Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Lịch sử > Lịch sử 9 >


Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các nước châu Á (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Các nước Đông Nam Á (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các nước châu Phi (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nước Mĩ (438 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nhật Bản (464 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Các nước Tây Âu (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bai 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật (308 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935 (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945 (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953) (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) (414 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 -1973) (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (599 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo