Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Television. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Rosa Rosa
Ngày gửi: 09h:58' 17-10-2018
Dung lượng: 35.2 MB
Số lượt tải: 336
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS 6a9
NGUYEN HIEN SECONDARY SCHOOL
1.Which grade are you in?
Who`s a milionaire?
B. I am in grade 6
B. I am in grade 6
D. I am on grade 6
C. I is in grade 6
A. I am in 6 grade
50:50
2.Which class are you in ?
Who`s a milionaire?
A. I am in class 6A
B. I am on class 6A
D. I am in 6A class
C. I is in class 6A
A. I am in class 6A
50:50
Who`s a milionaire?
C. It has two floors
B. It has two floor
D. It has floors
C. It has two floors
A. It have two floors
50:50
3.How many floors does your school have ?
4.Where is your classrooms?
Who`s a milionaire?
B. It is on the second floor
B. It is on the second floor
D. It is on the second floors
C. It is on the two floor
A. It is in the second floor
50:50
Unit 4: Big or small ?
Period 22
Section C: Getting ready for school ( 1,2,3)
Monday, October 23rd , 2017
Unit 4: C1-2-3/ p.49
I. Vocabulary:
- get up :(v)
thức dậy
- get dressed: (v)
mặc quần áo
- brush my teeth: (v)
đánh răng
- have breakfast: (v)
ăn sáng
- go to school: (v)
đến trường
- Wash my face (v) :
rửa mặt
- every: (a)
mỗi/mọi
Unit 4: C1-2-3/ p.49
Matching:
1. get up
e. thức dậy
2. get dressed
c. mặc quần áo
3. brush teeth
a. đánh răng
5. have breakfast
f. ăn sáng
6. go to school
d. đến trường
4. wash face
b. rửa mặt
II.Presentation
1. Listen and repeat.
1a. What do you do every morning ?
I get up
I get dressed
I brush my teeth
I wash my face
I have breakfast
I go to school
get up.
1b. What does Ba do every morning ?
s
I
Ba
get dressed.
s
I
He
brush teeth.
es
I
He
wash face.
es
I
He
my
his
my
his
breakfast.
I
He
has
have
to school.
I
He
goes
go
2.Model sentences:
have breakfast
1. What do you do every morning ?
get up
brush my teeth
go to school
2. What does Ba do every morning ?
He
brushes his teeth
gets up
has breakfast
goes to school
I
Grammar structure:
Note: Cách chia động từ ở thì hiện tại đơn :
- I/We/You/They + V ( nguyên mẫu)
- She/He/It + V(s, es)
- Động từ TO HAVE chia đặc biệt: She /He/ It + has
Cách chia động từ ở ngôi thứ 3 số ít: He, She, It
- Khi động từ kết thúc là O, SH, CH, S, X,Z + ES
- Khi động từ kết thúc là 1 phụ âm và Y, bỏ Y + IES
- Còn lại hầu hết thêm S
Unit 4: C1-2/ p.49
3. Practice with a partner.
S1: What do you do every .... ?

S2: I ... .Then . Then
morning
I get dressed
get up
III.Write
Unit 4: C1-2/ p.49
Ba gets up.
He gets dressed.
He brushes his teeth.
He washes my face
He has breakfast
He goes to school
Write five sentences about Ba, begin with:
Every morning, Ba gets up. He ......
III.Write
Unit 4: C1-2/ p.49
Ba gets up.
He gets dressed.
He brushes his teeth.
He washes he face
He has breakfast
He goes to school
Write five sentences about Ba, begin with:
Every morning, Ba gets up.
He gets dressed
He …………..
He brushes his teeth.
He washes his face.
He has breakfast.
He goes to school.
Exercise
I / You / We / They
He / She / It
1. Play

2. Write

3. Listen

4. Watch

5. Go

6. Study
1. Plays

2. Writes

3. Listens

4. Watches

5. Goes

6. Studies
1. Ba and Lan up.
A. gets
C. have.
B. get
2. He to school.
A. go
C. goes
B. has
D. have
D. has.
Multiple choice:
3. She brushes her .
A. breakfast
C. tooth
D. teeth
4. What he do every morning?
C. A & B are correct.
A. does
B. do
B. face
D. A & B are not correct.
00
1
5
4
3
2
0
1
Start
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
End
0
I. Vocabulary:
II. text: Grammar structure
III. Write:
IV. Homework:
2. Prepare C4,5,6,7
1. Learn by heart the new words .
Unit 4: C1-2/ p.49
- get up :
- get dressed :
- brush teeth :
- wash face :
- every :
- have breakfast :
- go to school :
Ba gets up, He gets dressed, He brush his teeth, He .
thức dậy
mặc quần áo
đánh răng
ăn sáng
đến trường
rửa mặt
mỗi/mọi
have breakfast
1. What do you do every morning ?
get up
brush my teeth
go to school
He
has breakfast
goes to school
I
2. What does Ba do every morning ?
brushes his teeth
gets up
3.
teeth
2.
dressed
1.
get
x
o
o
x
x
o
5.
face
6.
go
4.
Breakfast
8.
Morning
9.
what
7.
Wash
Noughts Crosses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
o
x
x
o
o
x
x
o
o
x
x
o
Thank you for your attention!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓