Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quế Lâm
Ngày gửi: 22h:51' 12-12-2015
Dung lượng: 11.9 MB
Số lượt tải: 1917
Số lượt thích: 2 người (Thuy Duong, Nguyễn Việt Linh)
Welcome to our class today!
Period 46.
Unit 6. The first university in Viet Nam
Lesson 3. A closer look 2
December 7th 2015
Period 46. Unit 6. The first university in Viet Nam
Lesson 3. A closer look 2
I. Vocabulary:
6. display /dis`plei/ (v)
trưng bày
5. precious relics (n) /`preʃəs/ /`relik/
di vật quý, bảo vật
2. courtyard /`kɔ:t`jɑ:d/ (n)
sân nhỏ; sân trong
1. construct /kən`strʌkt/ (v)

xây dựng
3. take care of /teik keə əv/ (v)
chăm sóc
4. regard /ri`gɑ:d/ (v)
= consider
coi như, xem như
MATCHING:
Period 46. Unit 6. The first university In Viet Nam
Lesson 3. A Closer look 2
II. Grammar - Practice: PASSIVE VOICE (Bị động)
1. The present simple passive:(Bị động ở thì hiện tại thường)
Ex1:
Active: Thousands of people visit the Temple of Literature.
Passive: The Temple of Literature is visited by thousands of people.
S
V
O
S
BE PP
by O
S
V
O
Ex2:
S
BE PP
by O
* Form:
Active: Chilren like cartoons
Passive: Cartoons are liked by chilren
S +
BE (is / am / are) +
PP +
(by O)
PP = Past Participle (Phân từ quá khứ)
Có quy tắc (V-ed)
Bất quy tắc (V3)
* Note:
* Use:
Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động, tác nhân gây ra hành động là không quan trọng.
(-) S + BE (is/am/are) + not + PP
(?) BE (is/am/are) + S + PP?
PRACTICE:
Find out the past participle (PP) of the following verbs.
Ex:
build
→ built
1. consider
2. display
3. grow
4. locate
5. regard
6. sell
7. speak
8. surround
9. take
10. water
→ considered
→ displayed
→ grown
→ located
→ regarded
→ sold
→ spoken
→ surrounded
→ taken
→ watered
PRACTICE:
The Temple of Literature is (1)………………..… in the centre of Ha Noi about 2 kilometres west of Hoan Kiem Lake.
It is (2)……………………. by four busy streets: Quoc Tu Giam, Van Mieu, Ton Duc Thang, and Nguyen Thai Hoc.
It is (5) ......................... one of the most important cultural and historic sites of Viet Nam.
Many trees and flowers are (4)…………………….. care of by the gardeners at the landmark.
Many precious relics are (3)………………… there.
display
consider
locate
take
surround
displayed
located
considered
taken
surrounded
Ex1: (P.61) Complete the passage using the past participle of the verbs given.
PRACTICE:
Example:
The Temple of Literature / by Vietnamese people and foreign tourists. (visit)
The Temple of Literature is visited by Vietnamese people and foreign tourists.
S + BE (is / am / are) + PP + by O
Ex2: (P.61) Using the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive.
Ex2: (P.61) Using the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive.
1. Many precious relics / in the Temple of Literature (display)
2. Many old trees and beautiful flowers / by the gardeners (take care of)
5. The Temple of Literature / one of the most important cultural and historic places in Viet Nam (consider)
4. Khue Van Pavilion / the symbol of Ha Noi (regard)
3. Lots of souvenirs / inside the Temple of Literature (sell)
→ Many precious relics are displayed in the Temple of Literature.
→ Many old trees and beautiful flowers are taken care of by the gardeners.
→ Lots of souvenirs are sold inside the Temple of Literature.
→ Khue Van Pavilion is regarded the symbol of Ha Noi.
→ The Temple of Literature is considered one of the most important cultural and historic places in Viet Nam.
Period 46. Unit 6. The first university In Viet Nam
Lesson 3. A Closer look 2
II. Grammar: PASSIVE VOICE (Bị động)
2. The past simple passive:(Bị động ở thì quá khứ đơn )
Ex:
S
V
O
S
BE PP
by O
* Form:
Active: They built the One Pillar Pagoda in 1049.
Passive: The One Pillar Pagoda was built (by them) in 1049.
S +
BE (was / were) +
PP +
(by O)
* Note:
Trong câu bị động, động từ TO BE phụ thuộc vào thì của động từ chính trong câu.
(-) S + BE (was/were) + not + PP
(?) BE (was/were) + S + PP?
Ex4: (P.62) Complete the sentences with the words given. S + BE (was / were) + PP + (by O)
1. The Temple of Literature (1)……………….… founded in 1070.
2. The Imperial Academy was (2)……………………. under Emperor Ly Nhan Tong.
5. In 1483 the Imperial Academy was (5) ......................... Thai Hoc Vien.
4. The Imperial Academy was (4)…………………….. as the first university in Viet Nam.
3. The Doctors` stone tablets (3)…………………first erected by King Le Thanh Tong.
was
were
renamed
constructed
regarded
Make sentences in the present and past passive voice.
Example 1:
One Pillar Pagoda / in the centre of Ha Noi. (locate)
One Pillar Pagoda / in 1049. (build)
→ One Pillar Pagoda is located in the center of Ha Noi.
Example 2:
→ One Pillar Pagoda was built in 1049.
IIi. Further practice
Lucky numbers
Lucky Numbers!
1
2
3
4
5
6
7
8
Lucky number
Lucky number→ Hue Imperial City was built in 1805.
8. Hue Imperial City / in 1805. (build)7. Food and drink / in the Temple of Literature. (not sell)


→ Food and drink are not sold in the Temple of Literature.5. Ha Long Bay / as a World Heritage in 1994. (recognise)


→ Ha Long Bay was recognised as a World Heritage in 1994.
→ Hoi An Ancient Town is located in Quang Nam.


3. Hoi An Ancient Town / in Quang Nam. (locate)


2. Trees and flowers in the Temple of Literature / every day. (water)


→ Trees and flowers in the Temple of Literature are watered every day.1. The courtyards in the Temple of Literature / every day. (clean)


→ The courtyards in the Temple of Literature are cleaned every day.
Lucky number
Homework

Review the vocabulary and grammar
Make 4 sentences using passive voice
Do exercise 5 (P.62)
Prepare: Unit 6 – Communication.
Thanks for joining us today !
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓