Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. The post office

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: LÊ THỊ HỒNG QUẾ
Người gửi: Lê Thị Hồng Quế
Ngày gửi: 20h:51' 14-01-2022
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Quốc Thái)
UNIT 9.
THE POST OFFICE
SPEAKING
TRUNG VUONG HIGH SCHOOL
Teacher : Lê Thị Hồng Quế
January, 2022
WARM -UP
What are these people doing?
They are using the post office service.
Sending a letter
Sending a parcel
Making a call
Sending a fax
ACTIVITY 1
1. “Excuse me, can I book a ticket for Paris?” “ ”
A. Hurry up B. Thank you C. Never mind D. Certainly
2. A: “……………………. . ?” – B: “Yes, I want to send some flowers to my wife in Italy.”
A. Do you like flowers B. What do you like
C. Can you help me D. Can I help you
3. - “ Could you help me to fax this report?”
- “ …………………………..”
A. Sorry, I have no idea B. It’s very kind of you to say so
C. What rubbish! I don’t think it’s helpful D. Certainly. What’s the fax number?
4. Ted: “Could you buy some stamps for me?”
Jackie: “ …………………………………”
Thank you. I’d love to B. I understand completely
C. Sure, how many? D. That’s just what I think, of course
5. “ Sorry, I forgot to post the letter for you.”
“ Never mind, ……………………..it myself this afternoon.”
A. I’d rather post B. I’d better to post C. I’m going to post D. I’ll post
Dĩ nhiên rồi
Tôi có thể giúp ông không?
Dĩ nhiên rồi. Số fax là gì?
Chắc chắn rồi. Bao nhiêu?
I‘ will : tôi sẽ →hành động quyết định liền lúc nói
ACTIVITY 2
6. “Hello, may I speak to Mr. Black, please?” _ “……………………..”
I think so B. Hold on, please C. Goodbye D. I’d like to
7. “……….. ?” “Sorry, he has gone to Japan. But he will be back in two days.”
Who is Jack B. May I speak to Jack
C. How is Jack today D. What’s wrong with Jack

8. “Can I speak to Mr. Johnson, please?” “…… ”
A. I’m Mr. John B. Hold on, please C. No, you can’t D. Yes, you can.
9. The telephone rings but it is someone who has a wrong number, you put the phone down after saying:

A.I’m afraid you’ve got the wrong number. B.This is the wrong number speaking
C.Why don’t you try again? D.Wrong number, please.
10. “ Hello, may I speak to John Smith?” “…….. ”
I’m John Smith B. My name is John Smith
C. John Smith is me D. This is John Smith speaking.
Xin vui long chờ máy
Tôi có thể nói chuyện với Jack được không?
Can I …? : lời yêu cầu lịch sự
Tôi e rằng bạn đã gọi nhầm số
John Smith đang nói đây.
11. “How long does it take to get to the post office from your house?” – “…………”
Ten minutes B. About five kilometers
C. It’s a short way D. Since yesterday
12. “Here’s my phone number.” – “Thanks, I ………you a call if I …………some help.”
will give/ need B. would give/ need
C. give/ need D. will give/ will need

13. _“Hello, Alice? This is Susan. How are you?”
- “Susan? I …………about you when the phone rang.”
was just thinking B. just thought
C. had just thought D. have just thought
14. Tim: “ Can you give me a couple of minutes? I need to make a call”.
Mario: “ ………………………………”
Definitely. Go ahead B. I don’t think so
C. I suppose you’re right D. I really appreciate your offer
15.“Let’s chat on line”. – “ ”
A. Not at all B. Thank you C. Good luck D. Good idea
How long…? : bao lâu
If + S + V1/s/es, S + will +V0 : tương lai có thể xảy ra.
S + was/ were + Ving + when + S + V2/ed: 1 hành động đang xảy ra, 1 cắt ngang
Chắc chắn rồi. Cứ tiến hành.
Ý kiến hay.
ACTIVITY 3
16. “Excuse me! Where’s the post office?”
- “……………………………………..”
A. It’s over there B. I’m afraid not C. Don’t worry D. Yes, I think so
17. “Excuse me, where is the post office?” “ ……………………………”
A. Come this way, please B. Let me see
C. That’s all right D.With pleasure
18. - “Excuse me, would you please tell me…………….. ?”
- “Certainly. Go straight along here, it’s next to a hospital.”
A. how we can get to the post office B. how can we get to the post office?
C. how get to the post office D. how could we get to the post office?
19. Ann: ".......... where the nearest post office is?”
Linda: "Turn left and then turn right"
Could you tell me B. Should you show me
C. Do you tell me D. Will you say me
20. A: “Excuse me, which is the way to the post office?”
B: “Sorry, I’m new here.”
A: “………………….”
Not at all B. Bad luck C. That’s true D. Thank you all the same
Nó ở đàng kia
Vui lòng đi đường này
Mệnh đề danh từ không có đảo ngược chủ ngữ động từ
Could you : lời yêu cầu lịch sự
Dù sao cũng xin cảm ơn
HOME WORK
- Do the Multiple Choice.
- Learn all the rules by heart.
- Prepare Unit 9. LISTENING
MULTIPLE CHOICE
A. dialogue B. customer C. document D. office
A. rate B. table C. installation D. registration
A. bunch B. subscribe C. under D. customer
A. welcome B. install C. address D. subscribe
A. telephone B. newspaper C. customer D. deliver
I want to have a telephone line ……….. at home.
A. install B. installed C. installing D. to install
7. Could you help me to send this document to my office ………. fax?
A. in B. at C. on D. by
8. Fax transmission has now become a cheap and ________ way to transmit texts and graphics over distance.
A. inconvenient B. convenient C. uncomfortable D. comfortable
9. If you ____ to your favourite newspapers and magazines, they will be delivered to your house early in the morning.
A. buy B. book C. pay D. subscribe
10. Your EMS mail will be ____ in the shortest possible time.
A. provided B. delivered C. taken D. caught
Thanks for your attention!
 
Gửi ý kiến