Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:52' 26-09-2021
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 314
Số lượt thích: 0 người
Bài 34 - Tiết 51
TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
I. C¸c giai ®o¹n chÝnh vµ ®Æc ®iÓm cña tiÕn tr×nh lÞch sö.
II. Nguyªn nh©n th¾ng lîi, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, ph­¬ng h­íng ®i lªn.
LỊCH SỬ 9
Bài 34 - Tiết 51:
TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
Em hãy nêu các giai đoạn chính của lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay?
1. Giai đoạn 1919 - 1930:
Nội dung chính của giai đoạn 1919 -1930?
Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập có ý nghĩa như thế nào?
- Quá trình vận động đưa tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hãy xắp xếp các bức tranh ảnh trên theo đúng trình tự thời gian?
? Mối liên hệ giữa các sự kiện trên là gì?
Bài 34 - Tiết 51:
TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1. Giai đoạn 1919 - 1930:
2. Giai đoạn 1930 - 1945:
Tổng diễn tập lần I
Tổng diễn tập lần II
Tổng khởi nghĩa
Bài 34 - Tiết 51:
TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1. Giai đoạn 1919 - 1930:
2. Giai đoạn 1930 - 1945:
3. Giai đoạn 1945 - 1954:
Hãy quan sát các bức ảnh dưới đây và nêu nội dung chính của các bức ảnh đó?
Bài 34 - Tiết 51:
TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1. Giai đoạn 1919 - 1930:
2. Giai đoạn 1930 - 1945:
3. Giai đoạn 1945 - 1954:
Công cuộc đấu tranh và bảo vệ nền độc lập dân tộc, thực hiện cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.
> Với chiến thắng Điện Biên Phủ( 7/5/1954), buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ - ne - vơ, kết thúc chiến tranh.
Bài 34 - Tiết 51:
TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1. Giai đoạn 1919 - 1930:
2. Giai đoạn 1930 - 1945:
3. Giai đoạn 1945 - 1954:
4. Giai đoạn 1954 - 1975:
4. Giai đoạn 1954 - 1975:
- Xây dựng chủ nghĩa xã hội
- Chi viện cho miền Nam.
Chống ĐQ Mỹ
và chính quyền tay sai
Thống nhất
đất nước
Đặc điểm
Nhiệm vụ?
Bài 34 - Tiết 51:
TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1. Giai đoạn 1919 - 1930:
2. Giai đoạn 1930 - 1945:
3. Giai đoạn 1945 - 1954:
4. Giai đoạn 1954 - 1975:
Thực hiện công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc ( hậu phương), tiến hành kháng chiến chống Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam ( tiền tuyến), thống nhất Tổ quốc.
> Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Bài 34 - Tiết 51:
TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
1. Giai đoạn 1919 - 1930:
2. Giai đoạn 1930 - 1945:
3. Giai đoạn 1945 - 1954:
4. Giai đoạn 1954 - 1975:
5. Giai đoạn 1975 đến nay:
Từ sau đại thắng Xuân 1975 đến nay, nhiệm vụ to lớn nhất của cách mạng Việt Nam được thể hiện như thế nào?
Cả nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI( 12/1986), đánh dấu bước phát triển của Việt Nam trên con đường đổi mới.
Nêu những thành tựu đạt được của đất nước trong giai đoạn hiện nay mà em biết?
Bài 34 - Tiết 51:
TổNG KếT LịCH Sử VIệT NAM Từ SAU CHIếN TRANH THế GiớI THứ NHấT ĐếN NĂM 2000
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên:
Nguyên
nhân
thắng
Lợi
Sự lãnh đạo của Đảng
Truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân
Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH
Tăng cường đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế
Bài học
kinh
nghiệm
Sự ủng hộ của lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới
Nguyên nhân đưa đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử?
Những bài học kinh nghiệm trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong giai đoạn ngày nay?
DẶN DÒ
1- Tr¶ lêi c©u hái bµi tËp trang 183.
2- ¤n tËp néi dung ch­¬ng tr×nh, chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.
XIN CHÀO - HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến