Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 5 . Technology

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Châu
Ngày gửi: 11h:25' 30-05-2019
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our school!
Good afternoon!
Unit 5: Technology
Listening
1. What is it?
2. What is it used for?
3. Have you ever used a digital camera?
4. Do you know how to use it?
Name the different parts of a digital camera,
using the words and phrases in the box

shutter button lens mode dial
power button zoom button LCD screen
zoom button
LCD screen
Shutter button
power button
lens
mode dial
shutter button
lens
zoom button
mode dial
power button
LCD screen
1
2
3
4
5
6
Name the different parts of a digital camera,
using the words and phrases in the box

Vocabulary
- shutter button :
- lens:
- mode dial:
- power button:
- zoom button:
- to hold /hould/:
- to shoot /∫u:t/:
- automatic (a) /,o:tз`mætik/:
- firmly (adv) /`fз:mli/:
- to record (ed) /ri`ko:d/:
- to enlarge (ed) /in`lα:dЗ/:
- to reduce (ed) /ri`dju:s/:
nót më ®ãng l¸ ch¾n s¸ng ®Ó ghi h×nh
ống kính
nút điều chỉnh, chọn chế độ
nút bật nguồn
nút phóng to, thu nhỏ h/a
cầm, nắm, giữ
bắn, chụp, quay phim
tự động
chặt, chắc chắn
ghi lại
phóng to (ảnh)
giảm
- to position (ed) /pз`zi∫n:
đặt vào vị trí
Task 1: Listen to Lisa and John’s conversation and put
the pictures in the order of the steps John suggests
C
A
D
B
Task 1: Put the pictures in the order of the steps John suggests
Select automatic mode, turn power button on.
Hold camera firmly, position the dog
on LCD screen, press zoom button .
Press shutter button half way down,
hear “beep” sound.
Press shutter button again fully down,
hear “click” sound, image has been recorded
a
b
c
d
e
Game: Lucky star
2
4
1
3
1. Who gave Lisa the digital camera?
A. Her father
B. Her mother
C. Her friend
It’s correct
It’s incorrect
It’s incorrect
2. Whose photo do Lisa and John want to take?
C. A dog
B. A cat
A. A rabbit
It’s correct
It’s incorrect
It’s incorrect
3. What does John advise Lisa to do before
pressing zoom button?
B. Hold camera firmly, position the dog on LCD screen
C. Turn power button
A. Turn shutter button on
It’s correct
It’s incorrect
It’s incorrect
4. What sound does Lisa hear when the image is recorded?
C. The sound “click”
A. No sound
B. The sound “beep”
It’s correct
It’s incorrect
It’s incorrect
Task 2: Listen and choose the best answer A, B or C
Task 3: Using the given words, make meaningful
sentences to tell how to take a photograph
1. select/automatic mode/turn /power button/
2. hold/ camera/firmly/hands/position/dog/LCD screen
3. press/zoom button/enlarge/reduce/size/picture.
4. press/ shutter button/half/way/hear/beep sound
5. press/ shutter button/again/down/hear/click sound
6. image/have/record
First, you have to select the automatic mode
and turn the power button on
Then hold the camera firmly with both hands
and position the dog in the LCD screen
You may press the zoom button to enlarge
or reduce the size of the picture
Now, press the shutter button
half way down and you’ll hear a beep sound
Finally, press the shutter button
again fully down. You’ll hear a click sound
The image has been recorded.
Home work
Write a short paragraph (80-100 words)
to describe how to take a photo
Prepare for the next lesson
Thank for your attention!
Goodbye
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác