Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 30. Nguyễn Du

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Trường
Ngày gửi: 16h:16' 09-04-2013
Dung lượng: 976.0 KB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
I. CUỘC ĐỜI :
1. Thời đại:
Nguyễn Du sống trong giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII -- nửa đầu thế kỉ XIX ? giai đoạn chế độ phong kiến suy tàn, rối ren, khủng hoảng.


2. Quê quán :
làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh? là vùng quê giàu truyền thống văn hoá, hiếu học.
Nguyễn Du sống chủ yếu ở kinh thành Thăng Long - mảnh đất ngàn năm văn hiến
Nguyễn Du tiếp thu văn hoá của cả hai vùng
3. Gia ñình :
- ñaïi quí toäc vaøo luùc maït vaän.
- nhieàu ñôøi laøm quan.
- coù truyeàn thoáng vaên hoïc, thích haùt xöôùng
? Nguyễn Du tiếp thu được văn hoá dân gian và văn hóa bác học từ gia đình
4. Bản thân :
Tên chữ: Tố Như
Hiệu: Thanh Hiên
Là người học rộng, hiểu biết nhiều, tư chất thông minh
Cuộc đời vất vả, long đong, phiêu bạt :
Từ lúc ra đời đến 10 tuổi : sống sung túc
10 tuổi trở đi : mồ côi, phải đi ở nhờ
1783 : thi hương, đậu tam trường, làm quan ở Thái Nguyên.
Từ 1789 -1802 : lúc thì ở Thái Bình, lúc thì ở Tiên Điền, là thời gian long đong, vất vả nhất trong cuộc đời.
Nguyễn Du có vốn sống phong phú,từ đó hình thành nên chủ nghĩa nhân đạo trong các tác phẩm .
- 1802-1809 : laøm quan cho nhaø Nguyeãn ôû Thöôøng Tín, Quaûng Bình.
- 1813 : cöû ñi söù sang Trung Quoác  Nguyeãn Du coù caùi nhìn roäng hôn veà cuoäc ñôøi.
- 1820 : cöû ñi söù sang Trung Quoác laàn hai nhöng chöa kòp ñi thì oâng bò maát ñoät ngoät trong moät traän dòch lôùn ngaøy 18-9-1820, thoï naêm möôi laêm tuoåi.
Mộ Nguyễn Du tại Tiên Điền - Nghi Xuân - Hà Tĩnh
1965: Hội đồng Hoà bình thế giới công nhận Nguyễn Du là danh nhân văn hoá thế giới.
Đền thờ Nguyễn Du tại khu di tích Nguyễn Du
Toàn cảnh khu di tích Nguyễn Du
? Nhân tố hình thành thiên tài Nguyễn Du:

Thời đại: rối ren, phức tạp
Quê hương: giàu truyền thống văn hoá, hiếu học
Gia đình: dòng dõi khoa bảng
Bản thân:
- Thông minh
- Cuộc đời vất vả
Cuộc đời Nguyễn Du là m?t cuộc đời vất vả, long đong nhưng cũng từ đó đã tạo nên thiên tài Nguyễn Du
II. Sự nghiệp sáng tác :
1 . Tác phẩm chính :
a. Thơ chữ Hán :
Thanh Hiên thi tập :
Thời gian sáng tác: ở Thái Bình và Tiên Điền
Nội dung: tâm tình của ND trong thời gian phiêu bạt.
Nam trung tạp ngâm :
Thời gian sáng tác: làm quan ở Quảng Bình
Nội dung: có tính chất nhật kí, ghi lại tâm tình của ND
Bắc hành tạp lục :
Thời gian sáng tác: đi sứ ở Trung Quốc
Nội dung: Những điều tai nghe mắt thấy trên đường đi

b. Thơ chữ Nôm :
Truyện Kiều :
+ Nguồn gốc: từ tác phẩm "Kim vân Kiều truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân
+ Thể loại: thơ lục bát -- 3254 câu
Văn chiêu hồn : (Văn tế thập loại chúng sinh)
Thời gian sáng tác: những năm tháng cuối đời
?Nội dung: Niềm thương cảm của Nguyễn Du đối với những kẻ khổ cùng bất hạnh.
2. Một vài đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của
thơ văn Nguyễn Du :
a. Đặc điểm nội dung : Đề cao chữ tình
+ Cảm thông sâu sắc đối với cuộc sống, với nỗi đau của con người.
+ Khái quát bản chất tàn bạo của XHPK ? phê phán, tố cáo.
+ Trân trọng giá trị tinh thần và chủ thể của những gia trị tinh thần đó.
ND là tác giả tiêu biểu của trào lưu nhân đạo chủ
nghĩa trong giai đoạn văn học nửa sau TK XVIII - XIX
b. Đặc điểm nghệ thuật :
Thơ chữ Hán : sử dụng linh hoạt, thành công các thể thơ
Thơ chữ Nôm : Truyện Kiều là một công trình
nghệ thuật thiên tài
+ Ngôn ngữ: ngôn ngữ bác học + ngôn ngữ bình dân
+ Thể thơ: lục bát
+ Nghệ thuật miêu tả: miêu tả tâm lí nhân vật,tả cảnh
+ Nghệ thuật khắc họa nhân vật điển hình
Nhà thơ có tài, có tâm
Một đại thi hào dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới.
 
Gửi ý kiến