
 
Gửi ý kiến